Categories
သၟာန်သွဟ်

သၟာန်သှ် အစာချူဒွက် ဇာတိနာဲ

ညးသၟာန်-မာံဝရ

မာံဝရ။ ။ ကောဇာတိနာဲဂှ် ချူလဝ်ဒွက်လေဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုပိုဒ်ရ ဒွက်ကောဇာတိနာဲ ချူလဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် သၟာဒယှေ်ဒွက်တအ် ရုဲပတိုန်က္ဍိုပ်ကဝးလေဝ်နွံမံၚ် မုဟိုတ် ကောဇာတိနာဲ ဂွံဝါသနာ ချူဒွက်ရော လဴကဵုညိဂွံဟာ?
ဇာတိနာဲ။ ။ ကိုပ်ကၠာဂှ်တှေ် နူကဵုဘဝကတ်ပရိယတ် မံၚ်ဘာဒေါဝ်ဍုၚ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု စတေံဂှ်တှေ် ဝါသနာ ပြိုၚ်ချုဇန်ကဗျ နူဂှ် ဂွံၜိုတ် မွဲၜါသၞာံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၅၃ ဂှ်တှေ် ဆဵုဂဗကဵုသကအ်ရဲ ၜိုပ်ဍုၚ်တအ် ကောန်သ္ဂံၚ်တအ်၊ ဗညာဟံၚ်တၠတအ် ညးတအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ရဲချူဒွက်တှေ် ညာတ်ဍေံတအ်ချူတုဲ စိုတ်လုပ်စ ချူကီု ချူမံၚ်နူစကၠာကၠာတေံ ဍေံလေဝ် ဟွံဒးသတ်ပုဟ်၊ စိုတ်ဂွံလုပ်စ ချူဒွက်ဂၠိုၚ်ဂှ်

Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာမန်တအ် သှ်လိခ်ဘာအလဵုအသဳ ၈ တန်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်တိုန် ၉ တန်

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၆/၁၇ ဏံ ကွးဘာဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တအ် လုပ်သှ်လိခ်ပုစ္ဆာအလဵုအသဳ ၈ တန်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်ပြံၚ်တိုန်ဘာအလဵုအသဳ ၉ တန်ဒှ်တုဲ ကွးဘာမန်လ္ၚဵုဒှ်ကၠုၚ်အခက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သၟာန်သှ်လိက် မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ

သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဂကောံရာမညနိကာယ မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘာဒေါဝ် သာသနာ ၂၅၀၀၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ စနူဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၁ မံက် စဵုကဵု ၃ မံက်သၞာံဏံဂှ် သၚ်လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် နွံမံၚ် (၁၆၀၀) ဇကုပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပိဗော်ပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ညံၚ်ဂွံဒှ် မွဲဗော်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိတ်လွဳဏောၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဗော်မန် ၃ ဗော်အပ္ဍဲဍုၚ်ကဵု CSO မန်တံ တောဲတက်သမ္တီလဝ် မွဲစွံ (Banya Aung Moe)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဗော်မန် ၃ ဗော်အပ္ဍဲဍုၚ်ကဵု CSO မန်တံ တောဲတက်သမ္တီလဝ် မွဲစွံ (Banya Aung Moe)
ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၃ ဗော် မတွံဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ဗော်ညးဗြဴ(မန်) တံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲတုဲကၠုၚ်ဏံ ညးစၞးမန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကျအာမာဲရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ၃ ဗော် ညံၚ်ဂွံဒှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မွဲဗော်ဓဝ်ဂှ် ဂစာန်ရေၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တရး သ္ဘၚ်သဳကၠဳ

Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ် ဒးဘိက်လဝ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် မွဲဓဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သောၚ်က္လး

သွက်ဂွံတိုန်လ္ၚတ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ ကၠောန်သ္ပမံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အပ္ဍဲဍုၚ် နွံမံၚ် ၃ ဗော်ဂှ် ဟွံဘိက်သီုဖၟိုတ်တုဲ ဘိက်လဝ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် မွဲရ နဒဒှ်ရဲလ္ၚတ်ဂှ် မူဟိုတ်ရော- ပရူဒဒှ်ဏံ ပ္ဍဲဇာန်နဝါရဳ ၁၀ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လဴက္လးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဌာန်ဂ

Categories
ပရိုၚ်

ပံက်တိုက်ထ်ၜးပျးတၟိ ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ဂျပါန် ကော်ဂးဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် ကလုတ်မာရဏ

ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၄ ဗ္ဂါပ်တ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးမန်တေံ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပေါဲပံက်တိုက်ပၠတၟိ (တိုက်ထ်ၜးပျးတၟိ) ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ကလုတ်မာရဏ မကၠောန်ကလိုဟ် ဆက်စၠောံလဝ် နူကၟိန်ဍုၚ်သေံကဵု ရးမန်ဗၟာ အပ္ဍဲကာလပၞာန်ဂၠးတိ ဒုတိယတေံရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ဇၟာပ်သၟတ်မန်ပေၚ်အာယုက် ၁၈ သၞာံတံ ဂွံတိုန်ဘာကွတ်ပၞာန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ

ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန် ပေၚ်အာယုက် ၁၈ တံ ဒးလေပ်လဝ် ကွတ်ပၞာန်ထေက်ရောၚ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံလဝ်သ္ကုတ်သွာတ်နွံကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံဒှ်ဟွံမာန်ဏီဂှ် သကိုပ်တမ်ဒပ်လၟိဟ် ၄ (ခရိုၚ်သဓီု) ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ထဝ်နွံ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ကုညးဒးဒုၚ်ဘဲသ္ၚိတူပၟတ် ဒၞာဲကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်

ဟိုတ်နူသ္ၚိတူအာပၟတ်တုဲ မၞိဟ်သှေ်မံၚ်တံ ဂွံမံၚ်စံၚ်တန်တဴအာမာန်ဂှ် မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကဵုမံၚ်အရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ကပေါတ်နာနာ သီုကဵုသြန် ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်နွံရောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ဂကောံသၟတ်ကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ် နာဲနာၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် (IMNA) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်လ္ၚဵု ဟွံတိုန်စိုပ် တ္ၚဲသၟတ်မန်အလန်တတိယပုဟ် ဂကောံသၟတ်မန်တံဟီု

အခန်ကၞာတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်တတိယ ဒီဇၚ်ဘာ ၂၈ တ္ၚဲဏံဝွံ ၜိုန်ရ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဍုၚ်ကီုလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်လ္ၚဵုတအ် တိုန်စိုပ်ဟွံမာန်ပုဟ်ဂှ် ဂကောံသၟတ်မန်တအ် ဟီုကၠုၚ်သာ်ဏံရ။

အခန်ကၞာ တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်တတိယဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ဒၞာဲကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်မဒှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကျာ်ဇၞော်စောဂလာ ဘဒ္ဒန္တ သဳဟရာဇာ စုတိစဴသွဝ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳဟရာဇာ အာယုက် ရ၅ ၊ ဝှ် ၅၅ ၊မဒှ်ကျာ်ဇၞော်ဂ္ဇံဘာ ကွာန်စောဂလာ၊ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၆ ၊ဂိတုမြေက္ကသဵု ( ၁၅ ) မံက်၊ (၆၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၄) အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် (၇ ) နာဍဳဂှ် ကွဳစက်ဒှ်ဟိုတ်တုဲ စုတိစဴအာသွဝ်ရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကျာ်ဇၞော်အ္စာဥတ္တမ မၞုံပိုန်ဘာ စိတ္တသုခ၊ဍုၚ်ဗ္ဂေါ ဇာတိကွာန်စောဂလာ မြော်ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် (IMNA )ရ။