Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဒက်မိတ် ဍုၚ်သေၚ်ကာပေါဝ် ပၠုပ်ဂဳတ Live Show အလန် ဒုတိယ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ရန်ကဵု ဒက်ပ္တန်ဂကောံ ပေၚ် ၁၀ သၞာံတုဲ ဂကောံဒက်မိတ် ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်သေၚ်ကာပေါဝ် ပၠုပ်ဂဳတ ကွိၚ်ကွိုက် Live Show မန် ပ္ဍဲသဘၚ်ဒက်ပတန်ဂကောံ ပေၚ် ၁၀ သၞာံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၂၇ ဏံရ။

ပ္ဍဲ Live Show မန်ဏံဂှ် အဂ္ဂ၊ အနဂ္ဃ၊ သက္က၊ ဒေဝဳ၊ မြဆာန်နန် ညးတၠရမျာၚ် ပါ ၅ တၠတုဲ မွဲတၠမ္ဂး ဒယှေ်လဟိၚ်ကဵု ဒွက် ၈ ပိုဒ်ရ။

ပုရိသာတ် ၜိုတ် ၄၀၀ တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်တုဲ နူအခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၆ နာဍဳ စဵုကဵု ဗ္တံ ၁၀ နာဍဳ ဒယှေ်လဟိၚ်ဏာရောၚ် ညးမတိုန်စိုပ်မွဲတၠ ဟီုလဴရ။

“ဂွံဆဵုကေတ် ကောန်ဂကူမန် ကဵုဇြဟတ်တက်တဲဂှ် မိပ်စိုတ် သက်ဂွံပ္တောံၜတ် ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးတၠရမျာၚ် အဂ္ဂ ဟီုရ။

အစဳအဇန် Live Show ဏံဂှ် ဒှ်အလန် မရနုက်ကဵု ၂ ဝါတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၈ တေံဂှ် အလန်ကိုပ်ကၠာ ညးတၠရမျာၚ် လွဳ၊ ဗညာထဝ်၊ ရာမာဉ်၊ မြဆာန်နန်၊ ဟေမာရတ်တံ ကေၚ်ဒယှေ်လဟိၚ်ကၠုၚ်ကီုရ။

“အကြာအခက်အခုဲနာနာ တတ်ထပါ်ကၠုၚ်တုဲ ဂွံပၠုပ်ကွိၚ်ကွိုက်မန်ပိုဲမာန်ဂှ် ဒးထိုၚ်သးကဵု ဂကောံဒက်မိတ် ဍုၚ်သေၚ်ကာပေါဝ်ဏံ ဗွဲမလောန်ရ” သာ်ဝွံ ညးတၠရမျာၚ် သက္က ဟီုရ။

ဂကောံဒက်မိတ် ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်သေၚ်ကာပေါဝ်ဝွံ စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် နူသၞာံ ၂၀၀၁ တေံတုဲ စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ် ဒတူလိုၚ်ကၠုၚ် ဗိုန်ဗိုန်ခိုၚ်ခိုၚ်ရ။ ရန်ကဵုဂကောံ ဂွံတန်တဴဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်တုဲ ကောန်ဂကောံမွဲတၠမ္ဂး မွဲဂိတု ဒးထံက်ပၚ်ဂကောံ အောန်အိုတ် သြန်သေၚ်ကာပေါဝ် ၅ ဒဝ်လာရ။ လၟုဟ် ကောန်ဂကောံ မၞုံ ၃၀၀ တၠပြၚ်ရ။

ဂကောံဒက်မိတ် ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်သေၚ်ကာပေါဝ်ဝွံ ရန်ကဵု

၁။ ကဵုဒါန် ပ္ဍဲဂကောံသၚ် သၟာန်သှ်လိက် ပရိယတ္တိမန်ဂမၠိုၚ် အလုံဒေသရးမန်။

၂။ ထံက်ပၚ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဥတုက္ညၚ်၊ (ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ကေုာံ ဍုၚ်မတ်မလီု)။

၃။ ကဵုဒါန် ခမဳသၚ်မန် အာကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာ MA (Buddhism)။

၄။ ကဵုဒါန် ဂကောံသၚ်မန် လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပညာ ကဆံၚ် (PhD) တုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.