ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကမ္ပဏဳတိဗုတ် SCG ကဵု ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရောၚ်

ကမ္ပဏဳတိဗုတ် SCG ကဵု ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရောၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

စပ်ကဵုကိစ္စ ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၄ ပယျာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁ နာဍဳဂှ်မ္ဂး ကမ္ပဏဳတိဗုတ်SCG ကဵု ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ပ္ဍဲဟိုဝ်တေဝ်ရာမည ဍုၚ်မတ်မလီုနွံရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူကောန်ဒေသတံရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဏံ နူလ္ပာ်ဒေသဒဵုသာဲတေံ မွဲကွာန်မ္ဂး ညးဟီုဂး ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်မာန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာမွဲတၠ ကေုာံကောန်ကွာန် ၅ တၠ တိုန်စိုပ်မာန်တုဲ လ္ပာ် ကမ္ပဏဳ SCG ဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်ဇၞော်ဇၞော်တံ တိုပ်စိုပ်ကီုရောၚ် ဂးရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ညံၚ်ဟဂွံစကာချးတၟံဂှ် ကောန်ဒေသတံ ဗီုထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒ (MNA)
“ တၚ် ၄ တၚ် ပိုဲအာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်မာန်မှ ပိုဲဆဵုဂဗမာန်ဏောၚ်၊ အခါရ ဆဵုတှေ်လေဝ် ကဵုမၞိဟ်ဟီုဂးသ္ဂုတ်သွာတ်မာန်ဂှ်ရ မိက်ဂွံဆဵု ပိုဲဟီုလဝ်ဗီုဂှ်၊ အေဇှ်ရ သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကံဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဍေံတံက္လေၚ်နၚ်ပရိုၚ်” နာဲယှိုဲဝေန် ကောန်ဒေသဒဵုသာဲ ဂးရ။

ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ အာတ်မိက်လဝ် ၄ တၚ်ဂှ် (၁) စၞးပ္တိတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ် ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုနဲတၞဟ်ဟ်မွဲမွဲသာ်၊ (၂) ရမျှာၚ်မာၚ်ခတိုဟ် ဗြုသ္ကာတ်ထတ်ဒၟံၚ်တုဲ ညံၚ်ဂွံစကာအာစက် ဂတာပ်ခေတ်ဂၠိုၚ်ၚ်၊ (၃) ဟိုတ်နူက္ၜၚ် MCL အာကၠုၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲၜဳဂှ်တုဲ တိဗ္ၚ နွံဇရေၚ်ၜဳတံ ညံၚ်ဟဂွံလီုလာ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံစကာဂၠံၚ်ဒဵု၊ (၄) ရုၚ်စက်လေဝ် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဟေၚ်ရ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာ ရဴဝွံအာတ်မိက်လဝ် ပန်တၚ်ဏံရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵုကောန်ဒေသဏံဂှ် ဆဵုဂဗနဒဒှ်ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဟွံသေၚ်၊ ဆဵုဂဗ နဒဒှ်ကမ္ပဏဳတိဗုတ် SCG သေံဂှ်ရောၚ်တုဲ အတိုၚ်တၚ် ၄ တၚ် ကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက်လဝ် စပ်ကဵု MCL ဂှ်ရ သဳကၠဳအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

ဆေၚ်ကိစ္စ MCL စကာဒၟံၚ်ချးတၟံ ဟီုဂးသဳကၠဳ သ္ပလဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တုဲတံဂှ်လေဝ် နကဵုကမ္မတဳ သဘာဝပွဳပွူ ထပ်သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ပၠန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဒံက်တာဃေန်နာၚ်ဥူ ဥက္ကဌကမ္မတဳ ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲသဘာဝပွဳပွူ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

“စပ်ကဵု MCL တုဲ လၟုဟ် ပိုဲအာတ်လဝ် EIA,SIA တုဲယျ၊ ကမ္မတဳပိုဲ အဃောလ္ၚတ်စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်” ဒံက်တာ ဃေန်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

SCG သေံဝွံ ဒှ်ကမ္ပဏဳ ဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတေံဏောၚ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်ပ္တိတ် တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ တုဲကၠုၚ်တေံ နူ SCG ဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ရ၀% နကဵု Pacific Link Cement Industries ဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ၃၀% ပံၚ်တောဲဖဵုတုပ်တုဲ လုပ်ဓလိုက်တံရိုဟ် နကဵုယၟုတၟိ MCL ရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: