ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သြန်နူ ၁၃ ဌာနတံ ပဵုသာန်ဒၟံၚ် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ က္လေၚ်ပအပ်ထောံ အလန်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

သြန်လၟေၚ်ဓမ္မတာ ကေုာံသြန်တမ်အရၚ်(သာမန်နှၚ့်ၚွေလုံးၚွေရၚ်း) သီုဖအိုတ် ၁၃၆၁. ၀၉၃ ပြကောဋိကိုဋ် နူကဵု ၁၃ ဌာနဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံတုဲ အပ္ဍဲဂှ်သြန်တမ်အရၚ် သြန်အပဵုတေန်ဍာ ၁၅၈.၄၇၁ ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ် နူ ၄ ဌာနဂှ်လေဝ် ပါလုပ်ကီု ဂးရ။

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် မွဲတၠအဃောပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳမံၚ် (Tun Min Aung Facebook)
အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် မွဲတၠအဃောပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳမံၚ် (Tun Min Aung Facebook)
“သြန်ပဵုသာန် က္လေၚ်ပအပ်လဝ်ဏံ အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်အလဵုအသဳ ဆက်ရပ်စကာအာ ပ္ဍဲကမၠောန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ၂၃၄ ဂကူဂှ်ရောၚ်၊ အေပ္ဍဲဂှ် သြန်အပဵုနူတေန်ဍာ ၁၅၈ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ်လေဝ် စုတ်လဝ်ကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဟီုရ။

နကဵုသြန်ပဵုသာန်နာနာ သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ ဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် သွက်တွဵုရးမန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်တအ်ရောၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃၁ ဏံ ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဆက်ဟီုရ။

၁၃ ဌာန က္လေၚ်ပအပ်သြန်ဟီုဂှ် “ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး၊ ဌာနသၞောဝ်ဓဝ်ဗဟဵု၊ ဌာနဃံၚ် ဥပဒေတွဵုရး၊ ဌာနဃံၚ်စၟဳစၟတ်စရၚ်၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်စၟဳစၟတ် ဂၠိုက်ဂၠာဲတၟေၚ်၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ဖ္ဍတ်လွဳ ကေုာံဝဳယဲသတ်၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန်ကွတ်စက်ကွတ်တဲ အဇာဍောတ်၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ခါဲကပေါတ်ရတ်သၟဝ်တိ၊ ဌာနပါ်ပရးဇြဟတ်ဓါတ်လလဳ၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဍုၚ်ကွာန်ကေုာံသ္ၚိဌာန်၊ ဌာနကမၠောန်ပ္တိုန်ဖျေံဗၞိက် တွဵုရး၊ ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု တွဵုရး” တအ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ပဥ္စမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဏံ ဥူဇြဝ်ဝ်ထူ အမာတ်ကၠတ်ထဝ် နူဒေသမာဲ လၟိဟ် (၂ ) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် က္တဵုသၟာန်လဝ် ဂလာန်မ္ဂး “သြန်အပဵု မဂွံလဝ် နူတေန်ဍာ ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ရပ်စပ်စကာလဝ်ဗီုလဵုရော” ဂှ်တုဲ သွဟ်တံဏံတိတ်ကၠုၚ်ရ။

စရၚ်အၚ်ယၟုဂကောံ ဌာန မက္လေၚ်ပအပ်သြန်ပဵုသာန် အလန်ပထမကု၊ီ သြန်ပဵုသာန် မဂွံနၚ်နူတေန်ဍာဂှ်ကီု ဗီုရပ်စပ်စကာလဝ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ကီု ဥူဇြဝ်ဝ်ထူ အာတ်မိက်လဝ်ရ။

“ဣဏံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဗာတ်ဂျေတ်သၞာံဂတဏံ ဌာနတံဏံ မူဒှ် ဟွံစကာသြန်တံဏံရောဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သ္ဂောံသ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ်ဒး ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးအာတ်မိက်စရၚ်အၚ်ပေၚ်ၚ်” ဥူဇြဝ်ဝ်ထူ ဂးရ။

အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံ စၞောန်နၚ်တုဲ ဂကောံ ဌာန ဂွံလဝ်သြန်ဂအုံတွဵုရးမန် သွက်သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံတုဲ သြန်ဟွံဒှ်စကာတံဂှ် က္လေၚ်ပၠောပ်ကဵုညိ စၞောန်လဝ် ကုဂကောံဌာနနာနာတံတုဲ နူ ၁၃ ဌာနတံ က္လေၚ်ပအပ်ကဵုသြန်တံဏံရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: