Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဍုၚ်သအာၚ် ဂေတ်ဂၠးတိတံ ကၠုၚ်ဝေၚ် တွဵုရးကရေၚ်ဂၠိုၚ်

ရာၚ်မြဟ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲအခိၚ်အာတရဴ သၞာံဏံဂှ် ကောန်ဍုၚ်သအာၚ် ဂေတ်ဂၠးတိတံ လုပ်ဝေၚ်တွဵုရး ကရေၚ် ဂၠိုၚ်နူသၞာံအာတေံဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသၟာကမၠောန် ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုတံရ။ 

ရုပ်ကျာ်ဍိုတ်စံၚ် ဗဗာန်လဝ် ပ္ဍဲဗဒၚ်တၟံ ဂိုဟ်ကအ်ဂေါန်တံဂှ် ဟိုတ်နူဗတိုဟ်မာၚ်တၟံ ပ္ဍဲပွဳပွူဂိုဟ်တံဂှ်တုဲ ဒးလီုလာ်သရိုဟ်စှေ်မံၚ် ရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲရ။ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

နူဍုၚ်လ္ဂုၚ် စှေ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ဖာအၚ် တွဵုရးကရေၚ် တိုက်ရိုက် နကဵုဂၠံၚ်ကွဳစက်လေဝ် မၞုံတုဲ နူဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန် မွဲကဆံၚ် လုပ်ဝေၚ်တွဵုရးကရေၚ် နကဵုဂၠံၚ်ဍာ်၊ ဂၠံၚ်ကွဳစက်လေဝ် နွံရ။

“သၞာံဏံတှေ် ဂၠိုၚ်နူသၞာံအာတေံဏီ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်တ္ၚဲ Tourist တံ အာဝေၚ်မံၚ်။ လ္ၚဵုတံဂှ် စှေ်နူဍုၚ်လ္ဂုၚ်တိုက်ရိုက်လေဝ် နွံ။ လ္ၚဵုတံဂှ် ဇူဒီု ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ်ပိုဲ ဂေတ်ကြေဝ်ဝေၚ် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ဂေတ်ကြေဝ်ဝေၚ် လပါ်ဖာအၚ်လေဝ် နွံ။ အာဖာအၚ်တှေ် ဒးဍိုက်ကာ ၜိုတ် မွဲနာဍဳကဝါ်” သာ်ဝွံ သၟတ်ဗြဴ မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ် ၚိုဲမဵု ဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကောန်ဍုၚ်သအာၚ်တံ စိုတ်လုပ်စကဵု ယေန်သၞာၚ်တြေံတြဟ်၊ ဗလးဗဗဵုမတ် ကေုာံ အလေံအခိုက်ကၞာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ကၠုၚ်ဝေၚ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်သာ်ဏံရောၚ် သၟတ်ဗြဴဂှ် ဟီုရ။

ကောန်ဍုၚ်သအာၚ်တံ စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်ကဵု ဂိုဟ်ကအ်ဂေါမ်၊ ဂိုဟ်ဖာကက်၊ ဒဵုဇြဲက္ၜၚ် ကေုာံ ဘဝသဇိုၚ်ဒၟံၚ်မၞိဟ် ကောန်ဍုၚ် အရၚ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂိုဟ်ကအ်ဂေါမ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ် နူသၞာံ ၁၂၀၀ ပြၚ်ပြၚ်တေံ ကၠောန်ဗဒှ်သိုၚ်ခၞံလဝ်တုဲ မၞုံလပါ်ပလိုတ် ၜဳသြၚ်လောန် မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဖာအၚ် တွဵုရးကရေၚ် သ္ၚောဲခြာနူဍုၚ်မတ်မလီု ၜိုတ် ၂၈ တိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲဗဒၚ်တၟံဂိုဟ်ဂှ် ရုပ်ကျာ်ပဋိမာရုပ် မကၠောန်လဝ် နကဵုဍိုတ်စံၚ် ဖျုန်တၟံခပဵုတံကီု၊ ရုပ်မဆေၚ်စပ်ကဵု ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လိက်မှၚ်၊ လိက်တၟံမန်တြေံ မပုတ်ဂၠတ်လဝ် နကဵုတၟံဗတဳတံကီု နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

နူတွဵုရးမန်မွဲကဆံၚ် ကောန်ဍုၚ်သအာၚ် လုပ်တွဵုရးကရေၚ်တံဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဂိတုအေဗရာ ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ မၞုံ ရ၁ တၠရ။ ပ္ဍဲအခိၚ်အာတရဴသၞာံဏံဂှ် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ မၞုံ ၁၂၈ တၠတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဏံ ဂၠိုၚ်တိုန်စဵုကဵု ၁၃၃ တၠရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်အေန်တာနိတ် ဂျာနေဝ် Weekly Eleven ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.