Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သတိ — ဗော်တၟိ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်

ရန်တၟအ်ကဵု ဂွံသ္ပစၞး အလုံဂကူမန်ကီု၊ ဂကူမန်တံ စုတ်မာဲမ္ဂး ဂွံစုတ်ကဵုဗော်မွဲမွဲကီု၊ ရန်တၟအ်သာ်ဝွံတုဲ ပိုဲ တအ် ဒက်ပတန်လဝ်ဗော်၊ သွက်ဂွံပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲရးဒေသမန်နာနာရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၟိ အပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ဟီုဂးသောၚ်ကလး ကဵုခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တအ်ရ။

ပ္ဍဲအရာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိဏံ လုပ်ရုဲမာဲသာ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန် လညာတ်နွံနာနာသာ်ရ။ လ္ၚဵုဂှ်လုပ် ထေက်၊ လ္ၚဵုဂှ်လုပ်ဟွံထေက် ညာတ်ကေတ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၀) ဏံဂှ် ကၠေၚ်ဒက်လဝ်ကဵု သၞောတ်ဝ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) တေံတုဲ တုပ်တဴညံၚ်ရဴ လုပ်သ္ပဍိက်ကဵု တၠအဝဵုပၞာန်တအ်ရောၚ် ရဴဝွံ နူကဵု ညးမၞုံလညာတ်လုပ်ဟွံထေက်တအ် ဟီုဂးရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂကူမန်နွံတန်တဴဒၟံၚ် ဍုၚ်သၟာၚ်တအ် လညာတ်နွံသာ်ဝွံရ။

ဆဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် မတန်တဴဒၟံၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ နကဵုညးတအ်ဂှ် တန်တဴဒးမံၚ်ဒၟံၚ် အကြာ တၠအဝဵုပၞာန်တအ် လအ်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၂၀) သၞာံရ။ လၟုဟ် ဒှ်အခေါၚ်ခိုဟ်မွဲသာ်တုဲ အခေါၚ်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန် ၜိုတ်ဂွံကဵုဂွံဂှ် “ၜေတ်” တုဲ ဒးကေတ်ရောၚ် ကဵုလညာတ်သာ်ဝွံရ။ မုဟီုဟီု ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵု ရဲအပ္ဍဲတေံဂၠိုၚ်တုဲ အတိုၚ်လညာတ်ရဲအပ္ဍဲတေံဂှ် ဒးဗက်စထေက်ဒၟံၚ်ရောၚ်။

ဆဂး ဒးဒှ်ဓဝိၚ်နွံဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရ။ အပ္ဍဲကဵုညးစၞးပြိုၚ်လုပ်ရုဲမာဲအခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ညးမၞုံကဵုဝှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တအ် အောန်ကွေံရ။ တတ်ထပါ်ကၠုၚ်ဘဝညးဒုၚ်ကာသၟိၚ်၊ ဘဝသၟာပိုန်ဒြပ်တအ်ဂၠိုၚ်တုဲ အတိုၚ်သၟိၚ်ပၞာန် တအ် ဟီုကေၚ်ဓညိက်က္ဍိုပ်ကဵု သၟိၚ်ပၞာန်တအ်ဏီမ္ဂး မာဲဂကူမန်တံ ဒှ်သၟးသၟးရ။ ဂကူမန်တအ် သီုလက်၊ သီုဆှ်၊ သီုစောဒကစမာန်ရ။

ညးမအာက္ဍိုပ် ဗော်အလုံရးမန်လ္ၚဵုတအ်မ္ဂး “ကြအ်” မံၚ်ကဵု မိက်ဂွံဒှ်အမာတ်လေဝ်နွံကီုရ။ မိက်ဂွံဒုၚ်စယၟု အမာတ်ရောၚ်ဟီုစဂွံရ။ အဓိပ္ပာဲ “အမာတ်” ဂှ် ဟွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် မွဲဒမြိပ်အာယုက်ဇကုဂှ် ဟွံဂွံ ကၠောန်ကၠုၚ် “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ကွေံကွေံတုဲ၊ တာလျိုၚ် “အမာတ်” မွဲမွဲဏံ မုနွံရောဂှ် ဟွံကၠးမးရ။ ရံၚ်အာ အယောၚ်အလာ အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်မ္ဂး အမာတ်မန်တအ်ဂှ် ၜိုန်ရပေါဲရုဲမာဲတုဲဒှ်ကီုလေဝ် သွက်ဂွံဒက်ခၞံပ္တိုန် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒှ်ဝါတ်ရ။ ကေတ်အဆက်ကဵု သၟိၚ်ပၞာန်ဗၟာ ညးမၞုံအဝဵုတအ်တဲုဲ ကေတ်အခေါၚ် “လာၚ်ဇြေန်” နာနာ၊ ကၠောန်စပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပူဂဵု၊ ဗက်အလိုက်သၟိၚ်ဗၟာတံမဂး မုတၟေၚ်ရော။

အတိုၚ်ဟီုဂးလဝ် ဗွဲလ္တူတေံရ၊ ပ္ဍဲဗော်အလုံရးမန်ဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပေၚ်ၚ်တအ် အောန်ကွေံ ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ဒးဒှ်ဓဝိၚ်ရ။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အကြီုဂၠိုၚ်ဗွဲမလောန်ရ။ ဒးဝေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍိုဟ်ဟ် ကေက်က် သိပ်ပ်ဂၠိပ်ပ်ရောၚ်။ ကျပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မဂး အလုံဂကူလေၚ်ဒိုက်မာန်ရောၚ်ဂှ် သ္ပသတိညိ။

မုဟီုဟီု လ္တူလဂါံဇိုၚ်ဗော်အလုံရးမန်တအ်ဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်မံၚ်ဏီရောၚ်။ ယဝ်ရ ဂကူမန်တအ် ကဵုကၠုၚ်မာဲမဂး၊ လ္တူကောန်ဂကူမန်တအ် စၟဳလဝ်ဂှ်မှ ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုမာန်ရော။ ဂကူမန်ပ္ဍဲဍုၚ်သၟာၚ်ကီု၊ မန်နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံကီု မၚ်ရံၚ် မၚ်ကျောဝ်ဒၟံၚ် ဗော်တအ် ကြပ်ကြပ်ရောၚ်ဂှ် ကဵုဏာသတိရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.