Categories
ပရိုၚ်

ကရေၚ်ကဵု ဗၟာ ဒှ်ပေဲါဗတိုက်၊ ကောန်ကွာန်မန်ၜါတၠ ချိုတ်

ဂျူရဳဆာဲ- ကရောၚ်ပၞာန် ကဵုဂီုကၠီုကဵု ညးကောပ်ကာဲရုၚ်မာဲ ဍုၚ်ကျာ်ပိ ခမရ (၄၀၅) ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ကေအေန်ယူတံ ဒှ်ပေဲါဗတိုက် အကြာကွာန်ကြုၚ်ထဝ်ကဵု ကွာန်မိပြၚ် ပ္ဍဲဒဵုကလုဲတုဲ ကောန်ကွာန်မန်ၜါတၠ ဒးလွဟ်ချိုတ်အာရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ (၂၆) အခိၚ်နူဂယး (၇) နာဍဳ (၄၅) မိနေတ်ဂှ် ကရောၚ်ပၞာန် (၁) ခမရ (၄၀၅) ဒု-သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် မျဵုမျေတ်အံၚ် က္ဍိုက်က္ဍိုပ်ဝွံ ဃောကေတ်ကၠုၚ်ဂီုကၠီု ညးကောပ်ကာဲရုၚ်မာဲ နူဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ ကပေါတ်မဆေၚ်စပ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဒှ်ပေဲါဗတိုက်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ကေအေန်ယူ ရ။

“ကောန်မန်ပိုဲၜါတၠ ဒးလွဟ်တုဲ ချိုတ်အာကွေံကွေံရ။ ဆဂး တၠတဲဂှ် ညးဂှ်ရောဂှ် ပိုဲဆက်ဂၠိုက်ဂၠာဲမံၚ်ဖို်ဟ်” သာ်ဝွံ ကောန်သ္ဂံၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မဒးမံၚ်တာလျိုၚ် သကုတ်ဒေသဂှ် ဟီုရ။

ညးမဒးလွဟ် စုတိအာၜါတၠဝွံ နာဲဟယံက် (အာယုက် ၃၅) ကေုာံ မိဟကာန် (အာယုက် ၃၀) တံ မဒှ်တုဲ ဃောအာဂူ သွက်သ္ဂောံရတ်သြောံဂှ် ဒးဒုၚ်ပန်အာရောၚ် ကောန်ကွာန်တံ ဟီုရ။

စပ်ကဵု ကောန်ကွာန်မန်ၜါတၠ ဒးလွဟ်စုတိအာဏံတုဲ သွက်သ္ဂောံဓမံက်ပ္တိတ် လွဟ်လက်နက်တၠတဲလဵုဂှ် (စရဖ) ကေုာံ ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ဆက်ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂကောံအလဵုအသဳပၞာန် လတူဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ဟီုရ။

ကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာဝွံ ဇြဟတ်မၞုံ (၆၃) တၠတုဲ ဒပ်ပၞာန်ဒၠုက် ကေအေန်ယူ တမ်ဒပ် (၁၆) ဒပ်ပါ် (၂) ကၠတ်ပန်တုဲ ဒှ်ပေဲါဗတိုက်ရောၚ် ကောန်သ္ဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလတူဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာဂှ်ဝွံ ညးကောပ်ကာဲရုၚ်မာဲၜါတၠ၊ ကဠာစုတ်မာဲ၊ တၞးမာဲ ကေုာံ အလာံကၟိန်ဍုၚ်တၟိ ပြံၚ်လှာဲသုၚ်စောဲကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ (၂၁) ဏံလေဝ် ပါကၠုၚ်ကီုရ။

ပ္ဍဲပေဲါဗတိုက်ဝွံ လပါ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ချိုတ်အာ (၃) တၠ၊ ဒးဝပ် (၂) တၠတုဲ လပါ်ဒပ်ကရေၚ်ဂှ် ဒးအာဝပ် (၂) တၠရောၚ် သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် နူမဟာဒပ် (၆) ကေအေန်ယူ ဗဒဵုသဝ်ထေဝ်နေ ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.