ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန် (page 2)

လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါန်အခေါၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ညးစၞးတံ ဒ္စဵုဒ္စး

ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်တတိယ တ္ၚဲတတိယ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၅ ဂှ် သွက်ဂွံတိုန် “တ္ၚဲအ္စာ အလုံဂၠးကဝ်” နူသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါတ်အခေါၚ် ကၠတ်ထဝ်တုဲ ဟိုတ်နူတိုန်စိုပ်လဝ်ဟွံမွဲဂှ်ရ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၂ တၠ ဒ္စဵုဒ္စး ကိစ္စပါန်အခေါၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်ချးတၟအ်ဂှ် ဟွံမွဲပၟိက်ရောၚ် ညးဒေသဖါလိန်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ၊ ဒေသဖါလိန်၊ ဗ္ဒဲါကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳတြေံတေံ ကဵုလဝ်အ ခေါၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ်လလဳ နူကဵုချးတၟအ်နွံတုဲ ကိုန်အစဳဇန်ချးတၟအ်ဝွံ ဒးဒှ်ရဟွံမွဲပၟိက်ပုဟ်ဂှ် ကျာ် ဇၞော်အ္စာကေုာံညးဒေသဖါလိန် ဗၞတ် (၃၀) တၠတံ အာဆဵုဂဗလဝ်ကဵု သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ် တေမ်ဗာ (၂၆) တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳအံၚ်ဇၞးလဝ်တေန်ဍာတံ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကၠဖ္ဍး ဒးရေၚ် တၠုၚ်ကဵုရောၚ်

ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကၠးဖ္ဍးမာန်ကီု၊ ဗီုပြၚ်တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်ကမ္ပဏဳကီု၊ ပရေၚ်ကမ္ပဏဳ ဒးကၠောန်ထေက်တံ ဗွဲမကၠးဖ္ဍး ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ဂှ် ညးတာလျိုၚ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ဒေသတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဂးကဵု ကမ္ပဏဳ (၃) အံၚ်ဇၞးလဝ်တေန်ဒါ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »