Categories
ပရိုၚ်

သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ် သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ စိုပ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်သေံဂှ် သ္ပကောံဓရီု

မာံသုတ – စပ်ကဵု ကိစ္စဂကောံရီုဗၚ်မၚ်မွဲ သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ စိုပ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်သေံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၂) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲၝောံဗဒမ်ကၟုဲ ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးနူကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာမွဲတၠ အဃောသဳကၠဳသောၚ်ကလးမံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ၜၚ်ကံၚ် ( ဗီု - သဳဟ )
ညးစၞးနူကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာမွဲတၠ အဃောသဳကၠဳသောၚ်ကလးမံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ၜၚ်ကံၚ် ( ဗီု - သဳဟ )

ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး ဒုဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သၟာကမၠောန် ဥူမျေအ်သိၚ်၊ အမာတ်ကလုတ်ဇၞော်ဗၟာ စပ်ကဵုဍုၚ်သေံ ဥူအံၚ်သိၚ်၊ သကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ထောန် ကေုာံ ညးစိုတ်လုပ်စ နူဂကောံချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ၜိုတ် (၁၅) တၠတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

“အတိုၚ်လဟီု ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳဗၟာတံ ဟီုတှေ် ဂကောံရီုဗၚ်မၚ်မွဲ သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ စိုပ်ဍုၚ်သေံတံဂှ် ကၠာတေံ နွံမံၚ်တုဲတုဲရဏောၚ်၊ ဆဂး ညးချဳဒရာၚ်တံဂှ် လၟုဟ်ဟွံမွဲရပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒက်ပ္တန်ကဵု ညးလုပ်ချဳဒရာၚ်မာန်တံတုဲ ဂွံလုပ်အဝေါၚ်သၞောဝ်ဍုၚ်သေံ ပတိုန်စရၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံသဳဟ ညးမပါလုပ် ပ္ဍဲအရာကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံတၟိဂှ် ဟီုရ။

သွက်သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မစိုပ်ဍုၚ်သေံတံ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ် သၟာကမၠောန် အတိုၚ်သၞောဝ်ဍုၚ်သေံကီု၊ ဗဟုသုတ ဆေၚ်စပ်ကဵု စၟတ်တဲတတ်ကၠောံဍုၚ်ယာယဳ (ယာယီပတ်စပို႔) ကီု၊ ပရေၚ်ဆက်ဆောံအကြာသၟာကမၠောန်ကဵု တၠကမၠောန် ဂွံခိုဟ်မိုဟ်တိုန်ကီုဂှ် ကဵုအာအရီုအဗၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု “ပိုဲကူချပ် သွက်သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သေံဏံရဏောၚ်။ ကၠောန်ဗီုလဵုတှေ် ဍေံလုပ်သၞောဝ်။ ဗီုလဵုဂွံကၠောန် ပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ သွက်သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကၠောန်၊ အခေါၚ်ကလိဂွံ” သာ်ဝွံ ညးမတိုန်စိုပ်ကောံဓရီု ညးတာလျိုၚ် လလောၚ်ပရိုၚ် ကေုာံ ဆက်ဆောံဍုၚ်သအာၚ် နူဂကောံ Burma Association in Thailand နာဲမျဵုနာၚ် ဟီုရ။

သွက်သ္ဂောံသၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်ကမၠောန် ကၠောန်စၟတ်တဲ တတ်ကၠောံဍုၚ်ယာယဳဂှ် ညးစၞးဗၟာ ဒုဝန်ဇၞော်သၟာကမၠောန် ဍုၚ်ဗၟာ ဥူမျေအ်သိၚ် ဍိုက်က္ဍိုပ် ကေုာံ ညးစၞးသေံ ဌာနဝန်ဇၞော်သၟာကမၠောန်တံ လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၁) ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ဂှ်လေဝ် ဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ချူဓမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞုံၜိုတ် (၂) ပြကောဋိကိုဋ်ရောၚ် ဆိၚ်ဆလဝ်တုဲ ညးအာတ်ဂရၚ်ပ္တီလဝ် စၟတ်တဲတတ်ကၠောံဍုၚ် မၞုံ ၉ ကိုဋ်ဟေၚ်ရောၚ်ဂှ် လပါ်အလဵုအသဳဗၟာတံ ဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် (၅) ဍုၚ် သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံ ကၠောန်ကမၠောန်ဂၠိုၚ် မပ္တံကဵု ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်၊ မဟ္ၚာဲ၊ ဇၚ်မာဲဂှ်လေဝ် သွက်သ္ဂောံပံက်အာရုၚ် ကၠောန်ပတိတ်ကဵုစၟတ်တဲတတ်ကၠောံဍုၚ်ယာယဳမာန်ဂှ် ညးစၞးဗၟာတံ အာတ်လဝ် အလဵုအသဳသေံရ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.