Categories
ပရိုၚ်

လိက်ကံက်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန် မွဲတၞးမံက်တိတ်ကၠုၚ်

လိက်ကံက်လညာတ်ပြးမံၚ်အကြာညးဍုၚ်ကွာန်

နာဲမာန်။ ။အကြာဏံ အဃောဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မဂၠိုၚ်တအ် စှေ်ဒၟံၚ်ပရေၚ် စန္ဒက်သွက်ဂွံဗပေၚ် ကောန်ဗော်ဂှ် လိက်ကံက်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မွဲတၞး မံက်တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ။

လိက်ကံက်လညာတ်ဝွံ နူကဵုဂကောံလဵုဗက်ကံက်ဒၟံၚ်လညာတ်ဂှ် ကၠးကၠးဟွံဓမံက်လဝ်ရ။ ဂးပ္ဍဲကဵုလိက်တၞးဂှ် နကဵုဘာသာဗၟာ(မြန်မာရေးရာလေ႕လာသူများ)ဟေၚ် ချူဓမံက်လဝ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂးဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ညးမလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပေဲါရုဲမာဲတအ် ဗက် တြးလဝ်ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ အဓိကအာတ်လဝ်လညာတ်တၚ်သၟာန်ဇၞော်နွံ()တၚ်ရ။

လိက်ကံက်လညာတ်ဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဒးဒုၚ်ရုဲစှ် ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံတီလညာတ်အ ၚောပ်ပၟိက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံသာ်လဵု၊ တၚ်နွံပၟိက်၊ တၚ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်နွံသာ်လဵုဂှ်တုဲ သ္ဒးဒှ် ပရေၚ်အထံက်အပၚ်သွက်ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ် လိက်ဂှ်ချူဓမံက်လဝ်ရ။

ကံက်လညာတ်တၚ်()ဂှ် အပ္ဍဲအလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဖၟိုတ်ၜိုတ်ပ္တိုန်လဝ်နွံပ္ဍဲစ ရၚ်(၄၂)ဗော်ဂှ် ဗၞတ်မူစိဗော်မၞးဂွံသတိ(တီ)ရော ခရက်ဓမံက်ထ္ၜးကဵုတုဲ နကဵုတၚ်()ဂှ် ပူဂဵုညးဒဒုၚ်ရုဲစှ် စၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကဵုကဆံၚ်စရာဲပရေၚ်ပညာဟာ၊ မဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဟာ၊ ဒးဒှ် ညးဒယှ်တှ်ဟာ၊ ဒးနွံကဵုလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ သာ်ဝွံနာနာဓမံက်ထ္ၜးလဝ်(၁၀)နွံတုဲ တၚ်လဵု ဒှ်အဓိက လၟေၚ်လၟေၚ်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်သွက်ဂွံခရက်စုတ်နွံရ။

နကဵုတၚ်()ဂှ်မ္ဂး ညးမဒးဒုၚ်ရုဲစှ်ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ဂှ် နကဵုတၚ်နွံပၟိက်ကဆံၚ်() ကဆံၚ်() ကဆံၚ်()ပါ်လဝ်တုဲ တၚ်လဵုကိစ္စဇၞော်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်(၃၁)တၚ်နွံရ။ ပ္ဍဲကဵုတၚ်တအ်ဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံပၟိက်ကဵု ဇၞော်ပၟဝ်ပ္တိုန်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ဒးဖန်ဗဒှ်ကဵုအခေါၚ်အရာသၟာက မၠောန်၊ ဒးဇၞော်ပၟဝ်ကဵုပရေၚ်ပညာသ္ဇိုၚ်၊ ဗ္တိုက်သၟးထောံရဲစလာပ်၊ တိဍာ်ဒးနွံကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် နာနာ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်သွက်ဂွံကဵုလညာတ်ဂှ် သၠးလဝ်ဒၞာဲသွက်ဂွံဗပေၚ်နွံရ။

တၚ်လက္ကရဴအိုတ်နကဵုတၚ်()ဂှ် ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ပွိုၚ်()သၞာံဂတဏံ အကာဲအရာ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် တဴတက်တိုန်နူကဵုအကာဲအရာတ္ၚဲဏံမၞးထေၚ်မာန်ဟာ သာ်ဏံ သၟာန်လဝ် လညာတ်ရ။

လိက်ဏံဂှ် ကၠာတဲအဲခယျကေတ်နူကဵုဂကောံကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲဍေံဏေါဝ်ပ္တိတ်လဝ် ကြဴဏံ မှ အဲဂွံလ္ၚတ်ဗှ်တုဲ ဂွံကၠးကေတ် ခယျကေတ်တှေ် ဂကောံရဲတြးလိက်ကံက်လညာတ်ဏံဂှ် ဒဒှ်ရဲဂ ကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဟာ”သာ်ဏံ ညးဍိုပ်ဂကောံပံၚ်ကောံလိက် ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ခယျရ။

လိက်ဝွံ တြးပေၚ်ဒၟံၚ်တၟံဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်တုဲ လ္ၚဵုဂှ် နကဵုဇြဟတ်ပေၚ်ၚ်ကဵုလညာတ်ထံက်ထ္ၜး လေဝ်နွံ၊ လ္ၚဵုပၠန် စိုတ်ဟွံလုပ်စလ္တူပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဗပေၚ်ဏါၜိုတ်ဆဝတ်ပြေလေဝ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုတၚ်ကံက်လညာတ်တၚ်()ဇၞော် တၚ်ဍောတ်(၃၁)ဂှ် လက္ကရဴအိုတ်ဂှ်တှေ် ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် အခေါၚ်ညံၚ်ဂွံတုပ်သၟဟ် ကဵု ပဋိပက္ခပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ညံၚ်ဂွံၜိုဟ်ဟဲမာန် အဲဗပေၚ် လဝ်ကဵုကီု”သာ်ဏံ ဂကောံကမ္မတဳဗဟဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးရ။

လိက်တၞးကံက်လညာတ်ဂှ်ဝွံ ချူဗပေၚ်လညာတ်တုဲမ္ဂး ထပ်ပလံၚ်ဏါကဵုဌာန်ဒၟံၚ် တိုက်လိက် ဗဟဵု(၃၁၄) ဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵုညိဂှ် နူကဵု(မြန်မာ လေ႕လာသူများ)ဂှ် ဓမံက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.