လိက်ပရေၚ်

မၞးဒှ်ကောန်ဂကူမန် ဟီုညိဂံၚ်ဂံၚ်

ဗညာအံၚ် – ကာလကံက်စရၚ်တၚ်နၚ် အလုံဍုၚ်ဏံမ္ဂး သၟာန် (၄၁) တၚ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ဒၞာဲခံက်အၚ်တၚ်နၚ်(၈)ဂှ်မ္ဂး “မၞးမုဂကူရော” သၟာန်နွံဒၟံၚ်တုဲ “အဲကောန်ဂကူမန်” ဂှ် ကဵုသွဟ်ဟီုကဵုဂံၚ်ဂံၚ်ညိအဴ။…

တရဴ ဂဳတမန် ၃၀ သၞာံ

ဗညာအံၚ် “သၠဆုသၠာပ်ပ်-ဒးကျာဗယာပ်ချဳ-ကျာၜဳလေဝ်ပိုက်မံၚ် -ရံၚ်အကးလေဝ် ကေဝ်ဇြုၚ်-စိုပ်ကၠုၚ်ဒၞာဲလဵုရော” ဒွက် တရဴ ဏံ ဇီုဇာပ်လျတ်လုပ်ပချဳကၠုၚ်ကောန်စိုတ်ပိုဲညးတံ လၟုဟ်မ္ဂး ပေၚ်စိုပ် ၃၀ သၞာံ၊ အစာချူဒွက် ဗညာသၟိၚ်-ဗွဲကြဴဏံ ညးတေံပြံၚ်သၠာဲယၟုကၞေဟ်…

ပြသၞာ ဒးဘဲသယံဇာတ

မၚ်မွဲ – ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲအရာ ဒးဘဲသယံဇာတ (သံယံဇာတကျိန်စာ) ဂှ် ဒှ်ဍုၚ်ဗ္တောံၜတ် ခိုဟ်အိုတ်မွဲကီုရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဒေသဇကု ကပေါတ်သယံဇာတ တိတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် အခေါၚ်ဂွံပိုၚ်ပြဳ၊…

ဒးစဵုဒၞာ ဒးပြိုက်ဂစိုတ်ကၠေံ နူဘဲအန္တရာဲစၟစၟန် ပလီုပလာ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတၞံနာနာ

မာံတဵုလွဳ – ပ္ဍဲမွဲပွိုၚ်ရာသဳဗြဲမ္ဂး အခိၚ်ဂိတုခ္ဍဲသဳ၊ဘတ်ဝွံ ဒှ်အခိၚ်လ္ဒေါဝ်ရာသဳ်ဗြဲရ။တၟော်ကေတ်ကဵု မွဲပွိုၚ်ရာသဳဗြဲမ္ဂး အခိၚ်ဝွံ ဒှ်အ ခိၚ်ဗြဲဂူဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ တၞုံသြောံတဵုလဝ်တုဲတုဲတံ ဒှ်အခိၚ်တၞံဖေအ်ဗြေဝ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။နူတၞံသြောံတြေံဂှ် ဗၠိုၚ်တၞံသြောံ…

ဒြဟတ်ကောန်မန် ဗွဲမညဳသာ သိုၚ်ခၞံလဝ်ဒဒန်ဒုန်ကၠာ။

နာဲကသုမန်၊ မာံသုတ – ဗြဲဂှ် ဆက်ဂူမံၚ်ရ။ စပ္ထံနူကဵုအခိၚ်လုပ်ဒဂိုန် (ကၞောတ်ဂိတုဂျူလာၚ်) တုဲ ဗြဲဂှ် ဆက်ဂူမံၚ်ရ၊ စနူ ဂျူလာၚ် (၂၆) ဗြဲလေဝ်ဆက်ဂူမံၚ် အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲ…

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန်…

လညာတ်ပါ်ပါဲ

မံၚ်လက္ကရဴညးရ ဟလဵုသ္ပလေဝ် တိုၚ်ပ္ကဴဇကုဟွံစိုပ်

နာဲလျးထဝ် လောကလိုက်ပိုဲဝွံ မဒှ်လောကလိုက်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဂတအဲ – အဲညံၚ်သ္ဂောံ စိုပ်ဂတညး ဂစာန်လွဳပြိုၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံမိက်မံၚ်လက္ကရဴညး မိက်ဂွံမံၚ် ဂတညးဖအိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ နကဵုနဲကဲပက္ကာရနာနာသာ် ပရေၚ်သ္ပမာန်…

အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ လၟုဟ်ဏံ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညဳသၟဟ်ဟွံမာန်

ဗညာအံၚ် ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ခါတ်အကာဲဝါတ်ဂါတ်ဗွဲမလောန်၊ ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ လောန်ကၠုၚ်တေံ လုပ်ရုဲမာဲ၊ ဟွံလုပ်ရုဲမာဲဂးတုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်နာနာတံ လညာတ်ပါ်ခြာအာ ၂ လွးနွံကၠုၚ်၊ ခါလၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူလုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀…

သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ ဂှ် ပလေဝ်ဟာ၊ ကလေၚ်ချူတၟိဟာ ?

နာဲမာန် – တုဲကၠုၚ် ဂိတု သေပ်တေန်ဗါ (၃၀) ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် နကဵုပၟိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မန် AMDP ကဵု MDP တုဲ…

မ, မ္ဂးဂှ် သွက်သ္ဂောံတဵုကလုတ် သ္ဂုတ်ပ္တန်လဝ်ကၠာ

မာံတဵုလွဳ – စပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳဝွံ မ ,မ္ဂးဂှ်ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ရ။မ, ခိုဟ်မှ တၞံခိုဟ်၊ တၞံခိုဟ်မှ သတ်၊ပၟဝ်၊ဇဝ်၊ပ္ကဴ ဂမၠိုၚ် ဂပ်ဝ်ခိုဟ်ဆာဲ စရာဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံရ။ စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံမှ သွက်ဖဵုညးတဵု၊သီုကဵုညးစတံကီုဂှ်၊ဒှ်ဂုဏ်ဇၞော်ရ။…

ပေဲါသဳကၠဳ မ္ၚးစၠတ်ထဝ် ကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်

နာဲမာန် – ဂိတုဂတဒဳဇြေန်ဗါအိုတ်ဂှ်မ္ဂး ဂကောံဒိုအ်ပန်ပှော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အလဵုအသဳဥူတိၚ်သိၚ် (ဦးသိန်းစိန်) သွက်ဂွံတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူစကေတ်လဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ကာလဒိုအ်ပန်ပှော်ကု ဗော်ရပ် လွဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် သဳကၠဳတုပ်လဝ်စိုတ် နွံရ။ အကြာဏံလေဝ်…