ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကောန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၆၀ တၠပြၚ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ကောန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၆၀ တၠပြၚ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကောန်ဗော် ၆၀ တၠပြၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၉ တုဲ ဒဒှ်ရနုက်တိတ်ထောံနူဗော်ဣရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမုက်လိက် Facebook တေံရ။

နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် အဆံၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုမွဲတၠ သီုဒုဥက္ကဌ၊ ညးအုပ်ကာ ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံကောန်ဗော် နူကွာန်ဆုကၠ၊ ကွာန်တၟံဗြဴ၊ၜါသွာၚ်၊ကၞာလဵု၊ ဂူၜဴကီု သီုဖအိုတ် ကောန်ဗော် ၆၃ တၠ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်ရ ဂွံတီကေတ်။

ထိုၚ်လိက်အာတ်မိက် နုက်တိတ်နူဗော်ကောန်ဂကူမန် (Facebook)
“ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ဟိုတ်နူဗော်မန် ၂ ဟွံဒှ်ပံၚ်ကောံဂှ်ရ ကျကၠုၚ်မာဲ၊ လၟုဟ်ပၠန် ဗော်ဂွံပံၚ်ဂှ် ညာတ်လေဝ် ဟွံညာတ်တှေ် စိုပ် ၂၀၂၀ တေံမ္ဂး ဟွံလောဲရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ပိုဲနုက်တိတ်နူဗော်၊ လ္ပာ်ကဏ္ဍလိက်ပတ်ရ ပိုဲတံလုပ်ချဳပရေၚ်ကောန်ဂကူဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံညာဏ်ဠေန် ညးအုပ်ကာ MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲလိက်နုက်တိတ် ညးတံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲဂှ်မ္ဂး လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် မတးပါဲထောံဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ်မန် ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် သွက်ဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဓဝ်ပတှေ်ဟွံမွဲရ သာ်ဝွံ ချူလဝ်နဘာသာမန်ရ။

“နုက်တိတ်နူဗော်ညိဂှ်လေဝ် ဟွံထောကောန်ဗော်တံပုဟ်။ နကဵုညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲ ဟိုတ်ပိုဲတံ နုက်တိတ်ဂှ် သောၚ်ထ္ၜးကဵုကောန်ဗော်တံရ၊ တုဲတှေ် နကဵုဆန္ဒဍေံတံရ ဍေံတံနုက်တိတ်” မာံညာဏ်ဠေန် ဂးရ။

တုဲပၠန် ကိစ္စဗော်မန်တၟိမွဲ သွက်ဂွံမံက်တိုန်ဂတတေံဟီုဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဟွံစွံအာရီု၊ ဗော်မန် ၂ ညံၚ်ဂွံပံၚ်ဂှ်ရ ဆန္ဒပိုဲနွံပေၚ်ၚ် မာံညာဏ်ဠေန် ဆက်ဟီုရ။

“ဗော်မန်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် အလုံကောန်ဂကူမန် ချဳဒရာၚ်အိုတ်ညိ၊ အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ဗီုလဵုလေဝ် ဆက်အာဟွံဂွံရ၊နူပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တုဲအာတုဲဂှ် ဗော်ၜါဟွံပံၚ်တှေ် ကၠောန်သ္ပ စၞးဗော်မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ကောန်ဗော်တံ ဟွံပါကၠုၚ်ရ၊ ပိုဲဂှ် ဒးက္လၚ်ရမျှာၚ်ဍေံတံဏောၚ်၊ အေဇှ်ရ ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်” မိစန္ဒာနန် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ဗီုဂှ်ကီု ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲချေၚ် ကဵု နာဲဆာန်အာဲမန်တံလေဝ် လောန်ကၠုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံ ညးတံ ပရးလဝ်လိက်နုက်တိတ် ပ္ဍဲ Facebook ညးတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုတုဲတုဲကၠုၚ်ဏံ ကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် အ္စာသဝ်စောန်တၟး (အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး) ကေုာံနာဲမန်ရာဇာတံ ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်ထောံ နူဗော်တုဲဂှ် ညးတံလုပ်ချဳဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂကောံဇြဟတ်ရာမည ပရေၚ်ပံၚ်ပကောံဗော်မန်ၜါရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗီုဂှ်ကီု ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ (ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်) ကေုာံ နာဲအံက်သာ တံလေဝ် တိတ်အာနူဗော်ညးတံတုဲ လုပ်ချဳဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဇြဟတ်ရာမည ပရေၚ်ပံၚ်ပကောံဗော်မန်ၜါဂှ်ကီုရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ သွက်ဂွံပံၚ်သ္ပမွဲဗော်ဂှ် အကာဲအရာဟွံမွဲရ ဂးတုဲ အဆံၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု, ကမ္မတဳဗဟဵု, သ္ကိုပ်ပရေၚ်စန်ဒက်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မၞုံပၟိက်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံတံ နုက်တိတ်မံၚ် ပြဳပြဳဏောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: