ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီုဂှ် နူအလဵုအသဳတွဵုရး ဟွံဂွံကဵုပရိုၚ် ကုရုၚ်စက်ဏီ

သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီုဂှ် နူအလဵုအသဳတွဵုရး ဟွံဂွံကဵုပရိုၚ် ကုရုၚ်စက်ဏီ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်​မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် မုပရိုၚ်လေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဟွံဂွံကဵုနၚ်ဏီ ညးမၞုံတာလျိုၚ်ရုၚ်စက်တံ ဟီုရ။

သီုဟွံဂွံအာတ်အခေါၚ်မွဲသာ် ရုၚ်စက် MCL ပ္တိတ်မံၚ်ဓါတ်လလဳဂှ် ရံၚ်ကဵုဥပဒေ၊ ဥပဒေသ ကၟိုန်ဍုၚ် သ္ပလဝ်ဒ္တန်ဂှ်မ္ဂး ရုၚ်စက်ဏံ ဖံက်​ပကဝ်မံၚ် ထေၚ်ၚ်လဵုလဵုဏောၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ရပ်စပ်ကေတ်ကဵုအရေဝ်ညိ ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် နူကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပလဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၆ တေံတုဲ ကိစ္စဏံ ဗွဲမဗဗွဲကဵုဥပဒေဂှ်ဟေၚ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်​မန် ကဵုပရိုၚ် ကုရုၚ်စက် MCL တေံဏောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ် မတ်မလီု (MNA)
“နူကၠတ်ထဝ်ကီု အလဵုအသဳကီု ဒဵုတ္ၚဲဏံ မုပရိုၚ်လေဝ် ဟဂွံက္လေၚ်နၚ်ကဵုအမူတံဏီပုဟ်၊ MCL အမူတံဂှ် ကၠောန်မံၚ် အတိုၚ်အခေါၚ်ရဏောၚ်” သာ်ဝွံ Executive officer ဥူဇြဝ်လွေန်ဥူ ဂးရ။

ပ္တိတ်ဒၟံၚ်ဓါတ်လလဳ ပ္ဍဲရုၚ်စက်လၟုဟ်ဏံဂှ် သွက်စက်မဂ္ဂါဝတ် ၂၀ မွဲမဂှ် ဂွံလဝ်လာၚ်ဇြေန် ယာယဳ သွက်မွဲသၞာံ နူသၞာံ ၂၀၁၇၊ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၆ ဒဵုကဵု ၂၀၁၈ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၅ တေံဏောၚ်တုဲ လာၚ်ဇြေန်ဏံဂှ် ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူဌာနစၟဳစၟတ်ကေုာံကောပ်ကာဲကွတ်စက် တွဵုရးဍုၚ်​မန်ရောၚ် ဥူဇြဝ်လွေန်ဥူ ဂးရ။

MCL ပ္တိတ်ဒၟံၚ်ဓါတ်လလဳလၟုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူပ္တိတ် သွက်ရုၚ်စက်ညးတံဟေၚ်ဂှ်ရ ဟွံဒးကေတ်အခေါၚ်ရ၊ ရုၚ်စက်ဂှ် ဂေတ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်လၟေၚ်ဥပဒေရဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ရ။ ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဏံ စၞးစကာဒၟံၚ်ချးတၟံဂှ် ပြံၚ်လှာဲ စကာစၞပရက်တၞဟ်ဟ်ညိ နူကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက် ဒ္စဵုဒ္စး ဒၞါတာ ဂၠိုၚ်ဝါကီုလေဝ် စနူသၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုအေဗရဴ ၁ တေံတုဲ ဗဒှ်ပိုန်ဂြပ် ဗဂေတ်စက် နကဵုပၟတ်ချးတၟံဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ် စကာချးတၟံလၟုဟ်ဝွံ ဓလိုက်လဝ်တမ် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် ၄၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်တုဲ နူကုမ္ပဏဳ Pacific Link Cement Industries Ltd ဍုၚ်ဗၟာဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ၃၀ တၟံကၠံ၊ နူကုမ္ပဏဳ SCG (Siam CementGroup) ဍုၚ်သေံဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ရ၀ တၟံကၠံတုဲ ဒှ်ကမၠောန်ဓလိုက်တမ် ပရအ်စဖဵုတုပ်ရ။

သွက်ကမၠောန်ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဏံ ဒးကေတ်ဇြဟတ်ဓါတ်လလဳ ၄၉ မဂ္ဂါဝတ်ဏောၚ်တုဲ နူကဵုချးတၟံ ကေုာံကပေါတ်ဇဳဝထောံကၠဟ်လဝ်တံဂှ် ပ္တိတ်ကေတ် ၄၀ မဂ္ဂါဝတ်၊ နူကျာဂမ္တဴ Waste Heat Generator မတိတ်နူရုၚ်စက်ဂှ် ပ္တိတ်ကေတ် ၉ မဂ္ဂါဝတ်တုဲ ဗ္ဂေတ်အာကမၠောန်ရုၚ်စက်ဏောၚ် ချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: