ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ၜဳသြၚ်လောန်မ္ဂး တွဵုရးမန် ကဵုကရၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲဍာ်ဂၠိုၚ်

သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ၜဳသြၚ်လောန်မ္ဂး တွဵုရးမန် ကဵုကရၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲဍာ်ဂၠိုၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ပါဲသာၚ်ကလးSave The Salween Network(IMNA)
ပါဲသာၚ်ကလးSave The Salween Network(IMNA)
မာံသုတ – ဖျေံလဝ်အစဳအဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် တွဵုရးမန်ကဵု ကရေၚ်တံ အန္တရာယ်ဘဲဍာ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဒှ်မာန်မံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံသွက်ဂွံတီ ရန်တၟံတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတု

အဝ်ဂေတ် ၁၂ အခိၚ်နူဂယး ၉နာဍဳ စဵုကဵုစိုပ် ၁၂ နာဍဳဂှ် ဂကောံဇာဖိုၚ်ထိၚ်ဒဝ်သၚ်လောန် Save The Salween Network ကၠောန်ပေါဲသာၚ်ကလး ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲဟဵုတဝ် ရာမညရ။

ပ္ဍဲကဵုပေါဲသောၚ်ကလးဂှ် ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်နာနာ၊ ဂကောံ NGO ကဵု ဂကောံပရိုၚ်မဳဒဳယာ၊ အပံၚ် မၞိ်ဟ်ၜိုတ် ၇၀ တၠတိုန်စိုပ်လဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ညးအခေါၚ်ဟီုဂးနွံ ဂကောံဇာဖိုၚ်ထိၚ်ဒဝ်သၚ်လောန် စောသာဘိုးဂှ် “လၟုဟ်ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဘာအၚ်ပိုဲ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်မံၚ်ဘဲဍာ် နွံမံၚ်လ္ၚဳပြၚ်မံၚ်၊ ထပ်သိုၚ်ပ္တိုန် ကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်ဏံပၠန်တှေ် ၜိုန်လဵုဒးဒုၚ်ဘဲဍာ်ဇၞော်တိုန်ဂလိုၚ်ရောဂှ် ဟွံဂံၚ်ချပ်ရ” သာ်ဏံညးဟီုရ။

ယဝ်ရ အခိၚ်ဍာ်ဒဳၜဳသြၚ်လောန်တိုန်၊ ဗြဲလေဝ်ဂူမံၚ်ဂှ် ကိတ်မံၚ်ကဵုအခိၚ်ဗလးဖျေံဍာ်ကၟိုန်တံမ္ဂး တွဵုရးမန်ကဵု ကရေၚ်တံ ဗၠိုက်ဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

အဃောဍာ်ဇၞော်ကၠုၚ် မွဲအလုံဍုၚ်ဗၟာဂှ် ညးတန်တဴဒံၚ်ဇိုၚ်ဍာ်ၜဳသြၚ်လောန် ပ္ဍဲကဵုဒေသဘာအၚ်ဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ်ၜိုတ် ၆၃၀၀ တၠ ကၟိန််သ္ၚိဌာန်ၜိုတ် ၁၂၀၀ တၠပြၚ်ၚ် ဒးကၠုၚ်ဘဲဍာ်နွံတုဲ ဒးပဆုဲပြံၚ်ဒၞာဲ ဗၠးဘဲဍာ်လေဝ်နွံကၠုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်တံချူလဝ်နွံရ။

ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ဂကောံဇာဖိုၚ်ထိၚ်ဒဝ်သြၚ်လောန် ဒံက်တာ အောၚ်နိုၚ်ဦးဂှ်လေဝ် “ ရဲမိက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ ကၟိုန်ဍာ်သြၚ်လောန်တံ ကၠောန်သ္ပကောန်ဓရီုကၟာတ်တြၚ်လ္တူရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ညးတံ ညးတံဖျေံဏာလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ညးတံဟွံရံၚ်မုခ် ဟွံသ္ပဂရုကဵုကောန်ဍုၚ်ကွာန် မံၚ်စံၚ်တန်တဴဒၟံၚ် မွဲဒမြိပ်ၜဳသြၚ်လောန်ဂှ်ပုဟ်”ဂှ် ဟီုရ။

ကၟိုန်ဍာ်ဇၞော်အိုတ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံကၟိုန်မိ်ုၚ်းတုံ ဇမၠိုၚ် ၂၄၁ မဳတာ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးသေံသၠုၚ်ကျာ၊ ကမ္ပဏီ သြစတေးလျ SMEC တံ သွက်ဂွံကံက်စရၚ် EIA/ SIA ဂးတုဲ ကၠောန်ပေါဲကောံဓရီု ကၟာတ်တြၚ် ဒၞာဲရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု လောန်ကၠုၚ်ဂျူလာၚ် ၁၃ ဂှ် ဂကောံမဳဒဳယာကဵု ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်တံ အခေါၚ်တိုန်စိုပ်ဟၟဲကၠုၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေါဲသောၚ်ကလးဏံဂှ် ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် လ္တူၜဳသြၚ်လောန်သီုဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံဒေါံထောံဂှ် ဇာဖိုၚ်ထိၚ်ဒဝ် သြၚ်လောန်တံ ပတိတ်လိခ်လလောၚ်တြးဏာရ။

သွက်ဂွံပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်လလဳ နကဵုဇြဟတ်ဍာ် ဖျေံလဝ်အစဳဇန်ပရေၚ်သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ် လ္တူၜဳသြၚ်လောန်ဏံတုဲ သွက်ဂွံသွံစဓါတ်ပၟတ်ကုဍုၚ်ကြုက်ကဵု ဍုၚ်သေံဂှ် ကမ္ပဏဳဗၟာ၊သေံ၊ ကြုက်တံ စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: