Categories
ပရိုၚ်

ပံက်အခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုသၞာံဏံ ဟဂိုဟ်ကၞုသၚ်ကဵု သီုပန်ပ္ကဴပၟတ်ရောၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – လက်ထက်ဝၚ်သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန်အဆက်က် ကၠောန်သ္ပကေၚ်ကာ ပံက်သဘၚ်ကၞာမွဲမွဲသာ်မ္ဂး အစဳအဇန်ဟဂိုဟ် ကၞုသၚ်ဂှ် ဟွံပါဟွံ ဒှ်အခိုက်ကၞာမန်တြေံတြဟ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၚ်အခန်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုသၞာံဏံ ပံက်အခန်ကၞာ နကဵုဟဂိုဟ်ကၞုသၚ်ကီု သီုကဵုပန်ပ္ကဴပၟတ်ရောၚ် ကမ္မတဳဗဟဵုဂမၠိုၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၇) ဝါ တုဲကၠုၚ်သၞာံ (၂၀၁၁) မံက်ဂှ်ရ။

စပံက်အခန်ကၞာ ပ္ဍဲကဵုစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု အရိုဟ်ဟ်သၞာံမ္ဂး လၟေၚ်ဓမ္မတာ လလောၚ်တြး စပံက်အခန်ကၞာတုဲ လၟေၚ်အစဳအဇန်ဂမၠိုၚ် ကၠောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဓမ္မတာရ။ သၞာံဏံမ္ဂး ကမ္မတဳဗဟဵု ညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ပ္တိုန်ထ္ၜး စပ်ကဵုဝၚ် သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန်အဆက်က် ကၠောန်ကေၚ်ကာသဘၚ်ကၞာမွဲမွဲသာ်မ္ဂး ပံက်အခန်ကၞာ နကဵုအစဳအဇန်ဟဂိုဟ်ကၞု သၚ်ဂှ် ပါဒၟံၚ်လၟိုန်ရောၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုသၞာံဏံ ကလေၚ်ဓမံက်ဝၚ် အာဲကၟာဲမန်တြေံတြဟ် အခိုက်ကၞာမန်တြေံတြဟ်ရန်တုဲ ကမ္မတဳဗဟဵုဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် ပံက်အစဳအဇန်ဟဂိုဟ်ကၞုသၚ်ဂှ်ကဵု ပန် ပ္ကဴပၟတ်ဂှ်ရ။

“အစဳအဇန်ဏံဂှ် တၟေၚ်မံၚ်ရ သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန်ပိုဲခေတ်အဆက်က် ကၠောန်အခန်ကၞာမွဲမွဲတှေ် ပံက်ကၠုၚ်အခန်ကၞာဟဂိုဟ်ကၞုသၚ်ဂှ် ပါလၟိုန်တွဵုရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ပ္ဍဲဝၚ်၊ တၟေၚ်ဗီုဗီုဏံဂှ် ဂတနူဏံဂကူပိုဲ ပိုဲဒးကလေၚ်ဓမံက်အာရောၚ်” သာ်ဏံ ကမ္မတဳဗဟဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမွဲတၠ ဟီုထ္ၜးရ။

လၟေၚ်အစဳအဇန် အခန်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူစၚ်ဗဟဵုဂှ် အရိုဟ်ဟ်သၞာံပယျာံနူဂယးဂှ် ကရောၚ်ပၞာန် ကေုာံ ကရောၚ် ပၞာန်ရပ်အလာံဂမၠိုၚ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် နူဒေသနာနာတအ် ဇက်ဂၠောဲရှေ်သှေ်အလာံတုဲ အစဳအဇန်ဒေံါဇူအာရ။ သဝ် တ္ၚဲဂှ်ပၠန်မှ ကလေၚ်ပံက်အခန်ကၞာတုဲ ဂလာန်သဝဏ်ဥက္ကဌနာယက၊ ဗှ်လိက်ဝၚ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ ပရေၚ်လိက်ပတ် ဂမၠိုၚ် ညးလျိုၚ်တအ်ဟီုဂလာန်ရ။

“သွက်သၞာံတၟိ (၂၀၁၁) ဏံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲကီု ပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲကီု အဲညာတ်ကေတ်တၟေၚ် ဂွံဆဵုဏောၚ် မုဒှ်ရောဟီုတှေ် အကာဲအရာလေဝ်ခိုဟ်မံၚ် အဵုဂှ်ရဏောဝ်ဟီုတှေ် ကောန်ဂကူတအ် ပိုဲကဵုပိုဲ မုကၠောန်န်ကဵုညဳညးကအ်အိုတ်ညိ ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူသၞာံဏံလေဝ် ဒးၜိုဟ်သြိုဟ် အာစိုပ်ဒတုဲရောၚ်” သာ်ဏံ ညးမဒှ်သဘာပတိကောံဓရီုတ္ၚဲသၞာံတၟိဂှ် နာဲပါန်အံၚ်ဟီုမြော်ဂလာန်ကီုရ။

ကောံဓရီုအလန်ဏံဂှ် ကပေါတ်စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵု ပဠောံကီု ရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိကီု အလာံကီု လိက်လလောၚ်သွက်ပေဲါပြိုၚ်မိယေန်သၞာၚ်ကီု ကမ္မတဳဗဟဵုဂမၠိုၚ် ဓမံက်ရုပ်ရဴတြးမံၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုသၞာံဏံမ္ဂး ပံက်အခန်ကၞာ ဟဂိုဟ်ကၞုသၚ်တုဲ သီုပန်ပ္ကဴပၟတ်တှေ် ဒှ်အစဳအဇန်တၟေၚ် သွက်သၞာံတၟိ (၂၀၁၁) ဏံရောၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ် ဖျေံစၟတ်အိုတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.