ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ပ္ဍဲသဘၚ်ပံက်တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန်မွဲနွံ

ပ္ဍဲသဘၚ်ပံက်တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန်မွဲနွံ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်စရိုဟ်ဍာ် တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတ ဂိတုမာ် (၃) မံက်တေံမ္ဂး ရန်ကဵုပရေၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳ သာဂကူန်တုဲ ကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ် ဂိတုဝှ် (၇)စွေက်၊ အံက်တဝ်ဗါ (၁၂) ဂှ် ဂကောံ အ္စာကၞေဟ်မန် (ယာယဳ)တအ် သ္ပကောံဓရီုပ္ဍဲ ဘာဓာတ် ကျာ် ဍုၚ်ကၟာဝက်ဂှ်တုဲ လးဖျေံဏာပရေၚ် ကမၠောန်ပေဲါ သဳကၠဳစပ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ်ရ။

ကောံဓရီုဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် (ယာယဳ) (MNA)
‘အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှေ် အဃောဓဝ်ညဳသာဂကူမန် လီုလာ်မံၚ်ဂှ် ရန်တၟအ်မိက်ဂွံကလေၚ်ဒက်ပတန်ဓဝ် ညဳသာအကြာ ဂကူမန်တုဲတှေ် နူကဵု ဂကောံအ္စာ မန်ပိုဲတအ် ချပ်ဇန်လဝ်ဂှ်တှေ် ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ် ညဳသၟဟ် ဂကူမန် ပ္ဍဲသဘၚ်ပံက်တိုက်ဗှ်လိက် မာ် (၃)မံက်ဂှ်ဏောၚ်’ သာ်ဝွံ အ္စာကၞေဟ် နာဲအံၚ်ဇၞး (ဥက္ကဌဂကောံအ္စာမန် ယာယဳ) ဟီုထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳစပ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် သီုကဵု တောဲစုတ်အာ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကီုတုဲ အ္စာသဳကၠဳ အောန် (၂) တၠ၊ ဂၠိုၚ် (၃) တၠ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ရုဲစှ်အာနွံတုဲ ညးလဵုသဳကၠဳဂှ် နူကဵုဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် (ယာယဳ) တအ် ဟွံဂွံသ္ပဒတန်ဏီရ။

မွဲဒမြိပ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ပေဲါသဳကၠဳ လိက်ပတ်မန်နွံရ၊ ဆဂးဂှ် နကဵုက္ဍိုပ်ပရော ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် ဂှ် ဟွံသေၚ်တုဲ ယဝ်သ္ပမာန်မ္ဂး ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် စပ်ကဵုပရောညဳသၟဟ်ဂကူ၊ ဗီုလဵုဂွံဒက်ပ္တန်အာပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ မန်မာန်ဂှ် ဒးကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳ နကဵုက္ဍိုပ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူဂှ်ထေက်ရောၚ် ဂှ်လေဝ် အ္စာကၞေဟ် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီုပၠန် ရ။

အကာဲအရာဂကူမန်တ္ၚဲဏံဂှ် အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မွဲဗော်ကဵုမွဲဗော်ဂှ် ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသာလီု လာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ဂှ်တုဲ မုအရာကေၚ်ကာမွဲကၠောန်မ္ဂး ဒးဟီုဂးကၠုၚ် ပရေၚ်ဗော်ပါ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ သွက်ဂွံကလေၚ် ဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ညဳ သၟဟ်ဂကူဂှ် ဒးချပ်ဇန်ကၠောန်ပ္တိုန် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝွံရောၚ် ညးဖန်ဇန်ပေဲါသဳ ကၠဳ တၠဂုဏ်အ္စာ ဗာကုလ ဟီုမြော်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: