Categories
ပရိုၚ်

သၞာံဏံ မဟၜိုတ်ဆက်မတ် ၚုဟ်ခိုဟ် (ဝါ) ရဲတဵုတၞံဟၜို်တ်တၟိတအ် တဵုကၠုၚ်တၞံဆက်မတ် ဂၠိုၚ်တိုန်

နာဲမာန်

ဟၜိုတ်တၞံအရိုၚ်ဂှ် ဒှ်ခေတ်လဇုဲလဇတုဲ လၟုဟ်ရဲတဵုကၠအ်တၞံဟၜိုတ်တၟိတအတဵုကၠုၚ်တၞံဆက်မတဖၟိုတ်ရတၞံမဆက်မတ်ဂှ်လေဝသၞာံဏံ ၚုဟ်သၠုၚ်တိုန်အာ ူကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံၜိုတ်ကဝက်ဒှ်ရ။

သၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ် တၞံဟၜိုတ်မဆက်မတဂကူတဲခိုဟ်မဂၠိုၚ်အိုတ်နွံမံၚ်အကြာ (၀၀) ဒကေဝ်ဓဝ်တုဲ ဂကူဓမ္မတာဂှ် ၚုဟ်နွံအကြာ (၁၀၀) ဒကေဝ်ဓဝ်ရသၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ် ရဲကၠောန်တဵုသွံမဟၜိုတ်ဆက်မတ်တအတော်ဟွံကိတ်တုဲ သၞာံဏံ ရဲတဵုကၠအ်တၟိကီု ရဲကၠအ်တူအာကီု တုဲပၠနရဲထဗိုၚ်ကၠအ်တြေံထပ်တဵုကၠအ်တၟိကီု နွံဂၠိုၚ်တုဲ ရဲတဵုကၠအ်တၟိလေဝဗက်ရာန်မဟၜိုတ်ဆက်မတဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်ရ ၚုဟ်တၞံမဆက်မတ ၚုဟ်ပဵုတိုန်ကီုရ

သၞာံဏံ မတၞံဟၜိုတ်ဆက်မတ်ဂကူတဲခိုဟ်အိုတ်ြမဟ်ဒၟံၚ (2001) ဂှ် မွဲတၞံမ္ဂး ဒးကဵုအကြာ (၆၀၀) ကေဝ်တုဲ မပ္တံကဵုဂက (2002 – 2003 – 2007 – 2008) ဂှ် ဒကဵုၚ္ၚုဟ်အကြာ (၆၀၀) ဒကေဝ်ဂှ်ဖၟိုတ်ရတၞံဂကူဓမ္မတာ စပ္တံနူ (24 – 600 – 260) ဂှ် ဒးကဵုမွဲတၞံ အကြာ (၃၀၀) ဒကေဝ်ရ

သၞာံအာဏံ ညးရာန်မဟၜိုတ်လေဝ်အောနၚုဟ်လေဝ်ဟွံမွဲ မွဲတၞံမဍေံကေတ (၁၀၀) ဒကေဝ်ဓဝအဲလေဝ်သွံဟွံမာနဟိုတ်ှ်ရ မအဲသၞာံဏံသေှ်ၜိုတ (၇) လ္ၚီသေှ်မံၚ (၇) လ္ၚီတၞံဏံဂှ် မၞိဟ်တအ်ကၠုၚ်ရာန်မံၚအရိုဟ်တ္ၚဲ လၟုဟ်တေှ် မ (24) ဂှ် အိုတ်အာယသေှ်မံၚ် မ (600) မွဲဂကူဓဝ်ရ သာ်ဏံ ညးတဵုသွံမဆက်မတရဲကွာန်ဒဵုမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မွဲတ ဟီု

တၞံမဆက်မတ်ဝွံ စစိုပ်ဍုၚ်မနၜိုတ်အကြာသၞာံ (၂၀၀၁) ဂှ်မ္ဂး ကၠာတဲမဂကူ (24 – 600) ယၟုြမဟ် ကၠုၚ် ူကဵုဍုၚ်သေံတုဲ ညးတၠကၠအ်တအတဵုကၠုၚ်မဂကူဆက်မတ်နာနာတအ်ရမဂကူ (24) ဂှ် စပံက်ဗက်ဂှ် ဟၜိုတ်ဍေံတိတ်ဟဂှ်ရ မုက်မွဲဂှ်ရ ဍာ်ဟၜိုတ်တိတ်ဂၠိုၚ်တုဲ ကာလခၞော်မုက်မွဲအိုတခၞော်ပၠန်မ္ဂး မုက်ဟၜိုတ်ဂှ်ချုိတ်ဂၠိုၚ်ဒှ်လေပ်ရမဂကူ (600) ပၠန စပံက်ဂှ် ဟၜိုတ်ဍေံကေဝ်လေဝ်ကေဝတိတ်လေဝ်ဟွံတိတ ဗီုကု (24) ဂှ်တုဲ လ္ပာ်လက္ကရတၞံဍေံကြံၚ်က္ဍၚဍာ်ဟၜိုတ်ဍေံတိတ်ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်ရ ခွါတ်စိုပခၞော်ပလန်ပၠန်လေဝပဵုတုဲဍာ်ဟၜိုတ်ဍေံတိတ်ဂၠိုၚ်ရောၚရဲညးကေၚ်ခွါတ်လဝဟၜိုတ်ဍုၚ်သေံတအ ဟီုဒၟံၚ်အိုတ်

မဂကူဆက်မတ ယၟုဒယှ် တိတ်ဒၟံၚ်လၟုဟ် (2001) ဂှ် ပန်တၞံမ္ဂး ထၜိုတ်အယျုိၚ (၁) ပံၚတိတ်ကဵုမာန်ရောၚပ္ဍဲလိက်သကေံတဲဂှ် ြကီုလဝ်နွံရဆဂး နဇိုၚ်နတဲဂှ် လၟုဟ်မ ဂွံစတဵုတုဲ မွဲလေဝ်ထ္ၜးသက်သဳဟွံမာန်ဏီ

မဟၜိုတ်ဆက်မတပ္ဍဲဍုၚ်မန်ဗၟာပိုဲဏံ တၟေၚ်နူကဵုဍုၚ်သေံဏီ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ (2001 – 2002) ဂှ်ဟွံမိၚ်ဏီပုဟ် လၟုဟ်တိတ်မံၚဂၠိုၚ်ကဵုဂကူ သာ်ဏံ ညးကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ြဒပမဟၜိုတ်ဆက်မတ ရဲကွာန်ဒဵုမာဲဂှ် ဆက်ဟီု

တၞံမဟၜိုတ်ဆက်မတစခွါတ်ဒၟံၚ ပ္ဍ္ဍဲဍုၚ်မန်လၟုဟ်ဂှ် ဂကူ (24) ကု (600) ဂှ်ဓဝ်တုဲ မဆက်မတ်တိတ် ကၠုၚ်ြကဴဏံဂှ် ၜိုတ (၆) သၞာံပၠန်မတီစရာဲဍာ်ဒကေဝ်မာန်ရ

မဟၜိုတ (2001 – 2002) ဏံဂှ် တိတ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်မလေဝ်ယှာဏောဝတုဲတေှ် ဂကူတေံတိတဂကူဏံတိတ်ဟီုဂှ် ၜိုတ်ဆဂွံသ္ပလဝ်သုတေသန ပ္ဍဲလိက်ရဂွံဆုနဇိုၚ်နတဲှ် မွဲလေဝ်ဟွံဆဵုလဝ်ပုဟ်” သာဏံ ညးဂၠာဲရာန်မဆက်မတသွက်ဂွံတဵုကၠအ ရဲမုဟ်ဍုၚ်မွဲတဟီုရ

ရဲတဵုတၞံဟၜိုတ်ြကဴဏံဝွံ ညးတဵုတၞံမအရိုၚ်ဂှ် အောန်ကၠုၚ်တုဲ တၞံအရိုၚ်ဗျုဒၟံၚ ခွါတ်ဒၟံၚ်တုဲတုဲတေံလေဝညးလ္ၚဵု ထ္ဗုိၚ်ကၠေံတုဲ ကလေၚ်တဵုမဂကူဆက်မတ်တအ် ဒှ်တိုန်အိုတ်ကီုရ

ဂတနူဏံ လအ်ၜိုတ (၁၀) ပၠန်တေှ် တၞံဟၜိုတ်အရိုၚ်ဂှ် ကၠေံအိုတ်ဒှ်မာန်တုဲ ဘိုအ်ဂွံဒှ်တိုန တၞံမဆက်မတ်ဖအိုတ်ဒှ်ရောၚ်” သာ်ဏံ ညးတၠဓနကၠအ်ဟၜိုတကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မွဲတ ဟီုရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.