ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ် နူဍုၚ်ရေဝ် သီဂွံလွဟ်ဂၠေံ(၂) ဇကိုအ်သီုမကမ်

ဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ် နူဍုၚ်ရေဝ် သီဂွံလွဟ်ဂၠေံ(၂) ဇကိုအ်သီုမကမ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲဗ္တံဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၂ ဂှ် ကွဳလိုန်ဓါတ်ၜါမ ကၠုၚ်နူဍာန်ထဝါဲတေံ အခါစိုပ်ဒဒန်ဇၞော် မလုပ်ကဵုဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူဂကောံပံၚ်တောဲစၟဳစၟတ်တံ ရပ်ဗဒိုအ်စၟဳစၟတ်တုဲ ရပ်ဂွံလွဟ်ဂၠေံ ပေဿတိုဝ် (၂) ဇကိုအ် သီုကဵုမကမ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ် ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

နူကဵုကွဳလိုန်ဓါတ်တူဗံက် အသိုၚ်ဒဳနၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်လွဟ်ဂၠေံပေဿတိုဝ်ပ္စံက်က် (၁) ဇကိုအ် ကေုာံဖျေဲဍေံ (၁) မ၊ ပ္ဍဲဖျေဲဂှ် မကမ်ပေဿတိုဝ်(9 mm) (၈) မကီု နူကဵုဗညာဌေဂှ် လွဟ်ဂၠေံ ပေဿတိုဝ်သတဳ ဂကူ SMIT & WESSON (၁) ဇကိုအ် ကေုာံ ဖျေဲဍေံ (၁) မ၊ မကမ် (၇) မတုဲ ရဲစၟဳစၟတ်တံရပ်သီဂွံဏာ ဂွံတီရ။

ညးဒးဒုၚ်ရပ် သီုကဵုလွဟ် (MNA)
“ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဏောၚ် ဂးရ။ နူဂၠံၚ်ထဝါဲတေံ စဴကၠုၚ်ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်ထဝါဲ(မုက်) ဗ္ဒိုပ်ဝါဇြေန်ဂှ် ရပ်ဂွံဍေံတံ” သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ ဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ကီုရ။

ကု အသိုၚ်၊ ဗညာဌေ၊ အာနိုဝ်တံ နွံကဵုလွဟ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်ဏံဂှ် စၟဳစၟတ်သၟာန်သၟုက် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ကောပ်ကာဲပရေၚ်လဝေၚ်ပၞာန် (စကခ ၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရ၊ လွဟ်မကမ် သီဂွံလဝ်တံဂှ်လေဝ် သီစွံလဝ်ပ္ဍဲ (စကခ ၁၉ ) တုဲ ဆက်ရပ်စပ်အာ အတိုၚ်သၞောဝ်ဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကီုရ။

ကိစ္စဏံ ကေတ်အဆက် ၜိုန်သၟာန်ဏာ ရုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်ရေဝ် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) တေံကီုလေဝ် မၞိဟ်တာလျိုၚ်ကဵုသွဟ်မာန် ဟွံမွဲဂးတုဲ ပူဂဵုမွဲတၠ မစုက်လုက်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ရ ညး (၃) တၠဝွံ ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နူဗ္ဒိုပ်ဝါဇြေန်ရောၚ် ဂးရ။ ကိစ္စဏံ ဆက်ပ္ညီဒၟံၚ် ကုညးမဆေၚ်စပ်တံဖိုဟ်ရောၚ် ဂးရ။

အတိုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး အသိုၚ်ဂှ် အဆံၚ် အရန်ဗိုလ်၊အာနိုဝ်ဂှ် ကောန်သ္ဂံၚ်၊ ဗညာဌေ (ကော်) တိုၚ်ဌေဂှ် ဒှ်ညးတာလျိုၚ် လ္ပာ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံရ၊ ကုညး (၃) တၠဏံဂှ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္တိုန်အမှု နကဵု “မမစ(ရေး)(ပ) ၂၃၈/၂၀၁၇၊ ၁၈၇၈ ခုနှစ်၊လက်နက်များအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (စ)” ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။
ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ​ဒေါံပန်ပှော် ကေုာံအလဵုအသဳ နအဆံၚ်တွဵုရး/အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် တုဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် NCA တုပ်စိုတ်​ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: