Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ ဂတဏံ ဗော်မန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးစၞးမွဲဒၞာဲရောၚ်

ရာၚ်မြဟ် – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ ဂတဏံဂှ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးစၞးမွဲဒၞာဲရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌဗော် နာဲဇၞူမန် ကော် နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ( ဗီု - Internet )
ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ( ဗီု - Internet )

ပ္ဍဲဒၞာဲ ဥူအေမျေတ် မဒှ်ညးစၞး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူဗော်ကျဖောအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဒးဒုၚ်ရုဲစှ်အာ ဒဒှ်ဝန်ဇၞော် ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော် သိပ္ပံ ကေုာံ နဲပညာဂှ် ဒုၚ်ရုဲစှ်မွဲဒၞာဲရောၚ်။

“ဗော်ပိုဲ လုပ်ဒုၚ်ရုဲ မွဲဒၞာဲရောၚ်။ သွက်ဂွံလုပ်ဒုၚ်ရုဲဏံဂှ် ဗော်ပိုဲ ပလေဝ်ပလေတ်စမံၚ်၊ စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက်ယျရောၚ်” ဂှ် နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

ပေဲါရုဲမာဲအကြာဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါဏံ ကၠောန်သ္ပရောၚ် ဆိၚ်ဆလဝ်ကီုလေဝ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာလၟုဟ်မ္ဂး ၜိုတ်ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၁ မှ ကၠောန်သ္ပမာန်ရောၚ်ဂှ် နာဲဇၞူမန် ဆိၚ်ဆတုဲ ဟီုရ။

“ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကၠောန်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် NLD လေဝ် ပတိုန်စရၚ်ယၟုဗော်ဟာ ဟွံပတိုန်ဟာဂှ် နွံမံၚ်ဏီရောၚ်တှေ် ထေၚ်ကေတ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

ကိစ္စမာဲပရဟ် (မာဲဒစးဒုၚ်) ၊ မာဲဟွံဗဗွဲဓရ် ဂွံဆဵုဂဗလဝ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲကၠာဂှ် ညံၚ်ဟွံကတုဲဒှ်ကီု၊ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ ဂတဏံ ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲကီုဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု ဗော်ကောဒေံ ၅ ဗော် မကၠောန်သ္ပပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ နူဂိတုမေ ၃၀ စဵုဂိတုဂျူန် ၁ ဂှ် သ္ပအဓိကကဵု ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာ သဳကၠဳကၠုၚ်တုဲ ပတိတ်ကၠုၚ် လိက်လလောၚ်တြး လစွံစိုတ်ညးတံရ။

ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး တၚ်မွဲဂှ် “ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ ကေုာံ ပေဲါရုဲမာဲ အနာဂတ်ဂတဏံမ္ဂး ညံၚ်သ္ဂောံလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပေၚ်ပေၚ် ပ္ဍဲဒၞာဲဒေသ မဆေၚ်စပ်ကဵုဇကုကီု၊ ဒၞာဲဒေသတၞဟ်ဟ် ဗော်မွဲမွဲ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မ္ဂး ဗော်သၟေဟ်တံဂှ် ဟွံလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံကဵုအာ အရီုအဗၚ်ကီု” ပါလုပ်ရ။

နူပေဲါရုဲမာဲ နဝ်ဝေမ်ပါ ရ သၞာံ ၂၀၁၀ တေံ ပ္ဍဲဒၞာဲညးစၞး ဒးဒုၚ်ရုဲစှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ မသၠးအာဂှ် သွက်သ္ဂောံကလေၚ်ထပ်ဗပေၚ်တုဲ မဒးကၠောန်သ္ပ ပေဲါရုဲမာဲအကြာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.