Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု သ္ၚိတူအာမွဲမ မၞိဟ်ချိုတ်မွဲတၠ

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၇ ဖါနူဂယး အခိၚ် ၜိုတ် ၉ နာဍဳ ကဝက် သ္ၚိမွဲမ နွံပ္ဍဲဂၠံၚ် (ပုလဲ) အရပ် (မရမ်းကုန်း) ဍုၚ်မတ်မလီု တူအာတုဲ မၞိဟ်တြုံ အယုက် ၃၅ မွဲတလ ချိုတ်အာကရောံပၟတ်ဂှ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ရုဲရန်လဝ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်န်ဥူဂှ် ညးစၞးလ္ၚဵု နူ(NLD) ဒုၚ်တဲဟွံမာန် နွံ

သမ္မတ NLD ပၠောပ်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံခါန်ပ္တိုန် နဒဒှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ကုဥူမေန်န်ဥူ ဂှ် မၞိဟ်ဒုၚ်တဲဟွံမာန်နွံမံၚ်တုဲ ကၠာဟွံယဵုသစာ ဒဒှ်ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု နူဗော် NLD ဒၞါတာအာဏောၚ် ရဴဝွံ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ် ဗၠးၜးမန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အဆံၚ်စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ် မကၠောန်ပ္တိတ်ထ္ၜိုတ်သ္ဂောံခိုဟ် ထ္ၜုတ်စွံဥပဒေမွဲကီုထေက်

ပ္တဝ်ကဵု ဖျာဂၠးတိမ္ဂး ထ္ၜိုတ်ဍုၚ်ဗၟာ ဟိုတ်ၚုဟ် ဒးသဝ်စှေ်အာ နူၚုဟ်ဂၠးတိ ၜိုတ် ၂၀၀-၃၀၀ ဒကေဝ်ဂှ် ဒၟါနူ ဟွံစွံအဓိကကဵု အဆံၚ်ဍာ်ဒကေဝ်ထ္ၜိုတ်၊ဟိုတ်နူစွံအဓိကကဵု လၟိဟ်ထ္ၜိုတ် ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်သၟးဂှ်ရ ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္တဝ်ကဵု ၚုဟ်ဂၠးတိဟွံဂွံရ သာ်ဝွံ ဥူသဵုကျဳ ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်သုတေသန တၞံဆု မအာအယုက်လအ်အ် ကေုာံ ဌာနပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် နဲကဲပညာ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲဂၠံက်မာဲ ပါ်ပရအ် ကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ကုဌာနနာနာဂမၠိုၚ်ဂှ် ပဆဵုထောံတ္ၚဲ

ကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် စၟဳစၟတ်တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂမၠိုၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် သွက်ဂွံ က္လေၚ်ပါ် ပရအ်ကဵု ကုဌာနဂမၠိုၚ် နကဵုသၞောတ်ဂၠံက်မာဲဏောၚ်ရန်လဝ်တုဲ ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဟိုတ်နူၜက်အာတရဴတုဲ အတိုၚ်စဳဇန်လဝ်ဂှ် ဟွံဒှ်ဏီ၊ ပဆုဲထောံ တ္ၚဲရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိ်က်သဝဏ် သွက်တ္ၚဲမၞိဟ်ဗြဴ အလုံဂၠးကဝ်

သွက်တ္ၚဲမၞိဟ်ဗြဴ အလုံဂၠးကဝ် စိုပ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု ၁၀၅ ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမာ (၈) မံက်၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ဏံဂှ် နူညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် လိက်သဝဏ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်ဟဂွံပ္တိတ်ကေတ် သြန်ဒုၚ်လျိုၚ် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ သှေ်မံၚ် (၄၃) တၠဏီ

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ညးလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲတုဲ မၞုံကဵုအခေါၚ်ကလေၚ်ပ္တိတ် ကေတ် သြန်ဒုၚ်လျိုၚ်လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ နွံ ၁၂၁ တလတုဲ အပ္ဍဲဂှ် မၞိဟ်ပ္တိတ်ကေတ်တုဲ နွံ ၇၈ တလတုဲ မၞိဟ်ဟဂွံ ကၠုၚ်ပ္တိတ်ကေတ်ဏီဂှ် နွံ ၄၃ တလဏီရ သာ်ဝွံ ဥူဟိၚ်လေန်ထိတ် ညးလျိုၚ် ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

အစဳဇန်သွံကွဳစက် နကဵုသၞောတ်ပြိုၚ်ၚ္ၚုဟ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးပလီုထောံအစဳဇန်

အပ္ဍဲကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ဟွံမွဲကဵုလိက်အခေါၚ်တုဲ ဗက်သီရပ်လဝ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဝွံ ကွဳစက်စၟဳ စၟတ်ထပိုတ်အမှုပိုတ်အာ နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ် ဖန်ဇန်လဝ် သွက်ဂွံကော်သွံ နကဵုသၞောတ်ပြိုၚ်ၚ္ၚုဟ် ပ္ဍဲ ရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဋဲဂိတုဖေဖဝါရဳ (၁၇) ဂှ် ဒးပလီုကၠေံအစဳဇန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အာတ်မိက် ညံၚ်ဂွံပံက်ကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပရောတိ

သွက်ဂွံပသောၚ်ပြသၞာ ကိစ္စတိ ဒးဒုၚ်သီလဝ် နူလက်ထက် အလဵုအသဳ
တုဲကၠုၚ်အဆက်က်တေံတုဲ ပ္ဍဲအယုက်အထက် အလဵုအသဳတၟိဏံ ပံက်ကဵု ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်
ရပ်စပ်ပရေၚ်တိညိ နူပေါဲသဳကၠဳ လှာဲဂတးလညာတ် ညးစကာတိ ကေုာံ သၟာဗ္ၚဂမၠိုၚ်
နွံဗၟံက်ၜဳသြၚ်လောန် အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး မပ္တိတ်လဝ် စၟတ်တ္ၚဲ
ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၅ ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ညးဗြဴကၠာအိုတ်မွဲတၠဂွံဒုၚ်ရုဲစှ်

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၈) နူဂယး (၁၀) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုလၟေၚ် ပထမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲၝောံခန် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဒဝ်တေန်အိ ကၠုၚ်နူဒေသမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဂွံဒုၚ်ရုဲပ္တိုန် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဥက္ကဌဗြဴဗြဴကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်ဏံ ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဍုၚ်ဝှတ်ဝိန် ကဵု ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဒက်ပ္တန်အာ နဒဒှ် ဍုၚ်ၝဲကဵုဒေံဏောၚ်

ဍုၚ်ဝှတ်ဝိန် ပ္ဍဲတွဵုရးအေန်ဒဳယျာဏာ ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်တေံကဵု ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံဂှ် ဒက်ပ္တန်အာ နဒဒှ်ဍုၚ် ၝဲကဵုဒေံဏောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ ဂှ် ညးတာလျိုၚ် ၜါလ္ပာ်တံ တုပ်စိုတ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲၝောံခန် အံၚ်သာန် ဒၞါဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ရ။