Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ကဵုအခေါၚ် ဗတိုက်ဖအောဝ် ကောန်ဂကူမန်တအ်ညိ

နိဒါန်အစ ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်

စနူကဵုကျဟောမ်ဗြမ်ကၠုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်နန်ထဝ်ဂကူမန်တအ်တုဲ နူဂှ်အဆက်ဆက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ဆုတ် ယောၚ်သုန်ဂြာံ ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်သိုက်သိုက်ယျဂှ် ဇၟာပ်ညးသ္ပဂရုကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်တအ် တီကေတ်မံၚ် ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်ပ္ၚံက် ခေတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ယာက္ဍိုပ်သၠုၚ်သၠုၚ်မာန်မံၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟာ?

ဟွံမိက်ဟီု ဟွံမိက်ချူလေဝ် ဒးဟီုဒးချူပၠန်ရ။ ပ္ဍဲပေဲါရုဲစှ်မာဲ အလံၚ်အမာတ်ကၠတ်ထဝ် (၂၀၁၅) တုဲဒှ်အာဂှ် ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လုပ်သၞောဝ်ပိဗော် ကျအာမာဲအိုတ်တုဲ ခက်ဂၚ်အာလ္တူကၞာဲဇာညးဍုၚ်ကွာန်တံ အလံၚ်အ မာတ်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲတၠကဵု အလံၚ်အမာတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပိတၠဓဝ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ကောန်ဗော် ရဲ ဗော် မွဲဟာန်ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်သီုကဵုခမဳသၚ်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါသ္ၚဳဂၠိပ်ကၠုၚ် လ္တူဂကူမန်တံ နာနာသာ်ဂှ် ဂွံမိၚ် ကေတ်ရ။ “အကြာလဟီုပါ်ပဲါမံၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်တုပ်ညးသ္ကံမွဲ

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

မန်ပတှေ် ဗော် NLD ဖန်ကဵုအခေါၚ်အရာမန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

သ္ၚဳရံၚ်ဝၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဂွံဗၠးၜးကၠုၚ်ဂှ် ဇြဟတ်ဆီပဠက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒုၚ်ချိုတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံကဵုဠက်၊ လၟိဟ် ကောန်ပၞာန်ဂကူမန်သက်က် နွံ (၃၀၀၀) တၠ လိခ်ဝၚ်ဟီုလဝ် ကၠးကၠးရ။ ဍုၚ်ဗၠးၜးတုဲ ကာလဂကူမန်တံ က လေၚ်ဟီုအခေါၚ်အရာဂကူ၊ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်မ္ဂး နာဲအံၚ်ဆာန် မဒှ်မအံက်ဒဝ်သု မုအရေဝ်ကလေၚ် ဟီုလဝ်ကဵုဂကူမန်တံဂှ် မန်ခေတ်တၟိ ဟွံဗှ်လိခ်ဝၚ်တံ ဂိဟွံလေပ်ရ။ မန်ဗှ်လိက်ဝၚ် တီဝၚ်အရေဝ်နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂျူဗလဳဟဝ် “အခေါၚ်မန်တံအာတ် သွက်ဂွံဒးကဵုဟွံမွဲ၊ ကဵုဆ

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မနွံကဵု သန္ဓိဌာန်

ဇၟပ်ပူဂဵု မၞုံကဵုသန္ဓိဌာန်ဖအိုတ်ရ ဆဂး ဗီုပြၚ် သန္ဓိဌာန်ညးမွဲ ကဵုညးမွဲ ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိ ဌာန်ဇကုမဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် လောဲလောဲပြံၚ်လှာဲကၠေံမာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိဌာန်ဇကုဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် ဟိုတ် နူအကာဲအရာတုဲ ၜိုန်ဟွံမိက်ပြံၚ်လှာဲပလီုကၠေံလေဝ် မ္ဒးပြံၚ်လှာဲကၠေံ မ္ဒးပလီုကၠေံသန္ဓိဌာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သ န္ဓိဌာန်ဇကုမ

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

“လောတ်တုဲက္တဵု၊ ဆက်ကွာ်ဏောၚ်”

စရၚ်ညးဇၞးမာဲ ၂၀၁၅(Internet)
စရၚ်ညးဇၞးမာဲ ၂၀၁၅(Internet)
ပ္ဍဲလောကဏံ သတ္တံအိုဿီု ဘဝညးက္တဵုဒှ်ဂှ် ညးမိပ်ရ၊ ဒၞာဲညးဒှ်မၞိဟ်လ္တူတိ ညးတာပ်လဝ်သုက်ဂှ် ညး စောဲလာံရ၊ ကောန်ညးညးဆာန်တုဲ ဂကူညးညးမၚ်မွဲဟေၚ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုနိယာမဏံမ္ဂး ဂကူမန်၊ မန်ဆာန် မံၚ်ဖိုဟ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ အလံၚ်အမာတ်မန်တံ ဒးကျအာ ဂိဂိဂှ် မူဟိုတ်ရော? ပိုဲဒးဂၠာဲသွဟ်တုဲ ဒးပလေဝ်ထေက်ရ၊ ၜိုတ်သမ္တီဒးပ္ဍဲဂတမတ်ဏံမ္ဂး နကဵုယၟုစၞးကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲလဝ် အလံၚ် အမာတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ တေံဂှ် ဒှ်အလန်ကၠာရ၊ အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ် ၜိုန်ဟွံဇၞး

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ခိုဟ်မှ ဂွံအလဵုအသဳခိုဟ်ရောၚ်

Untitled-1
ပရေၚ်ဒတူလာၚ်(Internet)

မာန်ဏီ – တိုၚ်ပ္ကဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဂှ် သွက်ဂွံဂွံအဝဵုအလဵုအသဳရ။ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် မိက်ဂွံဂွံအဝဵု ခၞံဗဒှ်ဥပဒေကဵု အဝဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရောၚ်။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

တိုန်စိုပ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ် နကဵုစၞးညးဂှ်ရော

ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်(Facebook)
ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်(Facebook)
အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒၞဲါသွက်ဂွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် လှာဲဂတးလညာတ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပရေၚ်သုခ၊ ဒုက္ခၜါပြကာတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တန်အာသၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒှ်အာ တသိုခ်မွဲလၟိတ်အာယုက်မာန်ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ပရေၚ်မန်ဂှ် ဆုတ်ယောၚ်ဒၟံၚ် သွာၚ်နာနာရောၚ်

ညဳဂွံရမန်(Facebook)
ညဳဂွံရမန်(Facebook)

ညဳဂွံရမန်(Facebook)
ညဳဂွံရမန်(Facebook)
ဝဏ္ဏမာန်-ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် ၁၆ ဂှ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ဟီု ဏာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် လက်သန် ဂကူကြပ်ကၠေံနွံမံၚ်

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ညးသၟတ်မန်ပိုဲ လ္ပကဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ညိ

အပ္ဍဲကဵု အကြာသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ရဲညးမၞုံတဴကဵုဗဟုသုတ လညာတ်သမ္တီပြဲပြဲ မစၟဳကေတ်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူကောန်ဂကူ အနာဂတ်ဂတတေံတုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက်ပကောံကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန်တွဵုရး ကဵုဆဵုဂဗသဳ

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

သွက်ဂွံစကာသၞောတ် PR ညးပၠုပ်ဂလာန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် (RFA)
သွက်ဂွံစကာသၞောတ် PR ညးပၠုပ်ဂလာန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် (RFA)
နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။ နကဵုဝေါဟာဗၟာဂှ် “အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်”