Categories
ပရိုၚ်

ကပ်ယဲချာံ ကော် (တုတ်ကွေး) ကတဵုဒှ်ကၠောံခၞာန်မံၚ်ဒၞာဲဒေသဟွံရုဲ

မာံအဲ –  ကွာန်မၞုံပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်၊ မပ္တံကဵုကွာန်တၟံကၞေၚ်၊ ကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ ကွာန်တံၚ်မောံ၊ ကွာန်ကအ်ဍောတ်၊ ကွာန်ရုတ်တံၚ်၊ ကွာန်စောဂလာ ကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်တၞဟ်တအ်ဂှ် ပ္ဋဲဂိတုသာမ်တေမ်ဗါဏံ မၞိဟ်ဒှ်ယဲချာံ (တုတ်ကွေး) ဂၠိုၚ်နူအရိုဟ်ဟ်သၞာံတေံရောၚ် အစာဂဥုဲတအ် စၟဳစၟတ်တော်ဆကေတ်လဝ်ရ။

“လၟုဟ် ၜိုတ်အဲတီဂှ်တှေ် ယဲချာံ (တုတ်ကွေး) ဏအ် မၞိဟ်ဒှ်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်နူသၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ကွေံကွေံဏောၚ် နူကဵုဂကောံအစာဂဥုဲတအ် ဆက်စၠောံလ္ၚတ်လဝ်စရၚ်မၞိဟ် ဘဲယဲဏအ် ၜိုတ်ပိုဲတော်ဆကေတ်ဂှ်တှေ် သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်ဗၞတ် ၜိုတ်၂၀ တၠဂှ်တှေ် ၜိုတ် ၈ တၠဟေၚ်ရဒှ် ဆဂး သၞာံဏအ် ၜိုတ်အဲတီဂှ်တှေ် မၞိဟ်ၜတ် ၂၀ တၠဂှ် ဒးဒုၚ်မံၚ် ဘဲယဲချာံ (တုတ်ကွေး) ဏအ် ဗၞတ်ၜိုတ် ၁၅ တၠနွံဏောၚ်” သာ်ဏအ် အစာဂဥုဲ နာဲကျဝ်မေန်ဝေန် တော်ဆလဝ်ရ။

အတိုၚ်အစာဂဥုဲ နာဲကျဝ်မေန်ဝေန် လ္ၚတ်လဝ် ယၟုဂကူယဲချာံ (တုတ်ကွေး) ဝွံ နကဵုယၟုဘာသာအၚ်္ဂလိက် ကော်ခဴစ (chikungunya) မဒှ်ရ။ လက်သျှန်ယဲချာံဏံဂှ် မၞိဟ်မွဲမွဲ ယဝ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ဘဲယဲဏံမ္ဂး ဒးချာံ၊ ခ္ဍက်၊ ဇကုဂမ္တဴ၊ က္ဍိုပ်ဂိ လဆောဝ်မ္ဂး ဂမ္တဴတိုန် ဇိုၚ်တဲဂတဝ်၊ မတ်မၜူ၊ ဇကုဇကောဝ်ဂိ မပ္တံ လက်သျှန်တံဏံ ဒှ်တိုန်ရောၚ်ဂှ် ညးသောၚ်ကလးကဵုရ။

ယဲချာံ မကော်ခဴစ chikungunya ဏံဝွံ မဒှ်ယဲကၠောံခၞာန်လောဲမွဲဂကူတုဲ တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ယဲကပ်မွဲဂကူကီု ဂဥုဲသွက်ဂွံဝဳဝတ် သွက်ယဲဏံ သက်က်ဂှ်ဟွံမွဲတုဲ သွက်ဂွံထိၚ်အာဂမ္တဴဟေၚ် ဂဥုဲနွံတုဲ ပရေၚ်စဵုဒၞာမွဲဟေၚ် သ္ပအဓိက သွက်ဂွံဗၠးဘဲယဲကပ်ဏံမာန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် အာစာဂဥုဲဂှ် ဆက်သေၚ်ကဵုရ။

ယဲချာံဏအ်ဝွံ ဆၜိုတ် အပ္ဍဲဒေသဍုၚ်မန်သၟးဟွံက ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဒေသကောန်မန်ဗၟာတံ ကၠောန်စဂၠိုၚ် မပ္တံသကုတ်မဟာချာဲ၊ ဇူရာတ်တေံလေဝ် အကြာရုၚ်သၟာကကၠောန် ကကဠာ၊ ရုၚ်ကွာၚ်၊ ရုၚ်ဇိၚ်စက်၊ ရုၚ်ကၠောန်ၚုဲက လ္ပာ်ကၠအ်ထၜိုတ်လေဝ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသၟာကမၠောန် အပ္ဍဲဍုၚ်မဟာချာဲတံရ။

“နူကဵုညးကောပ်ကာဲသၟာကမၠောန်တံဟီုဂှ်တှေ် ပ္ဍဲမွဲမွဲသတ္တဟတှေ် မၞိဟ်ပတိုန်စရၚ် ပ္ဋဲညးကောပ်ကာဲကမၠောန် ဟိုတ်နူယဲချာံတုဲ ဒးဇူမံၚ်နူကမၠောန် ၜိုတ် ၁၅ တၠဒှ်မံၚ်၊ ဇၟာပ်ဇၟာပ်သတ္တဟ မၞိဟ်ဒးဇူမံၚ်ကမၠောန်ရ လၟုဟ်တှေ် မၞိဟ်ဒှ်ယဲဏံ ဒှ်ဂွံ ၜိုတ် ၂၀၀ တၠဒှ်မံၚ်ယျရောၚ်” သာ်ဏအ် သၟာကမၠောန်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်မဟာချာဲ နူ ကွာန်တၟံကၞေၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

အတိုၚ်ညးမဒးတိုန်လဝ်ရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ်ဇူရာတ်ဌာနဳမွဲတၠဟီုဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်မသုန်ကၠံတၠဂှ်တှေ် မၞိဟ်ၜိုတ် ၜါကၠံတၠဂှ် ကတဵုဒးမံၚ်ဘဲယဲချာံဏံ၊ ရဲကွာတ်ထၜိုတ်တံတှေ် သီုကောန်ၚာ် သီုမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ရ ဒှ်မံၚ် ယဲဏံ၊ ဗွဲတၟေၚ်တှေ် သၟာကမၠောန် မန် ဗၟာတံရ ကတဵုဒှ်ယဲဏံဂၠိုၚ်” သာ်ဏအ် အတိုၚ်အစာဂဥုဲသေၚ်ကလးကဵုလဝ်ဂှ် ညးကလေၚ်လဴကဵုရ။

ယဲချာံဏအ်ဝွံ ကၠောံခၞာန်ကၠုၚ်နူစၟဂမိတ်တုဲ ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲဏအ်ဂှ် ညံၚ်ဂမိက်ဟွံဂွံဂိက်ဒးဂှ် ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလ ဥတုရာသဳပြံၚ်သၠာဲမွဲချိန်ခဏဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.