ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အဴမန်

Tag Archives: အဴမန်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အရၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ သွက်ဂွံပၠောပ်သြန် ၂ တၟံကၠံဂှ် သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီ ကမ္ပဏဳ MCL ဂး

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) မပ္တိတ်ဒၟံၚ်တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခါရသြန်ပရဲတိတ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဒးပၠောပ် ၂ တၟံကၠံရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္ပဏဳရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဒုတိယ(၆) ဂိတုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် နွံကဵုတၚ်ဗၠေၚ်ၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီ

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယ (၆) ဂိတု သွက်သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၁၇ နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်ဂှ် ထ္ၜးလဝ်လၟိဟ်မဂၞန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗၠေၚ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သဳကၠဳထံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် ဆဋ္ဌမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၄ ဂှ်တုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ်စၟတ်သမ္တီကၠာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ(ဗွဲယာယဳ)

ပ္ဍဲဂိတုမေသတ္တဟလက္ကရဴအိုတ် ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်နူဒေသနာနာ မရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် သွက်အခေါၚ်သၠးပွး ပရိုၚ် သွက်ဂွံမၚ်မွဲစဵုဒၞါသၟာပရိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲပရၚ်စက် စာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ (ဗွဲယာယဳ) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ပ္တန်လဝ်နကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၆-၁၇ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလိက်လလောၚ် နွံကဵုတၚ်လစွံ (၅) တၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒါရိုက်တာ NBF ချေန်ချေန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

လ္တူဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ကၠောံအာကၠုၚ်ဂွံဣရ

ဒဒန်သိုၚ်ကၠောန်လဝ် နကဵုယၟု သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္ဍဲပယျဵုယး အေဗရဴ ၂၇ ဂှ် ပြံၚ်လှာဲပ္တိုန်စုတ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) တုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳကဵု ၄၅ မိဏေတ်ဂှ် စကၠောံအာကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲမတိတ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တုဲ ညးဒေသပွဳပွူတံ ဒှ်အခက်ကဵုဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်

ရဲဒေသပွဳပွူကွာန် မုဒုၚ်ဥူ၊ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲ မဇွောဝ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တံတုဲ ဒးဆဵုကဵုအခက်ခုဲ ဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဂှ် သှ်ၜေိုတ် ၃ တ္ၚဲရကၠာလေဝ် ရဲတ္ကံခၟိုၚ်တံ စိုတ်လုပ်စ အောန်မံၚ်ဖိုဟ်

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဂိတုအေဗရဴ ၁ သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်၊တွဵုရးမန် ညောန်ကြပ် သှ်ၜေိုတ် ၃ တ္ၚဲကီုရလေဝ် တၠဆန္ဒမာဲ ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်တံ စိုပ်လုပ်စကဵု ပေါဲရုဲမာဲအောန်ကွေံကွေံ ဂကောံ မၚ်လ္ၚတ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ အလံၚ်ညးစၞးကေုာံပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စယၟုဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ထမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ အလုံဂကူမန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုပၠန်ရောၚ်

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) နွံကၠုၚ်ယၟုသာ်ဏံဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တေံ ဟိုတ်နူသ္ပကၠေံ ဒတန် ယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်”ဂှ်ရ ဂိတုမာတ် ၁၉ ဏံမ္ဂး မှာဇန်မန် ဗၞတ်ၜိုတ် (၂) ဠက်တံ သ္ပစၞး အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ အတိုၚ်မဂွံလဝ်အခေါၚ် နကဵုဥပဒေ ကောံ ရေၚ် ဇက် ဗွဲမၜိုဟ်လလံဂှ်ဟေၚ် ထ္ၜးအာဆန္ဒရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူကမ္မတဳထ္ၜးဆန္ဒရ။

Read More »

ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံစုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် က္လေၚ်ရုပ်ကဵုညိ ကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက်

ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ကုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကေတ်လဝ်လညာတ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံ ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် က္လေၚ်ရုပ်ကဵု ဂလာန်ဂှ်ညိ ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) မံက်ဂှ် ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် လၟိဟ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံ အာတ်မိက်ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »