ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / လၟေၚ်ကမၠောန် (၁၀) တၚ် အလုံကောန်ဂကူကရေၚ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်အာ ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

လၟေၚ်ကမၠောန် (၁၀) တၚ် အလုံကောန်ဂကူကရေၚ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်အာ ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ခတ္တာနန် – ဂကောံကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံကောန်ဂကူကရေၚ် မကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳအလန်ပထမ နူကနေံတေံဂှ်ဝွံ ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် လၟေၚ်ကမၠောန် (၁၀) တၚ် အလုံကောန်ဂကူကရေၚ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်အာ ဗွဲကိုပ်ကၠာရောၚ်ဂှ် လလောၚ်တြးဏာ ပ္ဍဲတၚ်လစွံစိုတ် ပေဲါကောံဓရီုဝွံဂှ်ရ။

“သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ လၟေၚ်ကမၠောန်တံဏံဂှ် နကဵုဂကောံပိုဲမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံမာန်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုအရာဏံတုဲ ကၠောန်သ္ပအာ နကဵုကမ္မတဳ သီုညးဖအိုတ်ပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ကောန်ဂကောံကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံကောန်ဂကူကရေၚ် ဖဒဝ်သဝ်လှထောန် ဟီုရ။

ပၞောဝ်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်လဝ် လၟေၚ်ကမၠောန် (၁၀) တၚ် ပ္ဍဲပေဲါကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဂစာန်ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါကောံဓရီုကောန်ဂကူကရေၚ် ညးစၞးညးဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူကရေၚ်ဂမၠိုၚ် အခေါၚ်တိုန်စိုပ်ပါလုပ်နွံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ကီု၊ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကရေၚ်ဂှ် စဳဇန်ကဵု သွက်ဂွံဆဵုဂဗ ကုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူကရေၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု မပ္တံတၚ်တံဏံ ပါလုပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဖဒဝ်သဝ်လှထောန်ဝွံ “လၟေၚ်ကမၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် နကဵုပိုဲ ဒးကဵုလ္ပာ် ပရေၚ်ထံက်ပၚ်တံကီု၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် အရာနွံပၟိက် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ဂှ်လေဝ် ရေၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ်။ တုဲပၠန် ကိစ္စပရေၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳကဵု KNU တံ ကၠောန်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် ဗီုလဵုဂွံကဵုအထံက်အပၚ်ရောဂှ် သ္ပအဓိကတုဲ သဳကၠဳလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံကောန်ဂကူကရေၚ်ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုညးစၞး ဂကောံကောန်ဂကူကရေၚ် မနွံပ္ဍဲရးလ္ဂုၚ်၊ ရးဧရာဝတဳ၊ ရးတနၚ်သဳ၊ ရးဗဂေါ၊ တွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂမၠိုၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကရေၚ်ဂမၠိုၚ်၊ မပ္တံဂကောံရပ်လွဟ် ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် KNU၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူကရေၚ် KNLA၊ ဒပ်မၚ်ပယျဵု အလဵုအသဳ BGF၊ ဂကောံညးဗြဴကရေၚ် ကေုာံ ဂကောံသၟတ်ကရေၚ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၃၀) လောန်ကၠုၚ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကမ္မတဳဏံဂှ် ဟွံအာနကဵုသၞောတ် ညးအုပ်ကာ၊ ဥက္ကဌတံတုဲ အပ္ဍဲဂကောံကမ္မတဳ ရုဲစှ်လဝ်ဂှ်ရ နဒဒှ်သဘာပတိအလန် ရေၚ်တၠုၚ်အာရ။ အပ္ဍဲဏံဂှ် လ္ပာ်ဂကောံအလဵုအသဳတံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ဖဒဝ်သဝ်လှထောန် ဆက်ဟီုရ။

ဂကောံကမ္မတဳဂှ်ဝွံ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကမၠောန်ဂတဂမၠိုၚ်မာန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါကောံဓရီု အလန်ပထမတုဲ နူကဵုပေဲါကောံဓရီုဂှ်ဝွံ နကဵုသဘာပတိအလန်ကဵု Coordinating Team ရေၚ်တၠုၚ်ဆက်စပ်ကမၠောန်တံ ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံကောန်ဂကူကရေၚ်ဂှ်ဝွံ ဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဖာအၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်တုဲ ပေဲါကောံဓရီုအလန်ပထမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုမေ (၁၈ – ၁၉)၊ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ် မဒှ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: