Categories
သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူခြိုၚ်စုတ်လဝ်ပ္ဍဲသ္ၚိတုဲ နကဵုဂကောံ ပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်

(Mon Affairs Union) ဗီုလဵုလစွံစိုတ်နွံ တုဲပၠန် လ္တူဂၠံၚ်တရဴဒဝ်သုကီု စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ဗၟာကီု နကဵု (MAU) ဗီုလဵုလစွံစိုတ်နွံရောဂှ် မိရာၚ်မြဟ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးအခေါၚ်ဟီုဂး ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် နာဲလျးရတ်မဒှ်ရ။
သၟာန် ။    ။ စပ်ကဵုဒဝ်သုဗၠးတိတ်နူထံၚ်တုဲ နကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (Mon Affairs Union) ဗီုလဵုစွံစိုတ် နွံလညာတ်လ္တူဒဒှ်ဂှ်ရော။

သွဟ် ။    ။ စပ်ကဵုဒဝ်သုဗၠးတိတ်နူခြိုၚ်စုတ်လဝ်ပ္ဍဲသ္ၚိ (ချူက်လဝ်သၠဲသၠဲ)  ဂှ် နဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ် ဂကူမန် (MAU) ဒုၚ်တၠုၚ် ဗွဲမမိပ်စိုတ် လတူညးဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ စပ်ကဵုဒဒှ်ဏံ နကဵု (MAU) ပ္တိတ် လဝ်လိက်လလောၚ်တြး (Statement) တုဲဒၟံၚ်ကီုရ၊ ဒဝ်သုဂှ် ပိုဲညာတ်ကေတ် ညးဂှ်မဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညး ဍုၚ်ကွာန်မွဲရ၊ အတိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်စၟဳမၚ်လၟိဟ်ကဵုကိုဋ်ဂှ်ရ ပိုဲလေဝ်စၟဳမၚ်ကေတ်သွက်ဂွံ ဒှ်ပယျး လျးအနာဂတ် ဂၠံၚ်တရဴဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂွံမံက်တိုန်ပြဟ်ဟ်မာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ တုဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖၟိုတ်ဂွံဒက် ပ္တိုန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်မွဲမာန်မဒှ်ရ၊ ယဝ်ခရဒဝ်သု ကၠောန်သ္ပအာအတိုၚ်ဟီုအာတ်မိက်လဝ် ဍာံဍာံမာန်မ္ဂး ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ရ၊ ဗွဲတၟေၚ် အတိုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ပိုဲ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် သီုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူဗၟာတံ ပၠုပ်လဝ်ဂလာန် စပ်ကဵုလိက် လလောၚ်တြးဍုၚ်ကဠေ နအစဳအဇန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ်ဒုတိယဂှ် စဳဇန်အာက္ဍိုပ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန် တှေ် နကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ညာတ်ကေတ်ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုတုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။

သၟာန် ။    ။ နကဵု (NLD) တံ လုပ်ဒုၚ် Register ကဵုအလဵုအသဳ နဒဒှ်ဂကောံလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲ ဏောၚ် ယဝ်ဒှ်တှေ် နကဵု (MAU) ဗီုလဵု ညာတ်ကေတ်ရော။

သွဟ် ။    ။ လၟုဟ်ဂှ် ပေါဲရုဲမာဲလေဝ် တုဲအာဣယျ၊ NLD ကလေၚ်အာတ်မိက်ဂွံဒှ်နဒဒှ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်လုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲပၠန်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ညာတ်ကေတ်ရ၊ ဆ္ဂးအပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် အလဵုအသဳတံ ဗီုဍေံစှေ်စိုတ် ဍေံမိက်ဂွံကၠောန်သ္ပဂှ် သ္ပကေတ်ဂွံမာန်မံၚ်တုဲ ယဝ်ဍေံပညဳပညပ်ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုအတိုၚ်ဍေံကေတ်ဂွံမာန်မ္ဂး  ဒှ်မာန်မံၚ်ရ၊ ဆ္ဂးဂွံဒှ်မာန်ဂှ် ပါဇြေန်အောန်ကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ခရ NLD ပ္တိုန်စရၚ် ဒှ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နအပ္ဍဲသၞောဝ်မွဲတှေ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဗော်ဒစဵုဒစးမံက်ကၠုၚ်မွဲတုဲ ဒှ်အာဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုရ။

သၟာန် ။    ။ ဒဝ်သု ကော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်မာန်ဏောၚ် နကဵု (MAU) ညာတ်ကေတ်ဟာ။

သွဟ် ။    ။ ရံၚ်ကေတ် နူဒဝ်သုဗၠးတိတ်တုဲ နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဒုၚ်တၠုၚ်လၟိဟ်ကဵုကိုဋ် ဂကောံသၟတ် တံကီု ဂကောံစိုပ်ဍုၚ်သၟာၚ်ကီု ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဒုၚ်တၠုၚ်ထံက်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် ယဝ် ခရ အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဟွံဒၞာတာရပ်စုတ်ထံၚ်ပၠန်မ္ဂး ကော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်မာန်ထေၚ်ကေတ်ရ။ ဆ္ဂး ဒးဂွိၚ်ဖေက်အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဝေၚ်ပရိယာဲပပ်ပ်ပဳပဳတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဒးဒုၚ်ရပ် ဝိုၚ်လီုအာမာန်ပၠန်။

သၟာန် ။    ။ ပရေၚ်ပိသွာၚ်တက်ကျာလေဝ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်။

သွဟ် ။    ။ ပရေၚ်ပိသွာၚ်တက်ကျာဟီုဂှ် ညးဂမၠိုၚ်နွံပၟိက် အာတ်မိက် မၚ်စၟဳဒၟံၚ်မဒှ်ရ၊ ဆ္ဂး ၜိုန်ရဍုၚ် သၟာၚ်တံ ကဵုဒၟံၚ်အသိၚ်ဓရိုဟ်ပရေၚ်ဏံကီုလေဝ် ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအလဵု အသဳပၞာန်ဗၟာတံ ဟွံဒုၚ်တဲ ဖေက်အဝဵုဗၠးအာနူတဲဍေံတံ မဒှ်ရ၊ ယဝ်ခရ ဒဝ်သု ပညဳပညပ်ဆက်စၠောံ သ္ပကဵုမာန် အတိုၚ်ညးဂလိုၚ်နွံပၟိက်အာတ်မိက်ဂှ်မ္ဂး ဒးဖအဴတက်ကဵုတဲရ။

သၟာန် ။    ။ နကဵု ဗျူဟာတၟိ ယဝ်ဒဝ်သု ဆဵုဂဗတက်ကျာကဵု အလဵုအသဳဏောၚ်ဒှ်တှေ် လ္တူဂှ် နကဵု (MAU) ပွမခိုဟ်အိုတ် မုစၟဳညာတ်လဝ်နွံမံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။    ။ နကဵု (MAU) စၟဳညာတ်ကေတ်ပွမခိုဟ်အိုတ်ဂှ် ဒဝ်သုပညဳပညပ်အာတ်မိက် ဒဝ်မဝ်ကရေ ဇဳဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာမဒှ်ရ၊ ပြသၞာဍုၚ်ဗၟာ ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂၠာဲနဲတုဲ ဗီုလဵုဂွံသောၚ်ပညဳ အာ ညးဂလိုၚ် ကေုာံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖၟိုတ် ဂွံဒုၚ်တဲမာန်မဒှ်ရ၊ ဆ္ဂးဖေက်အလဵုအသဳတံ ချူဓဇက်ဗျူ ဟာအတိုၚ်ပၟိက်ဍေံ ကေတ်ဒးစိုတ်ဂှ်ရ။

သၟာန် ။    ။ နကဵု (MAU) ဓဝ်ပတှေ်လ္တူဒဝ်သု ၜိုတ်ဟလိုၚ်လဵုနွံ၊ တုဲပၠန် ပြဿနာကောန်ဂကူကောန် ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဒဝ်သု သောၚ်ကလးကဵုမာန်ဏောၚ် ညာတ်ကေတ်ဟာ။

သွဟ် ။    ။ စပ်ကဵုပရူဏံ ပိုဲဒးမၚ်ရံၚ်အာပၠန်ဏောၚ်၊ မနွံဓဝ်ပတှေ်လ္တူဒဝ်သု အောန်ဟာ ဂၠိုၚ်ဟာ ဟီုဟွံဂွံဏီပုဟ်၊ ဒးရံၚ်လ္တူပရေၚ်ကမၠောန်ညး ဂၠံၚ်တရဴညး လဟီုညးတုဲ ဒဝ်သု ကေုာံဂကောံညးချဳ ဓရာၚ်သ္ပကၠောန်အာသီုဖၟိုတ်ကရောံဒဝ်သုဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုလ္တူညးဂလိုၚ်၊ လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ၜိုတ်လဵုဂှ် ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာကၠာရ၊ ပရေၚ်သောၚ်ကလးပြသၞာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် နွံဒၟံၚ်လ္တူကမၠောန် ကေုာံအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ၜိုတ်လဵုကဵုအခေါၚ်အရာပံက်ကဵုမာန်ရော မဒှ်ရ။

သၟာန် ။    ။ လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဒဝ်သု ရေၚ်တၠုၚ်ကဵု ခိုဟ်အိုတ်ဏောၚ်ဒှ်မာန် ဟာ နကဵု(MAU) ဗီုလဵုညာတ်ကေတ်ရော။

သွဟ် ။    ။ အရာဏံဂှ် ဒှ်မာန် ဒှ်ဟွံမာန်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံဂွံဏီပုဟ်၊ ဒးကေတ်အခိၚ်တုဲ ခိုဟ်ဟာ ပရေံဟာ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဟာ ဒှ်ဖဵုသွက်မၞိဟ်ဂကောံဍောတ်မွဲဟာဂှ် ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်မၚ်ဗဵုအာ  ဏောၚ်၊ အခိၚ်လၟုဟ် နကဵုလဟီုကီု ပဝ်လဇြဳကီု ပရေၚ်ကမၠောန်ကွာ်ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ဂှ်ကီု လးလဝ် ပရေၚ်ကမၠောန်သွက်ဂွံကၠောန်အာအနာဂတ်ဂတတေံကီု ဒုၚ်တဲမာန်ခိုဟ်ဒၟံၚ်ကီုရ။

သၟာန် ။    ။ နကဵု (MAU) အတိုၚ်ရန်တၟအ်လဝ် ယဝ်ဒဝ်သုကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်ကဵုဟွံမာန် ဟွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံပုဟ်ဒှ်တှေ် နကဵု (MAU) ဗီုလဵု ဒတူဟလိုၚ်အာလ္တူဒဝ်သုရော။

သွဟ် ။    ။ ပိုဲရန်တၟံသွက်ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်အဓိကရ၊ ဍုၚ်ဖေတ်ဒရေဝ်ဇေတ်တ် ဂွံမံက်တိုန် အဆံၚ်ဂွံတုပ်သၟဟ် ဍုၚ်ကွာန်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂွံဖဲသၟဳမံၚ်အာ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်မိပ်ပ်ဇြိပ်ပ်မာန်မဒှ်ရ၊ ယဝ်ခရ ဟွံဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်သာ်ဂှ်မာန် ပိုဲပံၚ်တောဲကုညး လညာတ် တၚ်ရန်တၟံတုပ်သၟဟ်ကဵုပိုဲတုဲ ဆက်ကွာ်အာတရဴစဵုစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံလဝ်ဂှ်ဏောၚ်။

သၟာန် ။    ။ ဂတနူဏံ ၜိုတ်မွဲဂိတု ၜါဂိတုမ္ဂးတှေ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ဗၟာ ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ အကာဲ အရာသွက်ဂွံပရေံအာ နွံမံၚ်ဟာ။

သွဟ် ။    ။ ညာတ်ကေတ်တှေ်အကာဲအရာဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီ သွက်ဂွံပရေံအာနွံမံၚ်ဏောၚ်၊ မူဟိုတ် ရောဟီုတှေ် ဂကောံဟွံစှေ်စိုတ် ဟွံထံက်ဂလာန်ပေါဲရုဲမာဲနွံဒၟံၚ်တၟာဂလိုၚ်တုဲ နကဵုနဲၜတ်တ်ကြံၚ်ၚ် ဒစဵု ဒစးလုပ်အာပေါဲဗ္တိုက်ဏောၚ်မဒှ်ရ၊ မ္ၚးနူဂှ် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်ဒစဵုဒစးလုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် တအ်ကီု ဂကောံဗော်ဒေါံလဝ်ပန်ပှော်ဟွံစှေ်စိုတ်ပေါဲရုဲမာဲ ကေုာံဟွံဒုၚ်တဲဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု (BGF) ဒပ်ပၞာန်မၚ်ကွာန်အလဵုအသဳတအ်စၞောန်ကဵုပြံၚ်သၠာဲဂှ်ကီု ထုဲကတဵုဒှ်ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်ကဵုဇြ ဟတ်မာန်ညာတ်ကေတ်ရ။

သၟာန် ။     ။ ယဝ်ခါရ အလဵုအသဳပၞာန်တံ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် လ္တူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံမံၚ် သၟဝ်အုပ်ဓုပ်ဍေံတံဏောၚ်ဒှ်တှေ် နကဵု (MAU) ဗီုလဵု ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ်နွံမံၚ်ကီုရော။

သွဟ် ။     ။ လ္တူမူဂၠံၚ်တရဴဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) တုပ်စိုတ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဖျေံလဝ်ဂှ် ဗိုန်န်ဗတ်တ်ပိုဲဆက်ကွါ်အာဏောၚ်၊ ပိုဲဗပဵုပ္တိုန်အသိၚ်ကမၠောန်အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂကောံကမ္မတဳ ကေၚ်ကာဗဟဵု ဖျေံလဝ်ကောံဓရီုတုဲကၠုၚ်ဂှ်ဏောၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ်သွာၚ်မဟာဇန်၊ သွာၚ်လ္ပါ်ဍုၚ်မ္ၚး ညံၚ်ဂွံ ချဳဓရာၚ်တိုန်ဂၠိုၚ်ၚ် ပိုဲရေၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ်မဒှ်ရ။

သၟာန် ။    ။ စပ်ကဵုကိစ္စ ဒဝ်သုဗၠးတိတ်တုဲ မုမိက်ဂွံဟီု ထပ်ဗပေၚ်နွံမံၚ်ဏီရော။

သွဟ် ။    ။ စပ်ကဵုဒဝ်သု ဗၠးတိတ်တုဲ နကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) မိက်ဂွံဗကန် အာတ်မိက် ကုဒဝ်သုသွက်ရေၚ်တၠုၚ်နွံဒၟံၚ် (၃) တၚ် အတိုၚ်ဏံရ။                                                                                                                  ၁။ သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ နဝ်ဝေမ်ပါ ရ၊ တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီတုဲ သွဟ်ကောန်ဂကူသွက်ဂွံ ပံၚ်ကောံညဳသၟဟ်ပၠန်ဂှ် သီုကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တံ ဒးသဳကၠဳနနဲပိသွာၚ်တက်ကျာဂှ်ဏောၚ်။                        ၂။ ကောန်ထံၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်သၟေဟ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲထံၚ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံဗလးကဵုဖၟိုတ်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေ ဇြဳကောန်ဂကူ ကေုာံညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သွက်ဂွံပံက်ကဵုပေါဲကောံဓရီုသဳကၠဳဍာံဇေတ်။                                                                                                               ၃။ သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖၟိုတ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူအဆံၚ်ဂွံတုပ်သၟဟ် ဂွံဒှ်ဗဗွဲဓဝ် ကေုာံ ဂွံနွံပရေၚ်သၠးပွးတံဂှ် သီုကောန်ဂကူဗၟာတံ ထံက်ဂလာန်ကဵုဇြဟတ် ပေါဲကောံဓရီုသဳကၠဳပေန်လုၚ် ဒုတိယ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.