Categories
ပရိုၚ်

သုၚ်စောဲသြန် ၉ ဗဳလျာန်တုဲ ကၠောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်မတ်မလီု-လ္ဂုၚ်ရောၚ်

သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် လ္ဂုၚ်ကဵု မတ်မလီုဂှ် နူကၟိန်ဍုၚ် ဖအိုတ်သြန် ၉ ဗဳလျာန်ရောၚ် ဥူထောန်ဌေ ညးမဒှ်ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

Categories
ပရိုၚ်

သတ်သဳဠဴ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂွံဂွံဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန် ကဵုတန်ဗ္တောန်နဲကဲတဵုလွဳ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သတ်သဳဠဴဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံပလံၚ်သွံပ္တိတ် ဇရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန်ဂှ် တၠပညာနူကၟိန်ဍုၚ် ဂျာမနဳတံ ကၠောန်ဗဒှ် တန်ဗ္တောန်နဲကဲပညာ ပရေၚ်တဵုလွဳ ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲ၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၈-၃၀)၊ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက် (ကုန်စည်ဒိုၚ်)၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ပၞာန်သီလဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

တ္ၚဲဏံ (နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈) အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကဵု ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၞေဟ်ကၚ် ဒ္တန်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၟတ်ကွးဘာတံ ညံၚ်ဟွံဂွံသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ထေက်ကဵုဒးသ္ပဇြိုဟ်နက်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် ကၠတ်ထဝ်မန်သ္ပဒ္တန်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သၟတ်ကွးဘာ သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်ကသပ်ဂၠာဲနဲတုဲ ထေက်ကဵုဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရောၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်နွံသာ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ (တ္ၚဲဆဋ္ဌမ) ဂိတုဂျောန် ၁၅ ဂှ် သ္ပဒ္တန်ကုဂလာန်ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဂကောံ UNFC သၟေဟ်မံၚ်ဏီတံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပဇြဟတ်ကဵုကောန်ဂကောံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC မသၟေဟ်မံၚ်တံဂှ်တုဲ ဂစာန်ကသေအ်ကၟဝ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ပဒ္တန်ယၟု ဒဒန်ဆက်စၠောံမတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား’

ဒဒန်သြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ် မတ်မလီု- တ္ကံခၟိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကဵုယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား”ရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်သဳကၠဳတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံကၠောန် COS Forum နအလိုက်ပရူပရာတုဲ ကၠောန်ပေါဲချပ်ဓရီု CSO တွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံကၠောန် COS Forum (မလုပ်အဝေါၚ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ) နအလိုက်ပရူပရာဂှ်တုဲ ဂကောံမှာဇန် CSO တွဵုရးမန် ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲချပ်ဓရီုပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် တုဲဒှ်အာပ္ဍဲဂျာန်နဝါရဳ (၁၇) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယမ္ဂး ခက်ကဵုကမၠောန် NCA ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ် UNFC ဟီု

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ယဝ်ဖန်ကၠောန်အာ ကေုာံဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ၈ ဂကောံဂှ်ရမ္ဂး ဍေံဇီုကပိုက်ကဵု ကမၠောန် NCA ကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး သောၚ်က္လးလဝ် စပ်ကဵုဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် နူUNFC ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးဗြဴဗြဴတံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လၟိဟ်ဗၞတ် ၃၀% ဂှ် ဆက်အာတ်အာပၠန်ရောၚ် AGIPP ဟီု

ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ဂကောံမဟာမိတ် တြုံ/ဗြဴအဆံၚ်တုပ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (ၚြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျား၊မ တန်းတူရေး မဟာမိတ်အဖွဲ႔-AGIPP) ကီု၊ ပေါဲသဳကၠဳ ဂၠာဲနဲကဲ သ္ဂောံပံၚ်ကၠောန်မွဲစွံ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ ညးဗြဴဍုၚ်ဗၟာကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၁ ကဵု ၂၂ ဂှ်ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲဗ္ဒံဇၞူရာမည ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

မူဝါဒမ္ဂးဂကောံဟွံဂွံဒေံါပန်ပှော်လေဝ် နွံကဵုအခေါၚ်တိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုဂှ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဗွဲမမိပ်စိုတ် နာဲဟံသာဟီု

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ)ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟဂွံဒိုအ်ပန်ပှော်တံလေဝ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် သီုဖအိုတ်ဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဖျေံလဝ်မူဝါဒဏံဂှ် ဒှ်တၠုၚ်လအာခိုဟ် သွက်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဏာဗွဲမမြဟ်စိုတ် သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဂကောံ UNFC ဟီုဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။