ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲအခိၚ်ယဲ H1N1ဏံ ခါန်စွံကဵုအ္စာဂဥုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲခေါဇာကီုညိ အာတ်မိက်

ပ္ဍဲအခိၚ်ယဲ H1N1ဏံ ခါန်စွံကဵုအ္စာဂဥုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲခေါဇာကီုညိ အာတ်မိက်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်ဒၟံၚ်ဓဝိၚ်ကဵုယဲဇှ်ချာံရာသဳ H1N1 ဏံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ခေါဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အ္စာဂဥုဲလေဝ်ဟွံမွဲတုဲ ညံၚ်ဂွံခါန်ကၞက်ကဵု အ္စာဂဥုဲပၠန်ဂှ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (၁/၂) ၝောံဍုၚ်ခေါဇာ သ္ပစၞးကောန်ဒေသတုဲ အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲကဵုပညာယဲဇှ်ချာံရာသဳ မကၠောန်သ္ပပ္ဍဲဂျူလာၚ် (၃၁) ဂှ်ရ။

ပေါဲကဵုပညာယဲဇှ်ချာံရာသဳ H1N1ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီု ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ဍုၚ်ရေဝ်ရ။ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဥူတေန်ညောအ်၊ ရဲဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ရဲဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ဝဳဝတ်ကေုာံဝဳယဲတိရစ္ဆာန်၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ဂအုံကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သီုကဵုတၠကမၠောန်ပရေၚ်ဝဳစာၚ်/အဒါတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်တုဲ အာတ်မိက်ကၠုၚ် အတိုၚ်ဂးလဝ်ဗွဲလ္တူတေံရ။

ပေါဲကဵုပညာ စပ်ကဵုယဲဇှ်ချာံရာသဳ H1N1 ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (MNA)
“အခိၚ်ဏံ ဒေသတၞဟ်ဟ် ဖေက်မံၚ် H1N1။ ပ္ဍဲပိုဲဏံ အ္စာဂဥုဲနွံမှ ဂွံတီလက်သန်ယဲမာန်ဏောၚ်။ ပိုဲရဲကွာန်ဓမ္မတာရ တီလက်သန်ယဲဟွံမာန်ပုဟ်။ အေဇှ်ရ ဒးအာတ်အ္စာဂဥုဲ” သာ်ဝွံ နာဲတူနာၚ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (၂) ဍုၚ်ခေါဇာ ဟီုရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲဍုၚ်ခေါဇာလေဝ် ဟွံဆဵုလက်သန်ဇှ်ချာံရာသဳ H1N1 ဏီရ။ ကောန်ၚာ်တံ ၜိုတ်က္ဍိုပ်ဂိ ဇကုကတဴညိညိဂှ်နွံ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ရဲဒေသတံ ဒှ်ဒၟံၚ်ဓဝိၚ်ကဵုယဲဇှ်ချာံဂှ်ဖိုဟ်ဏောၚ် နာဲတူနာၚ် ဂးရ။

“ပရေၚ်ခါန်ကၞက်အ္စာဂဥုဲဂှ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲရ သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံဂွံပုဟ်။ အဆံၚ်ရုၚ်ဇၞော်လေဝ် ဒးကေတ်တၚ်သ္ပဒ္တန် ဒဵုကဵုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တေံတုဲမှ ဝန်ဇၞော်ဂ္ဇအ် EC တုဲမှ ဒးဖျေံဒၞါဲဝါဲအ္စာဂဥုဲတံ။ ဆ္ဂး ပိုဲဆက်ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်ရုၚ်ဇၞော်တေံပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာတိတ်ပိုၚ် ဂအုပ် ရုၚ်ဂဥုဲညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုရ။

အ္စာဂဥုဲဒးတာလျိုၚ်ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ ပွိုၚ်တိုက်ခေါဇာဂှ် ဒေံါဇူအာတုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ဂှ် အ္စာဂဥုဲဟွံမွဲ ၜိုတ်မွဲဂိတုဣရ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူလဟီုသ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ၝောံဍုၚ်ခေါဇာ (၂) ရ။

နူဂျူလာၚ် ၂၁ ဒဵုကဵုဂျူလာၚ် ၃၁ ဂှ် အတိုၚ်မွဲအလုံဍုၚ်မ္ဂး မၞိဟ်ယဲ ထေက်ကဵုဒှ်သၠေဟ်ပၟာ ယဲဇှ်ချာံရာသဳ Seasonal Influenza A(H1N1) နွံ ၂၁၃ တၠ၊ မၞိဟ်ယဲဇှ်ချာံရာသဳ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 09 Positive နွံ ၆၂ တၠတုဲ ချိုတ်အာ နွံ ၁၂ တၠ ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: