လိက်ပရေၚ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝိဇျှာန်၊ တၞံဆုဇၞော်မွဲတၞံ ဒေါမ်အာပၠန်

အခိၚ်ဗ္တံ (၁၀) နာဍဳ စၟတ်တ္ၚဲ (၃) ဂိတုဂျူလာၚ် သၞာံ ၂၀၁၄ (သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၆ သၞာံ ဂိတုခ္ဍဲသဳ ၈ မံက်) ဝွံ…

ဂကောံမန် အလုံဍုၚ်အမေရိကာန် ဒက်ပတန်ပေၚ် ၂ဝ သၞာံ

MAA_20th_anniversary လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဂျူလာၚ် ၄၊ ၅ တေံဂှ် ဂကောံမန်အလုံဍုၚ်အမေရိကာန်ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်မရနုက်ကဵု ၂ဝ ဝါရ။ ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်မွဲသၞာံမွဲဒၞာဲမဒှ်ရ။ သၞာံဏအ်ဂှ် ဂကောံမန် ခဝ်ရဝ်လဝ်ဒဝ် (Mon…

“မိပ်ဝိုတ်ဘဝ ဒူဇကုလ္ပကဵု ဒးဒှ်ဍိက်ပၠက်ညး”

နာဲလျးထဝ်(အဝ်သတေလျာ) – ပ္ဍဲဘာသာအရေဝ်မန်ပိုဲဝေါဟာရ “မိပ်” မွဲမဂှ်နွံကဵုမ္ၚဵုဗွဲမလောန်။ မံၚ်မိပ်၊ စမိပ်၊ အာမိပ်၊ ဝေၚ်မိပ်၊ ကၠောန် မိပ်၊ ဟီုမိပ် – မိပ် –…

ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ယဝ်ရပတိတ်နကဵုတၟံချးမ္ဂး

ဗညာအံၚ် – တောမ်ဍာ်ထၟာဲ “ဗွိုၚ်ဠာ Boiler” နကဵုတၟံချး Coal ၊ ဍာ်ကၞံတိုန်မ္ဂး သၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴဂှ် ဗဂေတ်စက် “တာဗိုၚ် Turbine” ၊ စက်ဂေတ်တိုန်…

သဘၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် ညးစၞးဂကူမန် နူၜါဍုၚ်

တိုၚ်ထဝ် – က္ဍိုပ်သကိုပ် ညးဍုၚ်မန်နူၜါဍုၚ် သေံကဵုဗၟာ ဗၞတ်ပန်တၠတံ ဟီုဂလာန်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ် လွဟ်တံဂှ် ဇၟာပ်ညးမဂွံမိၚ်ကေတ်တံ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဆာန်ဍုၚ် ကတဵုဒှ်အိုတ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ။…

မၞးဒှ်ကောန်ဂကူမန် ဟီုညိဂံၚ်ဂံၚ်

ဗညာအံၚ် – ကာလကံက်စရၚ်တၚ်နၚ် အလုံဍုၚ်ဏံမ္ဂး သၟာန် (၄၁) တၚ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ဒၞာဲခံက်အၚ်တၚ်နၚ်(၈)ဂှ်မ္ဂး “မၞးမုဂကူရော” သၟာန်နွံဒၟံၚ်တုဲ “အဲကောန်ဂကူမန်” ဂှ် ကဵုသွဟ်ဟီုကဵုဂံၚ်ဂံၚ်ညိအဴ။…

လညာတ်ပါ်ပါဲ

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။…

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်…

ကွာန်မန်ဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် အထေၚ်ဇၞော်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုဂကူရောၚ်

နာဲမာန် – အဃောအာဒၟံၚ်တရဴ ဇြပ်ဗု ကဵု မတ်မလီုဂှ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်ကၟာဝက် (လၟုဟ် – ဒှ် ဍုၚ်ကၟာဝက်) ဂှ် ကူချပ်ဂွံလ္ပာ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ…

မံၚ်လက္ကရဴညးရ ဟလဵုသ္ပလေဝ် တိုၚ်ပ္ကဴဇကုဟွံစိုပ်

နာဲလျးထဝ် လောကလိုက်ပိုဲဝွံ မဒှ်လောကလိုက်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဂတအဲ – အဲညံၚ်သ္ဂောံ စိုပ်ဂတညး ဂစာန်လွဳပြိုၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံမိက်မံၚ်လက္ကရဴညး မိက်ဂွံမံၚ် ဂတညးဖအိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ နကဵုနဲကဲပက္ကာရနာနာသာ် ပရေၚ်သ္ပမာန်…

အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ လၟုဟ်ဏံ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညဳသၟဟ်ဟွံမာန်

ဗညာအံၚ် ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ခါတ်အကာဲဝါတ်ဂါတ်ဗွဲမလောန်၊ ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ လောန်ကၠုၚ်တေံ လုပ်ရုဲမာဲ၊ ဟွံလုပ်ရုဲမာဲဂးတုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်နာနာတံ လညာတ်ပါ်ခြာအာ ၂ လွးနွံကၠုၚ်၊ ခါလၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူလုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀…