Categories
ပရိုၚ်

ကဝးဇာတ် DVD ဍုၚ်သၟာၚ် ထပက်လိက်မန် တိတ်ကၠုၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – နူကဵုဂကောံကွးဘာတက္ကသဵုမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် မွဲဂကောံ တုဲကၠုၚ်ခြာဟွံလအ်ဂှ် ကၠောန်ပ္တိတ်နၚ် ကဝးဇာတ် DVD ဍုၚ်သၟာၚ် ထပက်လိက်မန် ၆ ကဝးရ။

ဂကောံဝွံ မၞုံယၟု ဂကောံတြးပ္တိတ် ကၠာဲဘာသာလိက်မန် “ဂဒူ” ရ။ လောန်ကၠုၚ် ၜိုတ် ၁၀ သၞာံတေံလေဝ် သၟတ်မန်မွဲဂကောံ ကေၚ်ပတိတ်ကၠုၚ်လဝ် ကဝးဇာတ် CD ထပက်မလိက်မန် မၞုံယၟု “ဂြိုဟ်ဂံၚ်သကာ” ရ။

လၟုဟ် ဂကောံကွးဘာတအ် ကၠာဲပ္တိတ်နၚ် ၆ ကဝးဏံဂှ် ဒးကေတ်အခိၚ် တၟာဂလိုၚ်တုဲမှ ကဝးရုပ်ဏံ ဂွံတုဲဒှ် တိတ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် ဂကောံပ္တိတ်ကဝး နူလ္ဂုၚ်မွဲတၠ ဂးရ။

“ကဝးတအ်ဏံဂှ် ဒှ်အလန် စမ်ၜတ်ရံၚ်ကၠာရ၊ ယဝ်ရကောန်ဂကူပိုဲ စှေ်စိုတ် ကဵုဇြဟတ်တှေ် ပိုဲဆက်ပ္တိတ်အာ အဆက်က်ရောၚ်၊ ယဝ်ခါရ ဇြဟတ်ဟွံခိုဟ်တှေ် ဒးချပ်မွဲဗီုပၠန်” သာ်ဏံ ကောန်ဂကောံ ကၠောန်ပ္တိတ်ကဝးဂှ် လဴရ။

ကဝးတအ်ဂှ် “အဝေတာ”(AVATAR)၊ “အိုဝ်ဂါတ်ရာတ် (ယှ)”(AUGUST RUSH)၊ “သၟတ်ဗြဴ ဟာန်နဳ” (HONEY)၊ “ခါမ်သဳပရမ်”(MONSTER in LAE)၊ “ရမျာၚ်ကမြေဲ ညးဟွံမွဲကဵုဒုဟ်”(INNOCENT VOICES)၊ ဇာတ်ကာတောန် “က္တိုၚ်တိုန်”(UA) တံ မဒှ်အိုတ်ရ။

ကဝးဇာတ်ရုပ်ဍုၚ်သၟာၚ် ထပက်မလိက်မန်ဏံဂှ် ဂကောံကၠောန်ပ္တိတ်တအ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ညးတအ်ဗက်တရးလဝ် အကြာဂကောံမှာဇန်နာနာတအ်တုဲ ဂွံလုပ်ဗွဝ်ဖျာဂှ် လဇုဲညိဏီရောၚ် ဂကောံကွးဘာတက္ကသဵု မတ်မလီုမွဲတၠ သ္ၚဳဂၠိပ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.