Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တာဒၞာ ညးတာလျိုၚ်ကဆံၚ်သၟဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံဆဵုကဵု အလဵုအသဳပၞာန်

နာဲမာန်။  ။အကာဲအရာ တေၚ်ကြံၚ်ကၠုၚ် နူဂိတုအေဗရာ (၂၂-၂၈) တေံတုဲ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ သိၚ်ကၠုၚ် နွံရ။

တုဲကၠုၚ် ဂိတုမေကၠာဂှ် နူကဵုဒပ်ရးအဂၞဲ မိက်ဂွံကော်ဆဵုသဳကၠဳကၠာလေဝ် ဟိုတ်နူဓဝ်ပတှေ်အောန်ကၠုၚ် လ္တူအလဵုအသဳပၞာန်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံအာဆဵုဂဗရ။

ဟိုတ်နူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံအာဆဵုတုဲ ကြဴဏံ ညးတာလျိုၚ် ဒပ်ရးအဂၞဲတအ် အာဆဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဏောဝ် ပရိုၚ်တိတ်မံၚ်ကၠာလေဝ် ပရိုၚ်ဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ မုဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်မွဲသာ်ရ။

“အကာဲအရာဗော် ကဵု အလဵုအသဳဂှ် သ္ၚိတ်မံၚ်ရ၊ တ္ၚဲဏံ အဲဂွံဆဵုလိက် (ဇ/ဟ) ပၞုက် နူကဵုဗဟဵုတေံ၊ စနူ ညးတာလျိုၚ်ကဆံၚ်သၟဝ် ယဝ်ရအလဵုအသဳ ကော်ဆဵုတှေ် ဟွံဂွံအခေါၚ် နူဗဟဵုတှေ် ဗဟဵု ဟွံကဵုအခေါၚ် အာဆဵုပုဟ်” သာ်ဏံ ညးတာလျိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ် မၞုံကဆံၚ်လ္ဒောဝ်မွဲတၠ ဟီုလဴထ္ၜးကဵု ပရေၚ်လိက်စၞောန်ကာပၞုက် နူဗဟဵုရ။

ညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အပ္ဍဲဍုၚ်လ္ၚဵုဂှ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံ လုက်စုက်ဒၟံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန် မွဲဏှေအ်မွဲဏှေအ်တုဲ လစွံစိုတ်အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဟွံပိုတ် ဟီုပြၚ်နၚ်ဒၟံၚ်ဂလာန် နွံဂှ်ရ လၟုဟ် လိက် ဇ/ဟ ကာပၞုက် နူကဵုဗဟဵု ဒးပ္တိတ်ဒှ်မာန်ရောၚ် ညးမခါတ်အကာဲ ပရေၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗွိုၚ်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် အပ္ဍဲဍုၚ် မွဲတၠ ဟီုရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ဟိုတ်နူဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဂၠံၚ်တရဴအလဵုအသဳပၞာန် မဖျေံလး ကဵုလှာဲဗီုပြၚ် ဒပ်မၚ်ပယျဵု ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တုဲ ကြဴဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံအာဆဵုကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရန်တၟံလဝ် ကေတ်ဍုၚ်မန် ဗွဲမနွံကဵု အခေါၚ်အဝဵု ကေုာံ လစွံစိုတ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ကဵုပြံၚ်လှာဲဒပ် သ္ပဒပ်ပၞာန် ညးဍုၚ်ကွာန် (ဒပ်မၚ်ကၚ်ကွာန်) တံဂှ် ပရေၚ်လစွံစိုတ် တၞဟ်ခြာဒၟံၚ် ညးသကအ်တုဲ တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ် ဂၠံၚ်တရဴဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် သာ်လဵုသ္ပလေဝ် အလဵုအသဳပၞာန် ဗက်ကဵုမာန် ဟွံသေၚ်ရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စှေ်စိုတ်တုဲ ကြဴဏံ ထပိုတ်ထောံအဆက်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ဒှ်မာန်ရောၚ် ညးမလ္ၚတ်တံ ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.