ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ခြာဟွံလံ ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံကဵုဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဗဗွဲသၞောဝ်ရောၚ်

ခြာဟွံလံ ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံကဵုဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဗဗွဲသၞောဝ်ရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံညးစၞး ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဗဗွဲသၞောဝ်နွံမံၚ်တုဲ ဆက်ဆဵုညးသ္ကံ ကြဴနူအဝ်ဂါတ် ၅ တေံဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“တ္ၚဲဏံသဳကၠဳလဝ်ဗွဲပလးဂှ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳဗဗွဲသၞောဝ်ဂှ် ပိုဲချိၚ်ပ္ညဳလဝ်တ္ၚဲကၠာ၊ အခါကြပ်တေံမှ တီတ္ၚဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်ဏောၚ်၊ အခါဆဵုမ္ဂး ဆဵုညးသ္ကံပ္ဍဲဍုၚ်တေံရဏောၚ်” နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဒုညးက္ဍိုပ် DPN ဟီုရ။

နာဲအံၚ်မ္ၚဵု၊ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ကေုာံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ (NMG)
ရန်ကဵုသွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဗဗွဲသၞောဝ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၀ ဂှ် ညးစၞးလ္ပာ်အလဵုအသဳ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ နူဂကောံကဵုကသပ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မက္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ညးစၞး DPN နာဲအံၚ်မ္ၚဵုမက္ဍိုက်ပ်တံ ဒ္စးဒုၚ်သဳကၠဳလဝ်ဗွဲပလး ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ကၟိန်ဍုၚ်သေံရ။

“သီုၜါလ္ပာ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲမာန် ဆဵုဂဗသဳကၠဳဗွဲပလးတုဲ ဂၠာဲကၠုၚ်နဲဂှ် ဍေံဒှ်အထံက် စိုပ်တရဴတၟာဂလိုၚ်၊ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲမှ ဒးက္လေၚ်ပဠေဝ် တၚ်နွံပၟိက်တံဏောၚ်ဟီုဂှ် ကွေံကွေံတှေ် ဍေံဟွံလောဲသွာပုဟ်” နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဂးရ။

သဳကၠဳကဵု DPN စှေ်ဗီုမ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏောၚ်၊ အခါရထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပၠန်လေဝ် ထ္ပက်နကဵု UNFC ဟွံသေၚ်တုဲ နမွဲမွဲဂကောံရ ဒးထ္ပက်စၟတ်တဲဏောၚ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲကဏ္ဍသၟာန်သွဟ် ကေုာံဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“လၟုဟ် ပိုဲကဵု DPN တတ်ကၠောံ ဒ္စါံတၚ် (သီုဖအိုတ် ၉ တၚ်) ပြဟ်ဟ်တုဲ သွက်ဂွံဂၠာဲနဲ အရၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရ။ အခန်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဆဵုညးသ္ကံတုဲ ညးတံသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ဏောၚ်” ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂးရ။

တုဲကၠုၚ် ဂိတုမာတ် ၃ တေံ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ PC ကဵု DPN တံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် အလန်စတုတ္ထဂှ် တၚ် ၉ တၚ် နူ UNFC ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ဗွဲမူတှေ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပရိုၚ်တုဲရ။

ပ္ဍဲ ၉ တၚ် UNFC ပ္တိုန်လဝ်ကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် အလဵုအသဳကဵုဒပ်ပၞာန် ညံၚ်ဂွံစလလောၚ်ကၠာ။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုစိုတ်ဓါတ်ပေန်လုၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်။ အလဵုအသဳ, ဒပ်ပၞာန် , ကၠတ်ထဝ်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ်၊ ညးစၞးဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ်၊ ညးစၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်ဂှ်မွဲက္ဍိုပ် နကဵုပိက္ဍိုပ်ဏံရ သွက်ဂွံသဳကၠဳတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်။ ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ညးစၞးဍုၚ်သၟာၚ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကီု နမပ္တံသာ်ဏံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: