ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော် MNP ကဵု AMDP ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ်

နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော် MNP ကဵု AMDP ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (၂) ဗော် မတွံဂး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် (၂) ဗော်တံရ။

သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဗွဲပလး ကုညးတာလျိုၚ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်မာန် နူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ချူပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက်တုဲ သွက်ဂွံဆဵုဂဗဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ကလေၚ်လဝ်ပရိုၚ်ကီုရ။

လိက်ကလေၚ်ပရိုၚ် နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် (Copy)
ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) ဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲသဵုမျေအ်ဂှ် “နူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁) နဝ်ဝေမ်ဗာဂှ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗညးသ္ကံ AMDP ညးတံပလံၚ်နၚ်လိက်ရ။ စၟတ်တ္ၚဲ (၂) ဂှ် ပိုဲတံ ကလေၚ်ဏာပရိုၚ်ရ။ သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကံလေဝ်ဏး။ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵု ဗော်ၜါပံၚ်ကောံဂှ်ဝွံ ပွမဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဗော်ညးကုညးကီု ညးစၞးပိပိတၠ နူကဵုဗော် (၂) ဗော်ဂှ်ကီု ဆဵုဂဗသဳကၠဳအာရောၚ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

အကြာဗော်ၜါ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ် နကဵုသဘဴကမၠောန်မာန်ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ စဆဵုလဝ်ညးသ္ကံ ဗွဲပလးတုဲ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် ကလိဂွံကၠုၚ်ဓဝ်ပတှေ်ကီု စၟဳကေတ်လဝ်ရောၚ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲသာန်တေန် ဟီုရ။

ခၟဳသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုတံဝွံ နူသၞာံ (၂၀၁၂) တေံရ သွက်ဗော်မန်ၜါ ဂွံပံၚ်ကောံဂှ် သဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုအလန်ကီုလေဝ် ဟွံအံၚ်ဇၞးကၠုၚ်ရ။

လက္ကရဴဂှ်ပၠန် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်တံဝွံ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဂှ်တုဲ ဂကောံပ္ညဳအကြာဟၟဲမွဲသာ် ဗော်ညးတံကဵုညးတံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗအာညးသ္ကံတိုက်ရိုက်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ် ဂ္စါန်ကၠုၚ်ကီုဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်ၜါ ဟွံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဏီဂှ်တုဲ ကောန်ဗော် နွံပၟိက်မိက်ဂွံပံၚ်ကောံဂမၠိုၚ်ကီု ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵုလ္ၚဵု နူကဵုၜါဗော်ဂှ်ကီု ပရေၚ်နုက်တိတ်ဂမၠိုၚ် နွံကၠုၚ်ကီုရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: