Categories
ပရိုၚ်

ရုၚ်လိက်စၟတ်တတ်ကၠောံဍုၚ်ကအ်သံၚ် ပြံၚ်ပဆုဲလပါ်ရနံၚ်

ကောန်ဟဒေံ

ပ္ဍဲအခိၚ်ရာသဳြဗဲဏံ ုၚ်ကၠောန်လိက်စၟတ်တတ်ကၠောံဍုၚ နွပ္ဍဲဍုၚ်ကအ်သံၚ်ဂှ် အလဵုအသဳတံ သွက်ဂွံပြံၚ်ပဆုဲဏာ လ္ပာ်ဍုၚ်ရနံၚ်နွ

အလဵုအသဳတံ ဂွိၚ်ဖေက်သၟာကမၠောနကၠောန်လိက်စၟတ်တံ ဒှ်အန္တရာဲတုဲ ဒးပြံၚ်မဆုဲဗီုဏံ မဒှ်ရ။ “ူကအ်သံၚ်ကဵု ရနံၚ်ဂှ် ဍိုက်ၚ်အာကဵုကလေၚ်တေှ် ၜိုတ်မွဲနာဍဳဒှ်မံၚ်ဏောၚ အခိၚ်ကသီုတေှ် ဗိုတ်ကျာဇၞော်၊ ကပှ်ဇၞော်တေှ် သွက်သၟာကမၠောန ကၠုၚ်ကၠောန်လိက်စၟတ်တံ ဒှ်အန္တရာဲမာန်မံၚ ဟိုတ်ဂှ်ဒးဖျေံအစဳအဇန်ြပံၚ်ဏာလ္ပာ်သၚ်သေံရနံၚ်တေံသာ်ဏံ အတိုၚ်ညးယိုက်ဝန်အလဵုအသဳအပ္ဍဲရုၚ်ဂှ် ဟီုလဴကဵုလဝ်ဂှ် ရဲဍုၚ်ကအ်သံၚ်မွဲတကလေၚ်လဴကဵု

သွက်မၞိဟ်ဟွံကေၚ်ဍိုက်ဂၠုၚ်တံလေဝကပှ်ဇၞော်မ္ဂး ဟၜူတုဲ ဒှ်အန္တရာဲမာန်အခိၚ်ြဗဲအိုတစိုပ်ကညၚ်မ္ဂးုၚ်ဂှ်ဍေံတံကလေၚ်မဆုဲပြံၚလပါ်ကအ်သံၚ်ပၠန်ဏောညးဆက်ဟီုရ

လောန်ကၠုၚ် မွဲသတ္တဟဂှ်လေဝဟိုတ်နူကုဵြဗဲကျာဇၞောကပှ်ဇၞော်တုဲ ဂၠုၚ်ြဂိပ်မံၚကအ်သံၚ်ကဵု ရနံၚ်တံ ဒးကၟာတ်ထောံ ဗွိုၚ် ၄ တ္ၚဲ ရောၚညးမအာလဝ်တရဴမွဲတဟီုရ

သွက်ဍေံတံ ဂွံပြံၚ်ရုၚ်ဂှ် ုၚ်လပါ်ဍုၚ်ရနံၚ်တေံ ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်တုဲယ ဆဂး တ္ၚဲလဵုဍေံတံပံၚ်ှ် ဟွံတီ ချုိတ်ချုိတ်ပၠုိတ်ပၠုိတ်ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးမဆဵုညာတ်လဝနမတသၟာကမၠောနူဍုၚ်ရနံၚ်မွဲတဟီုရ

ုၚ်ကၠောန်လိက်စၟတ်တတ်ကၠောံပံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်ရနံၚ်မ္ဂး သွက်သၟာကမၠောန်ကောန်မန်ဗၟာ နွံဒၟံၚ်ဍုၚ်သေံတံဂှ် အာကၠုၚ်လောဲသွာကီုစရိတ်အာကၠုၚ်တံလေဝသက်သာညိဏောၚညးမကၠောန်လဝလိက်စၟတ်တတ်ကၠောံဍုၚ်မွဲတလဴကဵုရ

သၞာံ ၂၀၀၉ ဂိတု မေ ၁၅ ဂှ် ဂၠုၚ်ဖဍိုက်လဝမၞိဟ် ၁၉ တၠ ဗကပ်အာ အကြာကအ်သံၚ်ကုရနံၚ်တုဲ မၞိဟ၁၁ တၠ ချုိတ်အာရ

သွက်ဂွံပြံၚ်ရုၚ်လိက်စၟတ်တတ်ကၠောံဍုၚူကအ်သံၚ်ကဵုရနံၚ်ဂှ် ညးတာလျုိၚ်အလဵုအသဳတံ ဖျေံလဝ်သကုတ်သွာတပ္ဍဲကဵုကောံဓရီု နေပျဳဒဝတေံရောၚလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.