Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဂကူမန်တအ် ဒးဒက်ခၞံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် အပ္ဍဲသၞောဝ်ရောၚ်

ချူ – ဗညာဟံသာ (အဝ်သတြေလျာ) – ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ဂကူ အုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဍုၚ် တုဲတုဲရောၚ်။ ဂကူမန်ဂှ် အသဝ်ဂုဏ် ကေုာံ အစောမ်စရာဲ ဂွံအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ဇကုဂှ် အၚ်္ဂလက္ချန် ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ရောၚ်။ ဂကူမန်ဂှ် ဝၚ်ဂကူ တိဍာ်ဂကူကေုာံ သဇိုၚ်လိခ်ပတ် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာဂကူ ဍိုက်ပေၚ် ခိုၚ်ကၠိုက်မံၚ်တုဲ မဒးအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်မန်၊ ဒက်ခၞံအလဵုအသဳဂကူမန် ထေက်ရောၚ် သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ တၠပညာဍုၚ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ် ဟီုဗမံက်ကၠုၚ် တုဲတုဲရောၚ်။

ဗၞတ်တြဴစှော်သၞာံ ဂကောံပၠန်ဂတးမန်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်မန် ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်မန် ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော်တအ် နဲညးကဵုညး ပူဇဴလမျီုတုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေဲါဗတိုက် ကုဂကူဗၟာ (အလဵုအသဳဗၟာ) အဆက်က်ရောၚ်။ ဂကူမန် ပ္ဋဲခေတ်ပိုဲဏအ်ပၠန် ပညာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍာ်ဒကေဝ်သၠုၚ်ကၠုၚ်တုဲ နဲကဲလုပ်ပေဲါဗတိုက်ဂှ် ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်မံၚ်ရောၚ်။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) နဝ်ဝေမ်ပါ (၂၀၁၀) သၞာံဏံဂှ် ဂကူမန်တအ် ရုဲစှ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်အိုတ်ရ။ ဂကူမန်တအ် မိက်ဂွံအုပ်ဓုပ်ကေတ် ကွာန်ဇကု၊ ဍုၚ်ဇကု၊ တွဵုရးဇကု၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ အပ္ဍဲဂကူဇကု၊ ပရေၚ်ပညာကေုာံ ပရေၚ်ထတ်ယိုက် သွက်ဂကူဇကု ကေုာံ ပရေၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ် သွက်တွဵုရးဇကု သာ်ဝွံ ရန်တၟအ်တုဲ ဒုၚ်ရုဲမာဲအိုတ်ရောၚ်။ ဣဝွံ နဲကဲလုပ်ပေဲါဗတိုက် အပ္ဍဲသၞောဝ်ရောၚ် ဟီုဂး ကၠုၚ်ရ။

သွက်ဂွံသ္ၚေဝ်မၠာ် အကာဲအရာဝွံတုဲ နဒဒှ်ကောန်ဂကူမန်မွဲတၠ ပတိုန်ထ္ၜးဏာ တၚ်နၚ် ကေုာံ လညာတ်ဝွံရ။

သဘဴဓရ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် စွံလဝ်မွဲပ္ၚံက်တုဲ အကာဲအရာပကတိရုပ် အပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ် သ္ပရိုဟ်ကၞက်တုဲ ချူစဳရေၚ် ပတိုန်ထ္ၜးအာရောၚ်။ ဂကူမန်တအ် မိက်ဂွံအုပ်ဓုပ် ဒက်ခၞံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် အပ္ဍဲသၞောဝ်ဍုၚ် (ဗၟာ) မ္ဂး –
(၁) ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲသၞောဝ် ဒးခိုၚ်ကၠိုက်ဗိုန်ဗတ်၊
(၂) သၞောဝ်တွဵုရးဇကု ကေုာံ သၞောဝ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒးကၠိုဟ်ခၠၚ်၊
(၃) နဲကဲအုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ တွဵုရးဍုၚ်ဇကု ဒးဖျေံလဝ်သဇိုၚ်၊
(၄) တာလျိုၚ်ကွာန်၊ တာလျိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ တာလျိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် ဒးခါန်ကၞက်၊
(၅) ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ကေုာံ ပရေၚ်ပညာ အပ္ဍဲတွဵုရးဇကု ဒးဇၞော်သၠုၚ်၊
ဣဝွံ ကမၠောန်သဇိုၚ် မသုန်တၚ်ရောၚ်။

တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် တိဍာ်ကၠအ်သွဝ် ခိုဟ်၊ ဂၠံၚ်ဍာန် ခိုဟ်၊ တိဂူဗ္ၚ ခိုဟ်၊ သဘာဝဥတုရာသဳ ခိုဟ် ကေုာံ ဒၞာဲဒေသကွာန် ဒးရးသပ္ပဲါမံၚ်တုဲ ဂကူဗြိတိသျှတအ် ဍာ်ကအ်တိတ်တုဲ လုပ်သီကေတ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဋဲခေတ်ဗြိတိသျှ (၁၈၂၈) တုဲ ဒဵုကဵုဗြိတိသျှ တိတ်အာ ဍုၚ်မန်ဂှ် ဒှ်ဍုၚ်တိဍာ် ဒးရးမွဲရောၚ် ဟီုကြီုစကၠုၚ်ရ။ ပွိုၚ် (၂၀၀) ကၠံသၞာံပြၚ်ၚ် ဂကူမန်တအ် ဍုၚ်ကၠေံအာတုဲ ဂွံကလေၚ်အုပ်ဓုပ် ဍုၚ်ဇကုပၠန်ဂှ် ဒးကလေၚ်ပကောံဒြဟတ် ဂကူဇကုရ။ ကမၠောန်သဇိုၚ် မသုန်တၚ်ဝွံ သာ်လဵု ဂကောံမန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဂွံဗမံက်ရုပ်ရဴ ဖျေံအာတၚ်နၚ် ကမၠောန်ရော?

ဟိုတ်မွဲမွဲကဵုဒှ် ဂကောံမွဲမွဲကဵုဒှ် ဍုၚ်မွဲမွဲကဵုဒှ် ပွမကေဝ်ကၠေဝ်ဗ္စာရဏာ၊ ပွမသဳကၠဳကောံဓရီု ကေုာံ ပွမသၠာဲဂတးလညာတ် လတူဂမၠောန်မွဲမွဲဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံကွေံရောၚ်။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ကမၠောန်မၞိဟ်မွဲ ဟွံသေၚ်၊ မၞိဟ်စှေ်စိုတ်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်ကောံလညာတ်၊ ပံၚ်ကောံဒြဟတ်၊ ပံၚ်ကောံသြန်ထဝ် ကေုာံ ပံၚ်ကောံဂမြၚ်ညာဏ်တုဲ ကၠောန်အာရ။ ဂကောံဇၞော်မ္ဂး ဒးကေတ်လညာတ်ဇၞော်ဇၞော်၊ ဒးကေတ်လညာတ် နူမၞိဟ်လညာတ်က္ဍုဟ်ကြံၚ်တအ်တုဲ မဒးကၠောန်အာရောၚ်။ အကာဲအရာကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်၊ အကာဲအရာဂကောံမန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဂွံစှေ်စိုတ် လတူဂၠံၚ်တရဴ ဂကောံဇကုဂှ် မုဇကု ဒးဖျေံအစဳအဇန်ရော၊ မၞိဟ်ကၠောန်ဂကောံတအ် ဒးဂၠာဲနဲကဲ သဳကၠဳအာရောၚ်။ အပ္ဍဲသၠာဲလညာတ်ဝွံ လညာတ်ကိတ်ညဳကဵု အကာဲအရာမၞိဟ်၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်အပ္ဍဲမၞိဟ် မပ္တံကဵု ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ကေုာံ ဍုၚ်မံၚ်စံၚ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဒးသ္ပရိုဟ်ကၞက်ရောၚ်။ လပအ်ညာတ်တုဲ ဟီုမံၚ်လတူခုၚ်မ္ဂး တ္ၚဲပၠိုတ်အာကီုလေဝ် ကမၠောန်ဟွံမံက်ကၠုၚ်ရ။

အတိုၚ်သၞောဝ် တွဵုရးဍုၚ်ဇကု အလဵုအသဳဗၟာ ပံက်ကဵုလဝ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နွံသၟဝ်တဲ အလဵုအသဳဗဟဵု (အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ) တိုက်ရိုက်တုဲ အမာတ်မန်တအ် ဇၞးမာဲကီုလေဝ် အတိုၚ်ဇကု စှေ်စိုတ် ဒက်ခၞံ ဟွံဂွံဏီရ။ အဝဵု (ပြည်နယ်လႊတ်တော်) ကဵုလဝ်ဂှ် ဍေံဒးဆက်စပ်၊ ဍေံဒးသ္ပအစာမ်၊ ဒးသ္ပတိုၚ်ခဳကဵု သၞောဝ်အလဵုအသဳဗဟဵုတေအ်တုဲမှ ဖျေံအဝဵုဂွံရောၚ်။ အဝဵုတွဵုရး ဂွံတန်တဴအာ ဂွံရပ်စပ် ကုတ်အာသၞောဝ်ဂှ် အမာတ်တွဵုရးတအ် ဒးချပ်ဗ္စာရဏာကဵု “ပြည်ထောၚ်စု ပြည်သူ႔လႊတ်တော်” တေံ တုဲမှ ဗွဲယေဘုယျ ဍေံဒှ်ဒတန်မာန်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သၞောဝ်နအဖ ချူဓဇက်လဝ်ဂှ် ကလေၚ်ဗှ် ထပ်ကဵုထပ်မ္ဂး အလဵုအသဳတွဵုရး ဂွံအဝဵုကိုန်ဂစိုတ် ဟွံမွဲရ။ အဝဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဂှ် ဍေံပခက်လဝ် (ကျားကန်) လဝ်ကဵု အဝဵုအလဵုအသဳဗဟဵု ဇၟာပ်ဒၞာဲရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ အမာတ်မန်တအ် ဇၞးမာဲ ဂၠိုၚ်/ အောန်ကဵုဒှ် ဂွံဒက်ခၞံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် နကဵုဂကူမန်ဍက်က်ဂှ် အကာဲအရာ ဟွံမံက်ဏီရ။

တၚ်နၚ်ကမၠောန်ဇၞော် မသုန်တၚ် လတူဝွံ ဗၞတ်ၜိုတ်လဵု ပၟိက်ဇၞော်ရော – ညးဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ဂၠိုၚ်/ အောန်ရောဂှ် ကုတ်ထပိုတ် ဟွံဂွံရ။ အပ္ဍဲတၚ်ကမၠောန် မသုန်တၚ်ဝွံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲသၞောဝ် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဂှ် တန်တဴ လတူကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ်။ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂကူမန် ကဝက်ပြၚ်၊ ဂကူဗၟာဂှ်လေဝ် ၜိုတ်ကဝက်၊ ဂကူဍောတ်တ်လေဝ် နွံဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးအုပ်ဓုပ် နကဵုသၞောဝ်တွဵုရးဍုၚ်ရ။ နကဵုသဘဴဓရ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဇကု ဇကုသ္ပစၞးမ္ဂး လညာတ်ညးတအ် ဒဒိုခ်သၞာညးတအ် ပရေၚ်လစွံစိုတ်ညးတအ် ပြသၞာအပ္ဍဲညးတအ်ဂှ် အမာတ်တအ် ဖျေံသၞောဝ်တုဲ သောၚ်ကလးအာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ဂကူမန်မ္ဂး ပြသၞာ အပ္ဍဲဂကူမန်၊ ဂကူဗၟာမ္ဂး ပြသၞာ အပ္ဍဲဂကောံဍေံကဵုဍေံ၊ ဂကူဍောတ်တ်လေဝ် ပြသၞာပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် ဍေံမံက်ကၠုၚ်ဟေၚ်ရ။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တွဵုရး ဗော်သ္ပစၞးကဵု ကောန်ဂကူတွဵုရးဂမၠိုၚ် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဂှ် အမာတ်တွဵုရးဂမၠိုၚ် ဒးသဳကၠဳအာရောၚ်။

တၚ်နၚ်ကမၠောန်ဇၞော် မသုန်တၚ်ဂှ် ဂကောံမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ အလံၚ်အမာတ်ဂမၠိုၚ် ဝါ မၞိဟ်ဒှ်အမာတ်တွဵုရးဂမၠိုၚ် မဒးဆက်သဳကၠဳအာ အကြာမွဲၜါသၞာံဏအ်ရောၚ်။ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ဂွံရုပ်ဖျဴ ဒပ်ပၞာန်တုဲ ဂွံကလေၚ်စဴ “အညာ” တေံဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်သက်က်ရ။ ဂကူဗၟာဗွဲမဂၠိုၚ် မၞိဟ်ဒှ်မၞိဟ် ပ္ဋဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုသၞောဝ်ဍုၚ် ထဍေၚ်ပတိတ်ဍေံ ကဵုအာမံၚ် သကုတ်တိဍာ်ဗၟာလတူတေအ် ဟွံဂွံပၠန်ရောၚ်။ ကမၠောန်တွဵုရးဂှ် ပြသၞာအပ္ဍဲမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ ကေုာံ ပြသၞာပရေၚ်ပညာတွဵုရး၊ ပရေၚ်ထတ်ယိုတ် (ရုၚ်ဂဥုဲ) တွဵုရး ကေုာံ ပရေၚ်ဗၞိက်ဖျာတွဵုရး ဂွံအံၚ်ဇၞးဂှ် ဒးကေတ်သြန်ဘဏ္ဍာ နူကဵုအလဵုအသဳဗဟဵုတေအ်တုဲ မမံက်အာရုပ်ရဴရ။ မၞိဟ်ကၠောန်ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဂွံတန်တဴအာဂွံဂှ် သြန်ဂအုံဂကောံညးတအ် ဒးကုတ်ထပိုတ်ကဵုပၠန်ရ။ ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်တွဵုရးမ္ဂး သြန်တွဵုရးဇကု ဂွံဗဂေတ်မံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဂှ် ဒးဖျေံတမ်ရိုဟ်ပၠန်ရောၚ်။

ဂကောံဇၞော်ဇၞော် ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိတၟိ ကေုာံ အမာတ်တၟိတၟိဂမၠိုၚ်ဂှ် ပြသၞာဇၞော်ဇၞော် မဒးညာတ်အာလဝ်ရောၚ်။ တွဵုရးဇကု မၞိဟ်နွံမုစိ၊ ဍာ်ဗြဲစှေ်ကၠုၚ်ဗီုလဵု၊ ဂြိုပ်ဆုမုဍေံဒှ်ကၠုၚ်၊ ယဲဘဲဂၠိုၚ်တိုန်ဟာ အောန်စှေ်ဟာ၊ ပရေၚ်ပညာဂယိုၚ်လမျီု အာဍာ်ဇမၠိၚ် ဂွံဟာ၊ ရာဇဝတ်ဂဗုတ် အောန်စှေ်ဟာ သာ်ဝွံ ပြသၞာအပ္ဍဲပရေၚ်မၞိဟ် ဍေံမံက်ကၠုၚ်ဟေၚ်ရ။ ပ္ဋဲအဃောပြံၚ်စၠောံမံၚ် သၞောတ်ဝ်ဍုၚ် သၞောတ်ဝ်တွဵုရးဂှ် ဇကုဒှ်ကၠုၚ်အမာတ်တွဵုရး ကေုာံ အမာတ်ဗဟဵုမ္ဂး မုဇကုမိက်ဂွံကၠောန်ရော၊ ဇကုဒးချူပတိုန် တၚ်ကမၠောန် ကုစၠတ်ထဝ် (လႊတ်တော်) ဇကုရ။ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အမာတ်မုစိတၠ မံက်ကၠုၚ်တုဲ အမာတ် (၅၀) တၠမ္ဂး မုညးတအ် ကၠောန်ဂွံ၊ မုညးတအ် ကၠောန်အာရောဂှ် ဒးပတိုန်ထ္ၜးလဝ်လညာတ် ကုကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ်ထေက်ရောၚ်။ ကမၠောန်အလဵုအသဳဝွံ ဒှ်အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး သၞောဝ်ဒးချိုတ်ရောၚ်။ ဒှ်အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဟီုတုဲ ကၠောန်လောဲအာရောၚ် လ္ပစှေ်စိုတ်ညိ။ သၞောဝ်ပရေၚ်ဍုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဂၠိုၚ်နူကဵု ဍုၚ်တၠအဝဵုပၞာန် ကၠံဆဏီရ။ သၞောဝ်ဒဳကွဳစက်ဂှ် နွံကဵုကၠံတၞးရ။ သၞောဝ်သၟာကမၠောန်ဂှ် နွံကဵုလ္ၚီတၞးရ။

  • အမာတ်မန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ တာလျိုၚ်ဇၞော်ကၠုၚ် နူကဵုကောန်ပၞာန်မန်မွဲဏီရ။ သၞောဝ်တွဵုရးဇကုဂှ် ဒးရံၚ်၊ သၞောဝ်အလဵုအသဳဗဟဵုဂှ် ဒးချပ်၊ လညာတ်ကောန်ဍုၚ်တွဵုရးဇကုဂှ် ဒးတော်ဗ္စာ၊ သြန်ဂအုံတွဵုရးဇကုဂှ် ဒးသ္ၚေဝ်ဂၠိပ်၊ အကာဲအရာတွဵုရးဇကုဂှ် ဒးတော်ဆမံၚ်တုဲ တာလျိုၚ်ဇၞော်မံၚ်ရောၚ်။
  • အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ မၞိဟ်ပံၚ်ကောံ၊ ဂကူပံၚ်ကောံ၊ လညာတ်ပံၚ်ကောံလဝ်တုဲ ဂကူမန်ဍက်က် ဂွံဒက်ခၞံဂှ် အကာဲအရာ ဟွံမံက်ဏီရ။ အပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ် မၞိဟ်ကၠိုဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်၊ ပရေၚ်အပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာ၊ ပရေၚ်ကၠောံက္ဋ အကြာအလဵုအသဳပၞာန် ကေုာံ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပလီုဗဇး ဗွဲမဇၞော်ဏီရ။ အပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အမာတ်မန်ဂမၠိုၚ် အပ္ဍဲသၞောဝ် နကဵုသၞာဝ် ဟီုဂးအာတုဲ ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်မ္ဂး ဒတုဲဖဵုဂကူမန် ဒးနွံရောၚ်။ ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ဂွံကၠိုဟ်ကေတ် နဲကဲအုပ်ဓုပ်တွဵုရး၊ သၞောဝ်တွဵုရး၊ ဂၠံၚ်တရဴတွဵုရး ကေုာံ သဇိုၚ်ကမၠောန်တွဵုရးဂှ် အမာတ်မန်တအ် ဒးချူပတိတ်ကဵုရောၚ်။ ဇၞးမမာဲမွဲမာဲတုဲ ဒှ်အမာတ်မာန်ကီုလေဝ် ကမၠောန်အလဵုအသဳဂှ် ဍေံဇၞော်မံၚ် နူကဵုကမၠောန်ဂကောံဏီရ။ ကမၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟီုဂှ် ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ပရေၚ်သၟဟ်တး အပ္ဍဲသၞောဝ် ဒးသ္ပရိုဟ်ကၞက်ရောၚ်။
  • ပေဲါရုဲမာဲ နဝ်ဝေမ်ပါ (၇) ဏံတုဲမ္ဂး အမာတ်သီုဖအိုတ် (၁၁၈၇) တၠ ဍေံမံက်ကၠုၚ်ရောၚ်။ အမာတ်စၠတ်ထဝ် (လႊတ်တော်) ဗဟဵု ကေုာံ တွဵုရးဂမၠိုၚ် လညာတ် (၁၁၈၇)  ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်တအ် ဂွံစှေ်စိုတ် လတူတွဵုရးဇကုတုဲ မုတွဵုရးဇကု ကၠောန်မံၚ်ရော၊ မုဆက်ကၠောန်အာရော၊ မုဟိုတ်ဒးလုပ်ပြိုၚ်မာဲတုဲ မိက်ဂွံဒက်ခၞံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရော လဴထ္ၜးကဵု ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ်ညိ။ ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ဟွံကၠိုဟ် ဂၠံၚ်တရဴဗော်ဇကု ကမၠောန်ဗော်ဇကုမ္ဂး ဇၞးမာဲ ဒှ်အမာတ်ကီုလေဝ် မုဟွံကၠိုဟ်တုဲ ဇကုဒှ်အလဵုအသဳမွဲတုဲ ဒးဗက်စမံၚ်အကံက် အကြာသ္ၚိတေအ် သ္ၚိဏအ်ပၠန်ရ။ အမာတ်မန်တအ်ဂှ် ဒးကၠိုဟ်ကေတ် ဂၠံၚ်တရဴဂကူဇကုတုဲ မဒးဟီုပတိုန်အာ အပ္ဍဲသၞောဝ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.