Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် ၃-က ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ လၟိဟ်ၜါဠက်ပြၚ်

Mon State(Facebook)
Mon State(Facebook)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကာလပေါဲမာဲလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ပြံၚ်တိတ်နူဌာန် ဒေသမာဲ ဇကုတုဲ လုပ်တန်တဴ ကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲဒေသမာဲ တွဵုရးမန်ဏံ နွံၜိုတ်ၜါဠက်ပြၚ်ရ။ ညးတအ် သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲကီုဂှ် ဂရၚ်ပ္တီ အာတ်မိက်လဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) တုဲ သီုဖ်အိုတ်ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရ သာ်ဝွံ သၞာဲဒဴ နူကဵုကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်မာဲ ပိဂအုံ ၜါဂအုံဂှ် ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ်

အံက်တဝ်ဗာ ၂၈

ကၟာတ်ကဠက်လဝ် ကဠာမာဲ ပရဟ်ဒုၚ်တုဲ စွံထ်ၜးလဝ် ပ္ဍဲဂတမုက် ရုၚ်ကမ္မယှေန်မာဲ ဍုၚ်ရေဝ်
ကၟာတ်ကဠက်လဝ် ကဠာမာဲ ပရဟ်ဒုၚ်တုဲ စွံထ်ၜးလဝ် ပ္ဍဲဂတမုက် ရုၚ်ကမ္မယှေန်မာဲ ဍုၚ်ရေဝ်
ပၞောဝ် ရုၚ်မာဲ ၁၁၀ ရုၚ်ဂှ် ဆၜိုတ် ၃၄ ရုၚ်ဓဝ်ရ ဂွံပၟတ်ဍုၚ်တုဲ သှေ် ၇၆ ရုၚ်ဂှ် ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ်ရ။ သွက်ရုၚ်မာဲ ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ် (ပၟတ်ဓါတ်လလဳ) တအ်ဂှ် တောဲကဵုသ္ၚိပၟတ်ဓါတ် (လျှပ်စစ်မီးအိမ်) နူဂျပါန် ကဵုလဝ်ဒါန်ဂှ်ဏောၚ် ဥုညောအ်အံၚ် မဒှ်ဥက္ကဌ ဂကောံကမ္မယှေန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ရုၚ်မာဲ ဟွံမွဲကဵုပၟတ်ဓါတ်လလဳ အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် နူဂျပါန် ကဵုဒါန်သ္ၚိပၟတ်ဓါတ်

အံက်တဝ်ဗာ ၂၂ “သ္ၚိပၟတ်ဓါတ်ဏအ်ဂှ် တောဲကဵုပၟတ်ဍုၚ်လေဝ်ဂွံ၊ ပၠုပ်ဇြဟတ်ကဵု သဝ်လာ (Solar) လေဝ်ဂွံ၊ ဗပေၚ်လဝ်ထၟာဲဒြဟတ် (ဗာတ္ထရဳ) တုဲ ပံက်ပၟတ်တှေ် ဒုၚ်တၟာလအ်” သာ်ဝွံ ဥုထေန်ကျဝ် လျိုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ခရိုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) လၟိဟ် ၂၀၀၀ ပြၚ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ

ချေတ်မေန်ထောန် – သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ အတိုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်လဝ်ဂှ်ရ ဟွံမိက်ဆောံလေၚ် အခေါၚ်ကဵုမာဲမ္ဂး အာတ်ဂရၚ်ပတီ နတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) ညိ လလောၚ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ သၟာ

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ မ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လလောၚ်ကဵု စရၚ်ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵု ဗီုပြၚ် (၃-က) ရောၚ်

Image0073ချေတ်မေန်ထောန် – မၞိဟ်နူဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ် ပြံၚ်ကၠုၚ်ကၠောန်ကမၠောန် လုပ်တန်တဴ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ ရန်ကဵုသ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲတုဲ အာတ်မိက်ဂရၚ်ပ္တီလဝ် အခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) ဂှ် မၞိဟ်အာယုက်

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ဗော်မန်တအ် ကဵုမံၚ်ကတိပါၚ် ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်အိုတ်ယျ

အလံၚ်အမာတ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက်တံ စှေ်စန်ဒက်မာဲ(IMNA)
အလံၚ်အမာတ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက်တံ စှေ်စန်ဒက်မာဲ(IMNA)
ဂျူမန် – သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဂှ် နူကဵုဗော်နာနာတအ် စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ဇၟာပ်ဒေသဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဏအ်လေဝ် နူကဵု

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပၞောဝ်ကဵု ကွာန်/အရာပ် နွံမံၚ် ၆၇ ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ ၄၁ ဒၞါဲ

ဗီုတိပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်(Google Map)
ဗီုတိပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်(Google Map)
မာံသုတ – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဖအုံကွာန်/အရာပ် နွံ ၆၇ တုဲ အပ္ဍဲဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ် ၄၁ ဒၞါဲဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲရ သာ်ဝွံ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP မလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ပ္ဍဲကဏ္ဍ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ကွာန်မန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ၃၄ ကွာန် ဟွံမွဲကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ

ဒၞာဲကွာန်မန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်(Google map)
ဒၞာဲကွာန်မန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်(Google map)
ခတ္တာနန် – ရံၚ်ကေတ် အတိုၚ်စရၚ် တၠမာဲဆန္ဒ( ညးနွံကဵုအခေါၚ်ကဵုမာဲ) နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ က္လေၚ်လလောၚ် ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကွာန်မန် ၃၄ ကွာန် နွံအကြာၜဳၜါ (ၜဳဇၟိကဵုၜဳဝၚ်ရော) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ညးတံ ဟွံကၠုၚ် လလောၚ်ထ္ၜး စရၚ်ညးစုတ်မာဲတုဲ အခေါၚ်ဂွံကဵုမာဲဂှ် ဟွံမွဲရ သာ်ဝွံ ညး

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

အဃော ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ စန်ဒက်တံၚ်ဂြဲမံၚ်မာဲဂှ် သၟိၚ်တၠတံ မၚ်ရံၚ်မံၚ်

ဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု(IMNA)
ဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု(IMNA)
သာၚ်မန် – ရန်ကဵုသွက်ဂွံဇၞးမာဲတုဲ နူဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ရဲဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မၚ်ရံၚ်၊ ကေတ်မံၚ်ပရိုၚ်၊ မၚ်ချူသတီမံၚ် ဂွံတီရ။

ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၂ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ရဲဗော်NLD စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲကွာန်အေန်ဝါၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတုဲ ကၠောန်ပေါဲဟီုတွံ ပ္ဍဲသ္ၚိ မွဲသ္ၚိရ။ ကၠောန်တုဲဗက် ရဲထံၚ်ပရိုၚ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ကော်စၟဳတ်သၟာန်သၟုက် တၠသ္ၚိဂှ်တုဲ ရပ်ကဵုထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲတၞးလိက် ဍေံတံရ သာ်ဝွံ ညးစၞး ဗော် NLD တံဟီုရ။

ညးစၞးအမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဗော် NLD ဒဝ်ခါၚ်ၚ်လေအ် (ဒးဒုၚ်ရံၚ်မံၚ် အဃောညးဟီုတွံ) ဂှ်“ဗော်ဣၝဲတံဂှ် ဗော်လုပ် ဗဗွဲသၞောဝ်ဏောၚ်၊ ဂုန်နူဂှ်ရ အခေါၚ်စန်ဒက်မာဲလေဝ် နွံပေၚ်ၚ်ရ၊ စန်ဒက်မာဲဟီုဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးနွံ၊ ညးဍုၚ်ကွာန် ဟွံမွဲတှေ် စန်ဒက်ဂွံဟွံသေၚ်။ ယဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဖေက်တကိုတ်အာမ္ဂး သွက်ဂွံ ဟီုတွံစန်ဒက်မာဲဂှ် ဝါတ်အာဏောၚ်၊ ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဏံတှေ် ဣၝဲတံ ဗီုဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် သောၚ်အာဏောၚ်၊ ယဝ်ပလာပ်ကၠုၚ် ဣၝဲတံဏောၚ်၊ ဟွံထေက်ကဵုပဂှ် ပကၠုၚ်လ္တူ ညးဍုၚ်ကွာန်တံတှေ် နကဵုဣၝဲတံ ထေက်ကဵုပ္တိုန်လိက် တေၚ်ကဵု ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲလေဝ် တေၚ်အာဏောၚ် ဆ္ဂး ဣဏံဂှ် ဍေံဒှ် အဆံၚ်လက္ကရဴအိုတ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ဂးတဴရ။

အဃောဟီုတွံ စန်ဒက်မံၚ်မာဲဂှ် ပွမတက်ကေတ်ဗီုကီု၊ ပွမတက်ဗဳဒဳယောကီု နူထံၚ်ပရိုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် သ္ပမံၚ်ဗီုဂှ်တုဲ ပွဗီုဏံဂှ် ဍေံတံပ ကုဗော် NLD မွဲဓဝ်ဟွသေၚ်၊ ဇၟာပ်ဗော် စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲဂှ် ဍေံတံ ဒးဗက်ကေတ် ဒးဗက်ပ္တိုန်မံၚ် သမ္တီ ဖၟိုတ် သာ်ဝွံ နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်သဓီု မဗက်တက်မံၚ်ဗီုတံဂှ် ဟီုရ။

ညးတာလျိုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်သဓီုဂှ် “ ပိုဲသ္ပဗီုဏံဂှ် သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီု ညးစၞးတံဏောၚ်၊ ဗက်ပ္တိုန်လဝ် စၟတ်သမ္တီဟီုဂှ် ပိုဲကေတ်ဗော် NLD မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဗော်လဵုဟွံဟီု စှေ်စန်ဒက်မာဲတှေ် ပိုဲ ဒးဗက်ကေတ်လဝ် ဖၟိုတ်” ဂးတဴရ။

သွက်ဂွံစန်ဒက်မာဲဂှ် ထ္ၜုတ်ကဵုလဝ်ဒၞါဲ နွံမံၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ဥတုရာသဳတုဲ ဒးလုပ်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲသ္ၚိ အကြာကွာန် ဂွံတီကေတ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဏာပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်တှေ် တၠသ္ၚိဂှ် ဒးဒုၚ်စၟဳတ် ဒးဒုၚ်သၟာန်သၟုက်ကဵု သၟိၚ်တၠ ဒေသတံဂှ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်တိုန်ဗဟေက်မ္ဂး ပရေၚ်စန်ဒက် ယောၚ်ယာမာန်မံၚ်ဏောၚ် သဝ်ကျဝ်မဵု ချဳဒရာၚ်မံၚ် သွက်ဗော် NLD ဂှ်ဟီုရ။
ပွိုၚ်ကာလစန်ဒက်မာဲဂှ် နူကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ် ကဵုလဝ်အခေါၚ် ဗဗွဲသၞောဝ် နူဂိတု သေပ်ဗာ ၈ ဒဵုကဵု ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၆ တေံရတုဲ ကာလလၟုဟ်ဏံမ္ဂး ဇၟာပ်ပ်ဗော် ဗော်ဇကု ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ဗီုညးကဵုညး ဂစာန်ဆဝ်မ္ၚုဟ် စန်ဒက်မံၚ်မာဲအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံမ္ဂး ဗော်ဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန်၊ ဗော်ကျ/ဖေါအ်၊ ဗော် NLD၊ ဗော် တစည၊ ဗော်(အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ)၊ ဗော် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအၚ်အားစုပါတီ)၊ ဗော် ဖလုံ-စဝေါ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)၊ဗော် (၈၈ မျိုးဆက် ကျောၚ်းသားလူၚယ်များ မြန်မာနိုၚ်ၚံ ကေုာံ ညးစၞးပုဂ္ဂလိက (တစ်သီးပဂ္ဂလ) တံ ချီဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲသေဲသေဲဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ရုၚ်စုတ်မာဲလ္ၚဵုပဋိပက္ခဒှ်မာန်ဂှ်ကီုလေဝ် ဟွံဒးဂွိၚ် သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဟီု

ရုၚ်မာဲ ၂၀၁၅(Internet)
ရုၚ်မာဲ ၂၀၁၅(Internet)
နေသဝ်ယှိုဲ – ပ္ဍဲပေါဲရုဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတု နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဏံ ရံၚ်ကဵု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပါ်လဝ်ဗွိုၚ်ဂီုကၠီုဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ရုၚ်မာဲ မက္တံၚ်က္တဴ ဒှ်ပဋိပက္ခမာန်ကီုလေဝ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်၊ မုဟွံဒးဂွိၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးမန် ဗိုဗိုဥုဟီုရ။