ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ သဓီု၊ ၜဳက္လေၚ်၊ ပံၚ်၊ မတ်မလီု၊ ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ် တံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ခၞံကၠောန်ဗဒှ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

“အဓိကဂှ် ဂအာၚ်ရ၊ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴတုဲလေဝ်နွံကီုရ၊ သၞေဟ်ကွဳစက် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် က္ဍန်ကြေပ်အာယျတှေ် ဒးထပ်ဂၠာဲပၠန်ဏောၚ်၊ ဂွံဂအာၚ်မ္ဂး ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုကၠောန် အလုံ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုပလုံ၊ ပရေၚ်လွဳလွတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရး ဂးရ။

ဗီုဂွံညာတ်ကေတ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် မတ်မလီု (MNA)
ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကၠောန်လဝ်သၞေဟ်ကွဳစက် တရဴဇမ္ၚောဲတုဲရ။ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် လၟုဟ်ဂၠာဲဂအာၚ်ဂွံဣရ၊ ပ္ဍဲပါၚ် လုပ်ကဵုပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဂွံတိ (၁၀) ဨကပြၚ်ဣရတုဲ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန် သၞေဟ်ကွဳစက် တရဴဇမ္ၚောဲရ။ ဒးကၠောန် ကမၠောန်တၞဟ်ဟ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ဏီတုဲ ကမၠောန်တံဂှ် တုဲဒှ်အာမ္ဂး ဆက်ကၠောန်အာဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

“သွက်ဂွံကၠောန် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ် ဖအိုတ်ဂှ် တဴရဴအကာဲအရာ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵု မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကီုရ၊ ပွိုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (ၜါသွာၚ်) ဂှ် ဒဒန်ဇၞော်တုဲဒှ်အာ ဣရတှေ် ပ္ဍဲကရပ်ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲပၠန်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဒးစွံလဝ်သၞေဟ်ကွဳစက် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကၟာဇၞော်ဂှ်တှေ် ဟွံစှေ်ဗီုပုဟ်” သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေ ဆက်ဟီုရ။

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ နွံပ္ဍဲကုန်တိဗကေတ် (မြေနီကုန်း) အရာပ်လှာၚ် ဍုၚ်မတ်မလီုလၟုဟ်ဂှ် သ္ပထောံ သွက်ကွဳစက်ဠာ်ထြက် (Light Truck) မကၠုၚ်နူ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ်တုဲ သွက်ကွဳစက် Express နွံကဵုတြၚ်ဗ္တၚ်ဒ္ၚေါဝ် တံဂှ်မ္ဂး ဖျေံဒၞါဲပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက် မကၠောန်တၟိတေံဂှ်ဏောၚ် ဥူကျဝ်ဝေန်မိုၚ် ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳကောပ်ကာဲထိၚ်ဒဝ်စေဝ်ပၞောန်ယာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

“သိုၚ်ကၠောန်ကဵုဗီုဂှ်မာန်မ္ဂး ကွဳစက်တံ လုပ်တိတ်အာကၠုၚ် နွံကဵုသၞောတ်ဗ္ၜတ်ဏောၚ်၊ ရဲအာတရဴတံလေဝ် ဒၞါဲဇကုဒးစိုတ်ဂှ် ဍိုက်မာန်ရ၊ ပ္ဍဲဇြပ်ဗုဂှ် တုဲအာဣရ၊ ပ္ဍဲရေဝ်လေဝ် တုဲအာဣရ၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ သဓီု တံလေဝ် ဆက်ကၠောန်ဏောၚ်ဟီုမ္ဂး ခိုဟ်ကွေံရ” သာ်ဝွံ ဥူကျဝ်ဝေန်မိုၚ် ဂးရ။

အလုံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ယဝ်နွံကဵုသၞေဟ်ကွဳစက် တရဴဇမ္ၚောဲဖအိုတ်မ္ဂး အခိုက်လုပ်မွဲဍုၚ်တှေ် ဒးလုပ်ထ္ပက်သၞေဟ်မွဲဝါဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ရတုဲ အာကၠုၚ်ပြေပြံၚ် ဂွံပြဟ်ရောၚ် ညးဒဳကွဳစက် (မှန်လုံ) လ္ၚဵုတံ ဟုီုရ။

“အလုံစှ်ပွိုၚ်ဍုၚ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ယဝ်နွံကဵုသၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲမ္ဂး သွက်ရဲအာတရဴတံ ပြေပြံၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံဇူ သွက်ဂွံသ္ပဝ်ဇိုၚ်တဲဂှ် လောဲသွာဏောၚ်၊ အခိုက် စိုပ်မွဲဍုၚ်တှေ် ဒးလုပ်ထ္ပက်သၞေဟ်မွဲဝါဂှ် ဟွံဒှ်ရတုဲ ဍေံဒှ်ကၠုၚ် လာၚ်ညးကဵုညး သၞေဟ်ညးကဵုညးဣရမ္ဂး ကိစ္စခက်ပ္ဍဲဘာ်တရဴဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲရ။ ကၠောန်ကဵုဗီုဂှ်မာန်တှေ် ခိုဟ်ကွေံကွေံ” သာ်ဝွံ ကိုဝ်အံၚ်သာန်လေန် ညးဒဳကွဳစက်မှာန်လုၚ် (ရေႊမန္တလာ) ဂးရ။

ကၠောန်ဗဒှ်သၞေဟ်ကွဳစက် အဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် ညံၚ်ရးဍုၚ်နာနာတံတုဲ ကွဳစက်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်တိတ် ဒေံါဇူ နကဵုသၞောတ်ဗ္ၜတ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဌာနဝန်ဇၞော် ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ်ပဠေတ် ဗဆုဲပြံၚ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် ကေုာံ သၞေဟ်ကွဳစက် အရာပ်ဇြေဂျဵု ဂှ်လေဝ် ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: