လိက်ပရေၚ်

ညးၜက်မံၚ်တရဴဍုၚ်မ္ၚးတအ် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန် ဗော်မန်တအ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ထေက်

ဝဏ္ဏမာန် – ညးနွံဍုၚ်မ္ၚးတအ်ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန်ဂှ် နူကဵုညးတာလျိုၚ်တအ် ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်နွံတုဲ ရဲညးဟွံလုပ် သၞောဝ် တအ်ဂှ် ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံချဳဒရာၚ် Like this:Like Loading...…

ကမၠောန်ဏံ ကောန်ဂကူတံ ဒးဘိုၚ်ကၠောန်ထေက်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်) – ခေတ်တၟိဗွဝ်ကၠံ (၂၁) ဏံ သၟတ်ခေတ်တၟိတံ ဂစာန်ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် သွက်ဂကူမန်ကဆံၚ်ဂွံသၠုၚ်၊ ဂွံက္လိဂွံ အခေါၚ်ဗၠးၜးဂှ် ဗျူဟာညးကဵုညး ဖျေံမံၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂတဖၟိုတ်ရ။ Like this:Like…

ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်

ဝဏ္ဏမာန် – တိကၠအ်ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်(ပလိုတ်ၜဳ)ဂှ် ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်-ကမ္မတဳမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ကေတ်ဇြဟတ်ကဵု ညးလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ညးမၞုံလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဒပ်ဒၞးလဝ်…

“ဂကူမိက်ဂွံသၠးၜး မ္ဒးကၠးပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်”

နာဲလျးထဝ် – ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၅ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာကြပ်အိုတ်ဟာ? ဂိတုနဝ်ဝေၚ်ဗာမံက်ဟာ? ဂှ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပေဲါရုဲမာဲဏောဝ် အလဵုအသဳ ပျဳဃာၚ်ဖျဵု(ဝါ) အလဵုအသဳ ပၞာန်ရပ်ဇုက် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်၊ ပေဲါရုဲမာဲဂှ်သွက်ဂကောံဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ်…

သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကၟိန်ဍုၚ် ဟွံကိတ်ညဳကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်

ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပဏာဒ္တန် သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ (ကၟိန်ဍုၚ်) တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုသမ္မတ သွက်ဂွံ ထပက်စၟတ်တဲရ။ သမ္မတသ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဖျေံနၚ်ကၠတ်ထဝ် ဖၟောဝ်ကဵုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်က္လေၚ်ပလေဝ် (၂၅) တၚ်ရ။ သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာဏံ ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု…

သတိ — ပိုဲတံလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု

သ္ပပ္တံနူကဵု သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၉၇၄) ဂှ်တုဲ ထ္ၜုတ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ခရိုၚ်သဓီု ကေုာံ ခရိုၚ်မတ်မ လီု တုဲရ။ စနူဂှ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊…

လညာတ်ပါ်ပါဲ

တိုန်စိုပ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ် နကဵုစၞးညးဂှ်ရော

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒၞဲါသွက်ဂွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် လှာဲဂတးလညာတ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပရေၚ်သုခ၊ ဒုက္ခၜါပြကာတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တန်အာသၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒှ်အာ…

ပရေၚ်မန်ဂှ် ဆုတ်ယောၚ်ဒၟံၚ် သွာၚ်နာနာရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်-ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် ၁၆ ဂှ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ဟီု ဏာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် လက်သန် ဂကူကြပ်ကၠေံနွံမံၚ် Like this:Like Loading...…

ညးသၟတ်မန်ပိုဲ လ္ပကဵုဒှ်အာ “ဟတန်” ညိ

အပ္ဍဲကဵု အကြာသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ရဲညးမၞုံတဴကဵုဗဟုသုတ လညာတ်သမ္တီပြဲပြဲ မစၟဳကေတ်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုလ္တူကောန်ဂကူ အနာဂတ်ဂတတေံတုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက်ပကောံကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန်တွဵုရး ကဵုဆဵုဂဗသဳ Like this:Like…

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။…

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ် Like this:Like Loading...…

FacebookTwitterFlickrYoutubeVimeo