လိက်ပရေၚ်

သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကၟိန်ဍုၚ် ဟွံကိတ်ညဳကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်

ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပဏာဒ္တန် သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ (ကၟိန်ဍုၚ်) တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုသမ္မတ သွက်ဂွံ ထပက်စၟတ်တဲရ။ သမ္မတသ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဖျေံနၚ်ကၠတ်ထဝ် ဖၟောဝ်ကဵုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်က္လေၚ်ပလေဝ် (၂၅) တၚ်ရ။ သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာဏံ ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု…

သတိ — ပိုဲတံလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု

သ္ပပ္တံနူကဵု သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၉၇၄) ဂှ်တုဲ ထ္ၜုတ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ခရိုၚ်သဓီု ကေုာံ ခရိုၚ်မတ်မ လီု တုဲရ။ စနူဂှ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊…

စိုတ်ဓာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ

သၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၅) ဂှ် တ္ၚဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂၠးကဝ် မဒှ်တုဲ ဍုၚ်မတန်တဴ မံၚ်လ္တူဂၠးကဝ် သုၚ်စောဲ တဴမံၚ် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဂမၠိုၚ် ဗီုညးကုညး ကၠောန်သ္ပတဴသ္ဘၚ်ကၞာအိုတ်ရ။ အပ္ဍဲဂှ်…

ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်မန်ညိ မန်

အပ္ဍဲကဵုတိဍာ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (ဝါ) အပ္ဍဲကဵုဒေသရးမန်ဝွံ ကောန်ဂကူဗၟာ၊ ကောန်ဂကူကရေၚ်၊ ကောန်ဂကူ ပအိုဝ် သာ်ဝွံ ကောန်ဂကူနာနာ တန်တဴဒၟံၚ်နွံရ။ အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဝွံ ပရေၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညး ဂှ် စပ္တံနူပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာကီု၊ ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်…

သ္ပစၟတ်သမ္တီ (Recognition) စိုအ်

တ္ၚဲဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ မူမိက်သ္ဂောံဂွံမံၚ်ရော ယဝ်ရဟီုတှေ် မိက်ဂွံအခေါၚ်ဗၠးၜး သွက်ဂ ကူမန်၊ အခေါၚ်အရာ အဝဵုဂကူမန် မန်တံဖန်ဖက်ကောပ်ကာဲကေတ်တ်ရောၚ်ဂှ် ဒါတ်တိဟွံဗၠးအာရ။ ရန်တၟံသာ်ဂှ် တုဲ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ်…

ဗဝ်သၟုတ်ဂၠုၚ်လ္ၚီ ပၠေၚ်လၞီသၚ်မန်

စိုပ်ဂိတုဘဒ် ၊ ဗြဲထတ်ကျာဍိုန် ၊ ဗ္ဂန်သၞကဵုတ္ၚဲ ကၠံဘာသာမွဲ ၊ ကောံဂၠောဲအာဘာ ၊ ညးအာဗဝ်သၟုတ် ညာတ်ညးကဵုညး ၊ ရပ်ထးဇၞောဝ်က္ဍိုၚ် ၊ စိုတ်ဂၠိုၚ်လၞီ…

လညာတ်ပါ်ပါဲ

ညးသၟတ်မန်ပိုဲ လ္ပကဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ညိ

အပ္ဍဲကဵု အကြာသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ရဲညးမၞုံတဴကဵုဗဟုသုတ လညာတ်သမ္တီပြဲပြဲ မစၟဳကေတ်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူကောန်ဂကူ အနာဂတ်ဂတတေံတုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက်ပကောံကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန်တွဵုရး ကဵုဆဵုဂဗသဳ…

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။…

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်…

ကွာန်မန်ဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် အထေၚ်ဇၞော်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုဂကူရောၚ်

နာဲမာန် – အဃောအာဒၟံၚ်တရဴ ဇြပ်ဗု ကဵု မတ်မလီုဂှ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်ကၟာဝက် (လၟုဟ် – ဒှ် ဍုၚ်ကၟာဝက်) ဂှ် ကူချပ်ဂွံလ္ပာ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ…

မံၚ်လက္ကရဴညးရ ဟလဵုသ္ပလေဝ် တိုၚ်ပ္ကဴဇကုဟွံစိုပ်

နာဲလျးထဝ် လောကလိုက်ပိုဲဝွံ မဒှ်လောကလိုက်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဂတအဲ – အဲညံၚ်သ္ဂောံ စိုပ်ဂတညး ဂစာန်လွဳပြိုၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံမိက်မံၚ်လက္ကရဴညး မိက်ဂွံမံၚ် ဂတညးဖအိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ နကဵုနဲကဲပက္ကာရနာနာသာ် ပရေၚ်သ္ပမာန်…