ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / စၞစသုၚ် ဟွံထေက်ကဵုစတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဖျာ နွံမတ်မလီုကဵုၜဳက္လေၚ်

စၞစသုၚ် ဟွံထေက်ကဵုစတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဖျာ နွံမတ်မလီုကဵုၜဳက္လေၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲဖျာဍုၚ်မတ်မလီု ကဵု ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ် ဂွံဆဵုကေတ် ခရံက်ဖျောန်ပ္တိုန်လဝ်အရၚ် နကဵုဍာ်ဂဥုဲ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ကေုာံ ဆီအဒါ မစကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန်တံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ် ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

စၞစသုၚ် မသွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဖျာတံ ဗၠးနူအန္တရာဲနွံ ဟွံမွဲကီု၊ ကပေါတ်ပယျေဝ်ဇကုဇကောဝ်တံ ဖက်လဝ်ဂဥုဲဒှ်အန္တရာဲကီု နွံကီုဟာ မိက်ဂွံတီတုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်ပ္ဍဲ Ocean Super Center ကေုာံဖျာမတ်မလီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဆီအဒါ မစကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ခရံက် စကာလဝ်ဂဥုဲဖျောန် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်တံရ။

ဗီုခရံက်ပ္ဍဲဖျာ (Internet)
ကပေါတ်စသုၚ်၊ကပေါတ်ပယျေဝ်ဇကုဇကောဝ် လၟိဟ်ၜိုတ် ရ၀ ဂကူတံ စကာလဝ် ဍာ်ဂဥုဲဆေဝ်ဒဝ် (ဍာ်ဂဥုဲဟွံလုပ်သၞောဝ်) နွံဟာ ဟွံမွဲဟာ ကံက်ကေတ်ကပေါတ်ညိညိတုဲ စံၜတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ပါ်ဓါတ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ ရ။

“ခရံက် နွံကဵုဂဥုဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဖျာဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်၊ ဆီအဒါ နွံကဵုဂဥုဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲ ဖျာမတ်မလီုကဵု Ocean ၊ ကပေါတ်တၞဟ်ဟ်တံလေဝ် စၟဳစၟတ်စံၜတ်မံၚ်ဖိုဟ်” ဒံက်တာဖျူဖျူခေန် ဂဒၚ်ဂြဳသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးမန် ဂးရ။

ယဝ်စဒး ကပေါတ်စကာလဝ် ဍာ်ဂဥုဲဖျောန် (ပ္တိုန်အရံၚ်) တံဂှ်မ္ဂး ခအအ်ဏောၚ်၊ ဒှ်ယဲထိုၚ်စၞ၊ ဒှ်ကေန်သာ (သရရိုဟ်) ဂြိုဟ်၊စွက်ဂြိုဟ် မာန်ဏောၚ်တုဲ ယဝ်စဒး ကပေါတ်စကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန် မ္ဂး ဒှ်ယဲမတ်ဂိ၊ ယဲဍာ်ရမတ်တိတ်၊ ကေန်သာကြုတ် ရောၚ် ဒံက်တာဖျူဖျူခေန် ဂးရ။

စၟဳစၟတ်ရပ်ဂွံဗီုဏံမ္ဂး အလန်ပထမ ကဵုဒုၚ်ဝန်ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ သီဂိုၚ်ထောံကပေါတ်ဏောၚ်၊ အလန်ဒုတိယ ယဝ်ဆဵုဒးပၠန်မ္ဂး ကေတ်အရေဝ် သီကၟာတ်ထောံကမၠောန်ဏောၚ် ဒံက်တာသဵုနာၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ စၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ကပေါတ်စသုၚ် သွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာ တွဵုရးမန်ဂှ် နွံကဵုအန္တရာဲကီု – ဟွံမွဲကဵုအန္တရာဲကီု၊ပ္ဍဲကပေါတ် ကျိုၚ်ကျဝ် ပယျေဝ်ဇကုဇကောဝ်တံဂှ်လေဝ် ဂဥုဲဓာတု မဒှ်အန္တရာဲမာန် နွံ – ဟွံမွဲ ညံၚ်ဂွံတီဂှ် ကံက်ကေတ်က္ဍိုပ်ကပေါတ် ညိညိတုဲ သွက်ဂွံပါ်ရံၚ်ဓါတ်လွာဲလွာဲဂှ်မာန် နူကဵုဂိတုဂျောန် ၂၇ တုဲကၠုၚ် ဂေတ်နကဵုကွဳစက်ပါ်ဓါတ် (Mobile Van) တုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: