ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မန်ထဝ် (page 2)

Tag Archives: မန်ထဝ်

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်

ရုၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဒးဒုၚ်ပလှ်ဖျေံထောံ ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ၊တွဵုရးမန်ဂှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၅) ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်အသေအဟာန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော်ပၠန်ရ ဂွံဆဵုကေတ်။

Read More »

သ္ပသမ္တီခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ဒးကေတ်ဂုန်စရာဲရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ဟီု

ကိစ္စခုတ်ထောံယၟု ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု “သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံစှေ်စိုတ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴကီုလေဝ် ခုတ်ကဵုယၟုဏံဂှ် အရာဒးကေတ်ဂုန်စရာဲမွဲဏောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၅၊ တ္ၚဲကၠောန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

နူဂကောံအလဵုအသဳ ပ္တိုန်လဝ်သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ကိစ္စဌာနဝန်ဇၞော် (၂) သာ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် (၁/၂၀၁၇) တုဲ ကိစ္စပြံၚ်လှာဲယၟုဌာနဝန်ဇၞော် (၂) ဌာန နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဒးကဵုဂၠံၚ်ဥပဒေ ကေုာံ အခိုက်ကမၠောန်ဥပဒေဂှ်ရ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒ္တန်ဟွံဂွံတုဲ တုပ်စိုတ် စွံလဝ်အဆံၚ် ပ္တိုန်စွံစၟတ်သမ္တီကၠာရ။

Read More »

သွက်ဂွံပဒေံါကၠေံ ကိစ္စစကာဒၟံၚ်ချးတၟံဂှ် ရဲဒေသဒဵုသာဲတံ ကၠောန်ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒမွဲရောၚ်

ချးတၟံ မလေပ်ကဵုဒဒိုက် ကုပွဳပွူ ကေုာံပရေၚ်ထတ်ယုက်ပိုဲတံဂှ် နူရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဟိုတ်နူဆက်စကာမံၚ်ဖိုဟ်ဂှ်ရ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ဏံမ္ဂး မှာဇန် ၜိုတ် (၇,၀၀၀) တၠ နူကွာန်ဂမၠိုၚ်ဒေသဒဵုသာဲ အာကောံပ္ဍဲဝါ ကွာန်ကအ်ပၞဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တုဲ ဆက်ထ္ၜးဆန္ဒပၠန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူညးက္ဍိုက်ပ်တံရ။

Read More »

ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ် ခုတ်ကဵုယၟု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား’ ဂှ် ရဲဒေသတံ ဟွံဒုၚ်တဲ

ခုတ်ယၟု ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ် နယၟုမ္ဂး “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဆက်စပ်ကဵု ဒဒှ်တွဵုရးမန်ဂှ်ရ နူကၟိန်ဍုၚ်ခုတ်ကဵုယၟု သာ်ဏံဂှ် ရမျှာၚ်ဟွံစှေ်စိုတ် နူဒေသတံတိတ်ကၠုၚ်ရ။

Read More »

သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်သၞာံဏံ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ ၁၅၀ ကိုဋ်ရောၚ်

သွက်မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါသၞာံဏံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန်ဗၟာ (၁၅၀) ကိုဋ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး မကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ (၁၈) ရောၚ် ဂွံတီလဝ်နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်ဗၟာသ္ကုတ်သၟဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ယေန်သၞာၚ်တၟံဝါန်မန်တမၠာ နွံဂၠိုၚ်အိုတ်

ကျာ်ပဋိမာရုပ်၊ ကျာ်စေတဳ မပုတ်လဝ်နကဵုတၟံဝါန်ဂှ် ဒေသသၟဝ်ဍုၚ်ဗၟာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်တံဂှ် ယေန်သၞာၚ်တၟံဝါန်မန်တမၠာ နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ ဂွံဆဵုကေတ် သာ်ဝွံ တၠပညာဝၚ် ဒံက်တာနာန်လှာၚ် ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲပေါဲဗှ်လိက်ခၞံ ‘သုတေသနဒေသရးမည’ ရ။

Read More »

လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကေုာံ ဒပ် KNU ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ မွဲလ္စုတ်ပၠန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၊ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳဂှ် ပ္ဍဲဝါဂြၚ်အေက် ကရပ်ကွာန်ဌာန်ဇၞူ (အလယ်စခန်း) ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳ တေံ ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဒပ်ကရေၚ် KNU တံ ဒှ်ပန်ညးသ္ကအ် မွဲလ္စုတ် ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒေသတံဂှ်ရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်မလေပ်ပလီုလာ် ပွဳပွူသဘာဝ လုပ်ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ဟွံဂွံကၠောန်လဝ် IEE ဏီ

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ကိုန်အစဳဇန် မလေပ်ပလီုပလာ် သဘာဝပွဳပွူ နွံ ၂၆ တုဲ ကမၠောန်ဒးစၟဳစၟတ်ပွဳပွူဗွဲကိုပ်ကၠာ (IEE) ဂှ် ဟွံဂွံကၠောန်လဝ်ဏီ သာ်ဝွံ ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် (ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝ ပွဳပွူ ကေုာံ ပရေၚ်သယံဇာတ) နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဟီုဂးပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်ရ။

Read More »

ဂလာန်လ္ၚဵု ကၠတ်ထဝ်သ္ပဒ္တန်တုဲကီုလေဝ် ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံလောဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီု

ဂလာန် ကေုာံ တၚ်သၟာန် လ္ၚဵုလ္ၚဵု မသ္ပလဝ်ဒ္တန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ၜက်အာနူဥပဒေတုဲ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ် ဝါတ်မံၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲတ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ (၇) ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဓမံက်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ကောံဓရီုဂှ်ရ။

Read More »