ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပံက်ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတး ၆၈ ဝါ

ပံက်ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတး ၆၈ ဝါ

သၟာပရိုၚ်ချူ: >
ကောံဓရီုပံက်ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတး(IMNA)
ကောံဓရီုပံက်ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတး(IMNA)
ဂျူမန် – ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဂိတု၈ – ၂၀၁၅ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ၜဝ် ဘာအံၚ်မေတ္တာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပံက််ကမ္မတဳစိုပ်ကဵုတ္ၚဲပၠန်ဂတး မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ ရုဲစှ်လဝ်ညးအာက္ဍိုပ် ၃ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကၠောန်ဗဒှ်ပံက်ကမ္မတဳ စိုပ်ကဵုတ္ၚဲပၠန်ဂတး မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါဂှ် နူကဵုဂကောံ MYEO ၊ လဂံါအာဇာနယ် ၊ ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ််ကအ်ကြိက် ၊ ဂကောံဂဳတ MNP ၊ဂကောံဂဳတမန် ၊ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန် ၊ ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ၊ဂကောံ MYBO ၊ ဂကောံစဳပျး ၊ အပံၚ် ဂကောံ ၉ ဂကောံတိုန်စိုပ်ရ။

ညးအာက္ဍိုပ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမွဲတၠ မာံအာနန်ဂှ် “အဓိကဍေံ ပိုယ်ဂှ်တှေ် တံၚ်ဂြဲစိုတ်ဓာတ် ကဵုလညာတ်၊ အခေါၚ်အရာကံကုသဵုပိုယ် ပိုယ်ဂွံဖန်ကေတ်တ်ဂှ်တှေ်သၟတ်ပိုယ်တအ်ဒးပၠန်ဂတးဏောၚ်၊ တုဲတှေ်ယေန်သၞာၚ် ၊ လိက်ပတ် အရေဝ်ဘာသာမိမပိုယ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံအခေါၚ် ကျိုၚ် ၊ ဗ္တောန် ဗၠးဗၠးၜးၜးမာန်တုဲ ပိုယ်တအ်ချဳဒရာၚ်ကၠောန်တ္ၚဲပၠန်ဂတးရောၚ် “ ဟီုရ။

ညးအာက္ဍိုပ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမွဲတၠ နာဲစိစောန်ဂှ် “တၚ်ရန်တၟအ်ဂှ်တှေ် ဂကောံပိုယ်သီုဖအို်တ် ပံၚ်တောဲတုဲတှေ် ဗီုလဵုဂွံဆက်အာဂတနူဏအ် နကဵုကတိုၚ်ကတိုၚ်ကၟဟ်ဟ်ပိုယ်ဟပၠောပ်အာစိုတ်ဓာတ်သၟတ်တအ်ဂှ်မွဲ မွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ဝၚ်ပိုယ်ပၠန်ဂတးကၠုၚ်ဗီုလဵုဒးဇီုကပိုက်မံၚ်ဂှ် ညံၚ်ကဵုသၟတ်တအ်ဂွံတီ် ပိုယ်ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲဏအ်တှေ် ၜိုတ်ညးတအ်တီီဂှ် တီအာဏောၚ်ပိုယ်ရန်တၟအ်လဝ်ဗီုဂှ်ရောၚ်” ဟီုရ။

တ္ၚဲပၠန်ဂတးဗဟဵု မရနုက်ကဵု ၆၈ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဒၞာဲကျာ်ပံက်ၜါ (ဗျိုၚ်နှစ်ကောၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ််ရ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲပၠန်ဂတးဂှ်တှေ် ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၂ နာဍဳဂှ် စပံက်အခန်ကၞာရ ၊အစဳဇန်ပေါဲဟီုတွံ နာဲယက္ခ ၊ဂကောံ RPF နာဲလွဳအံၚ် ၊ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ၁ တၠ ညးတအ်ဘိက်ပၟိၚ်လဝ်ရ ၊ လ္ပာ်လဟိၚ်စိုတ်ပၠန်လေဝ် နူကဵုဂကောံဂဳတ MNP တအ်ကီု ဂကောံဂဳတမန်တအ်ကီု ညးတအ်ကၠုၚ်ကဵုအရီုဗၚ် မွဲမွဲဂကောံ ၂ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

One comment

  1. ဂကောံ MNP ဟွံသေၚ် ဂကောံဂီတ MMB ဏောၚ်

Leave a Reply

%d bloggers like this: