Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ယဲကိုဝ်ဝေဒ် (Covid-19) ကလေၚ်ကၠောံထၞာန်ကၠုၚ် မွဲဝါပၠန်ဂှ်ရ စွံသတိကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်အိုတ်ညိ

စတမ်နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဏံမံက် စၟယဲ Covid-19 ကလေၚ်ကၠောံထၞာန်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဒေသရးမန် မွဲဝါပၠန်ရ။ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ ဂိတုမာ်၊ ဖဝ်ရဂိုန်ဏံမ္ဂး နကဵုအခိုက်ကၞာ ဒေသရးမန်ပိုဲ မပတမ်ကဵု သဘၚ်ထပိုဲပယျၚ်၊ သဘၚ်စရိုဟ် ဍာ်ဘုတ်ဘာနာနာသာ်၊ သဘၚ်မ္ၚဵုဝိဇာတ ကတဵုဒှ်မၞိဟ်၊ သဘၚ်ပ္တိုန်ဂုဏ်ရာဲ ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ စတမ်ဒေသနာနာ ကၠောန်ၜိုတ်တဴနွံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ကၠောန်တဴသဘၚ်နာနာသာ်တံဂှ် မၞိဟ်ကောံကလောံဒၟံၚ်တုဲ တုပ်တဴကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ကဵု ယဲကၠောံထၞာန် ညံၚ်ဂွံပြးစိုပ် အာ အကြာညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ၊ မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန်၊ မွဲဒေသကဵု မွဲဒေသကီုဒှ်တုဲ အကြာဂိတုဂတဏံမ္ဂး အကာဲအရာယဲကၠောံထၞာန် သွက်ဂွံကၠောံထၞာန်ပြးဂၠိုၚ်တိုန် နွံမာန်ရ။အကာဲအရာယဲကၠောံထၞာန်ဍုၚ်ပိုဲ ကလေၚ်ရံၚ်အာတုဲကၠုၚ် အကြာမွဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး စတမ်နူဖေဖဝ်ဝါရဳ (၉) ဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ မၞိဟ်ဒှ်ယဲ (၁၀၄၃) တၠ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဇြပ်ဗု (၉) တၠ၊ ကျာ်မြဟ် (၈) တၠ၊ မုဟ်ဍုၚ် (၇) တၠ၊ […]

Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဗီုယဲ Covid-19 ကၠောံထၞာန်ဂှ် ကပ်ပၞာန် လ္ပကဵုကၠောံထၞာန် ပ္ဍဲဒေသရးမန်ညိ

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂျာန္နဝါရဳ ၂၃၊ ၂၀၂၂ ယဲကၠောံထၞာန် Covid-19 ဂှ် စတံနူ သၞာံ (၂၀၂၀) မံက်ဂှ် ကၠောံထၞာန်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ သၞာံ (၂၀၂၁) ဂှ် ကတဵုဒှ်ပရေၚ်ကၠောံထၞာန် ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်တုဲ သၞာံ (၂၀၂၁) ကၞောတ်သၞာံဂှ် အောန်ကြဳစှေ်အာရ။ယဲကပ်ကၠောံထၞာန်အောန်ကြဳစှေ်ဗက်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာထိၚ်ကၠေံအဝဵုဍုၚ်တုဲ ပဋိပက္ခပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အကြာဇြဟတ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒှ်ပရေၚ်စဵုဒစးညးသ္ကံဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တုဲ ဗွဲကြဴဏံ နူကဵုပေဲါဒစဵုဒစးထ္ၜးဆန္ဒကဵုတဲ ဂှ် ပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပေဲါဒစဵုဒစး လုပ်ကၠုၚ်ပေဲါဗတိုက်ကဵုလွဟ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။ပေဲါဗတိုက်ရပ်လွဟ် အကြာဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံကဵု ရဲဒစဵုဒစးဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဒေသတွဵုရးချေၚ်၊ ဒေသရးသေတ်ကိုၚ်၊ ဒေသတွဵုရးကရေၚ်ဍာဲ (ကယာ)၊ ဒေသတွဵုရးကရေၚ်လ္ၚဵုကဵု ရးဒေသတွဵုရးလ္ၚဵု ကတဵုဒှ်ပေဲါပၞာန်တုဲ ရမျာၚ်လွဟ်ဗြု ဒၟံၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲကီု၊ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်ဘဲပေဲါပၞာန်တုဲ ဒးဂြိပ်ဒဴနူသ္ၚိဌာန် ဗၞတ်လက်ကိုဋ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ဗီုကဵုကြပ်ကဵုဒေသရးမန်မ္ဂး တုဲကၠုၚ်ဒဳဇြေမ်ဗာ (၂၀၂၁) ကဵု ဂျာန္နဝါရဳ (၂၀၂၂) […]

Categories
ပရိုၚ်

ဆေၚ်ဖျာ မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် Stay at Home ဂမၠိုၚ် ထ္ၜးလိက်ထံက်ဂလာန် ထ္ပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ Covid-19 တုဲဒှ်မာန်ဂှ်ဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်သွံဖျာရောၚ်ဂး

သၞံၚ်တိုၚ်၊ အံက်တဝ်ဗာ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ဆေၚ်ဖျာမၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဒးလဝ်အမိၚ် Stay at Home တအ်ဂှ် ယဝ်ခါရ ထ္ၜးကဵုလိက်ထံက်ဂလာန် ဒဒှ်ရထပက်လဝ်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) တုဲဒှ်မံၚ်ယျရောၚ်ဟီုမ္ဂး ကဵုအခေါၚ်သွံဖျာရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ် နူကဵုဂကောံဗဂဵုလဟဵု တွဵုရးဍုၚ်မန် (စည်ပၚ်သာယာရေးအဖွဲ႕) ဂှ်ရ။တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျုလာၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲတအ် သ္ကာက်မြဟ်တိုန်လဝ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာၚ်၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၅) ဂှ် ဖျာစၞစသုၚ်တအ်ကီု၊ ဆေၚ်ထဝ်၊ ဆေၚ်ဂၠိက်ယာတ် စပ္တံတအ်ဂှ် ဒးကဵုကၟာတ်ထောံလဝ်တုဲ ကပေါတ်ဒေါံဟွံဂွံ မပ္တံကဵု ဂဥုဲဇဗ ကေုာံ ကပေါတ်စသုၚ်ညိညတအ်ဂှ်ဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်သွံမံၚ်ရ။ဆဂး စိုပ်ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲတအ် က္လေၚ်ယအ်သာစှေ်ပၠန်ဂှ်ရ ပဲါနူပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ကျာ်ထဝ်၊ ကျာ်မြဟ်၊ မုဟ်ဍုၚ်ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တအ်ဂှ် ပဲါနူကဵုဂဥုဲဗဇ၊ ကပေါတ်စၞစသုၚ်ဂှ်တုဲ ဆေၚ်ဖျာသွံရာန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်လေဝ် […]

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဂကောံပရဟိတစဵုဒၞာယဲ ကွာန်အံင်ဒင်တအ် ပလံင်ဗစိုပ်မၞိဟ်ဆဵုစၟယဲ Covid-19 မွဲတၠမ္ဂး ဒးကဵုသြန်(၁၅၀၀၀၀)ဒကေဝ်ဂှ် ဒှ်ပရိုင်ပ္တောံ

ကောံစဵုဒၞာယဲကပ် ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ကွာန်အံင်ဒင်တအ်တုဲ  နူကဵုမုက်လိက် အကံက် facebook မၞုံယၟု Pho Zaw မွဲကဆံင် စပ်ကဵုကိစ္စဂှ်တုဲ ပရိုင်ဂှ်ဒဒှ်ရ ပရိုင်ဟွံဍာံ ပရိုင်​ပ္တောံမွဲဟေင်ဂှ် နူကဵုဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ(၁)ဂှ် ညးချူသောင်ပတိုန်လဝ်နွံရ၊၊

Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဗဟုသုတနာနာ ပ္ဍဲအရာထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ Covid-19

နာဲခပဝ် မဇယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ဂှ်တှေ် ကုိုပ်ကၠာတေံ ဍေံစတံ နူကဵုဍုၚ်ကြုက်ကီုလေဝ် မဇစၟယဲဂှ် ဍေံက္လေၚ်ဗြေဝ်တိုန်အာ ဗီုပြၚ်နာနာသာ်တုဲ ပြးစိုပ်အာ ဍုၚ်အလုံဂၠးကဝ်မွဲရောၚ်။ ဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာယဲ Covid-19 ပြးဇးအာ အတိုၚ်မွဲဂၠးကဝ်ဝွံတုဲ ဒှ်အခက်အခုဲကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံမွဲဂၠးကဝ်ဂှ် ဒှ်အာဗၞတ် (၁) သၞာံဘာ် (၁၈ ဂိတု) ရရောၚ်။ သွက်ဂွံဗၠးတိတ်နူကဵုဘဲဏံဟီုဂှ် အရာထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ (Vaccine) ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံမ္ဂး အကာဲအရာယဲကိုဝ်ဝေဒ် – ၁၉ ပ္ဍဲကဵုဒေသအာယှဏံ နကဵုမဇတၟိ လိုက်စိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဇၟာပ်ပ်ဍုၚ်တံ လၟိဟ်မၞိဟ်ဒှ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်ကီုရ။ စၟယဲတံဂှ် တၟော်ရံၚ်နူကဵုဍုၚ်ကြုက်တေံတှေ် ဒှ်အာမသုန်ဂကူရ။ နူမဇကြုက်ဂှ် လက္ကရဴဏံ မဇအၚ်္ဂလိက် (B.1.1.7)၊ မဇအေန်ဒိယျ (B.1.67)၊ မဇအာဖရိက (B.1.351) ကေုာံ မဇတၟိ […]

Categories
ပရိုၚ်

အကာဲအရာ ယဲ Covid-19 လပှ်တတိယဏံ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ကၟာတ်စဵုဒၞာ ပရေၚ်အာကၠုၚ် အလန်ကၠာအိုတ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂျောန် ၂၈၊ ၂၀၂၁ အကာဲအရာယဲဂၠိုၚ်တိုန်ကီု၊ လုက်စုက်ကၠောံထၞာန်ဒး ကုမၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်မ္ၚဵု (အောၚ်မၚ်္ဂလာ) ဂှ် ကၟာတ်စဵုဒၞာ ပရေၚ်အာကၠုၚ်ရောၚ် ဂိတုဂျောန် (၂၄) ဂှ် နူဌာနဍိုက်ဍိုပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန် ပတိတ်လိက်ရ။“လၟေၚ်ကမၠောန်စဵုဒၞာယဲ (Coronavirus Disease 2019-Covid-19) ဂှ် ပါ်ဓာတ်သ္ပဒတန်မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ကီု၊ လုက်စုက်ကၠောံထၞာန်ဒး ကုမၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ကီုတုဲ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ အရာပ်အံၚ်မ္ၚဵု (၃) ဂၠံၚ်၊ မုက်ဂၞန်သ္ၚိ မ (၁၉) ကဵု အကြာ မ (၅၀) ဂှ် စၟတ်သမ္တီ ကၟာတ်စဵုဒၞာအာ ပရေၚ်လုပ်တိတ်အာကၠုၚ်ရောၚ်” သာ်ဏံ နူကဵုဌာန ပရေၚ်ထတ်ယုက် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပတိတ်လိက်စၞောန်ပၟိၚ်ရ။အကာဲအရာ ယဲပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် စတံနူသတ္တဟတုဲကၠုၚ် (ဂျောန် ၂၁) တေံ စဵုလၟုဟ် (ဂျောန် ၂၈) […]

Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဒးစုတ်မာဲ အကြာကာလ ယဲကပ် covid-19 ဏံရဣဒှ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ သေပ်တေမ်ဗာ ၂၆၊ ၂၀၂၀ ပေဲါရုဲမာဲ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဂှ်မ္ဂး အခိၚ်သှေ်မံၚ် ပွိုၚ်မွဲဂိတုပြၚ်ညိဓဝ်ရ။ အကာဲအရာယဲ Covid-19 ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗမာဂှ် လေဝ် မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ မၞိဟ်ဒှ်ယဲကီု၊ မၞိဟ်စုတိချိုတ် ဟိုတ်နူယဲကီုဂှ် သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ် အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ။ဟိုတ်နူယဲ covid-19 ကလေၚ်ထတ်သ္ကာတ်ကၠုၚ်တုဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ဂှ် ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ် အာဍိုပ် ပံၚ် ၂၄ ဗော်တံ ပတိုန်လိက် ကုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵု လတူပေဲါရုဲမာဲရ။ အဓိပ္ပဲါညးတံ မိက်ဂွံဟီုဂှ် ညံၚ်ဂွံပဆုဲကဵု ပေဲါရုဲမာဲရ။အကာဲအရာယဲကပ် covid-19 ဂှ်လေဝ် မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ အသိၚ်သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ် အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတုဲ ဗော်လ္ၚဵုဂှ် ရန်ကဵု ပရေၚ်ယဲဂှ်တုဲ ပတိတ်ကၠုၚ်လိက် ဆဵုဒဝ်တာဒၞာကၠုၚ် ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲရ။ဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀ ဂှ် ရန်ကဵုသ္ဂောံဂီုကၠီုကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပွမဂေတ်ဂေၚ်ချဳဓရာၚ်စန်ဒက်မာဲကီု၊ […]

Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲနူကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၂) တၠ ဆဵုစၟယဲ Covid-19 တုဲ တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မၞိဟ်ယဲ မၞိဟ်တြုံ (၂) တၠ အာယုက် (၃၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ကဵု မၞိဟ်ယဲအာယုက် (၆၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဏံဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ်တုဲ အဃောတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်တၞဟ်ခြာ (Quarantine Center) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် (ကမာရွတ်) ရးလ္ဂုၚ်ဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူဒှ်အာအခိၚ် Covid-19 တုဲ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴလ္ၚဵုတအ် ပြံၚ်လှာဲအာကမၠောန်နွံကီု

“ဒှ်မာန်တှ်ေအ္စာဇာတ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုကေတ်တာလျိုၚ်ပေၚ်ၚ်။ ယဝ်ခါရ ဒးကလေၚ်လှ်ေပေါဲဏောၚ်တှ်ေ လ္ပနုက်စ လ္တူကောန်ကမၠောန်ဇကုဂၠိုၚ် နုက်ထောံတှ်ေ ပ္ဍဲပိုဲဏံမုလေဝ်ဟွံသှ်ေရ” သာ်ဝွံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မိမဥ္ဇူ ဂးရ။

Categories
ပရိုၚ်

နူကဵုဟဒမ်ပါ်ဓာတ် Covid-19 ဍုၚ်မတ်မလီု ပါ်ဓာတ်စမ်ၜတ်ဂွံ မၞိဟ် ၆၆၀၀ တၠပြၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စပါ်ဓာတ်ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုဂျောန် (၄) တေံ စရပ်ကၠုၚ်လဝ်ကမၠောန်တုဲ စၟဳစၟတ်လဝ် ပွိုၚ် (၃၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသံသယယဲကဝ်ဝေဒ် တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံကီု မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine တံကီု ပါ်ဓာတ်စၟဳစၟတ်လဝ် မၞိဟ် (၆၆၇၇) တၠရ။