Categories
ပရိုၚ်

ၚုဟ်ၜဵုပ္ၚ စှေ်တုဲ တၠဖဴၜဵုတံ ကျဟောံ

စၠန်ထဝ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – အခိၚ်ၜဵု သုၚ်စောဲသ္ၚိတိတ်ဏံ ပ္ဍဲကွာန်ပ္ၚ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးမန်ဂှ် သၟာဗၞိက် ကူသာန်သွံရာန်ၜဵုတံ ရာန်ၜဵုအောန်တုဲ ၚုဟ်စှေ်မံၚ်ဂှ်ရ တၠဖဴၜဵုတံ ကျဟောံမံၚ်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စနူအခိၚ်ၜဵုတိတ် ဂိတုဏံတုဲ သၟာဗၞိက် ကူသာန်သွံရာန်ၜဵုတံ ဟွံကၠုၚ်ရာန်ၜဵုဂှ်ရ တၠဖဴၜဵု သီုဖအိုတ် ဒးဒုၚ်ကျဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးမပိုၚ်ပြဳ တိၜဵု ၃၀ ဨက နာဲတေန်အံၚ် နူကွာန်ပ္ၚဂှ် ဟီုရ။

“ၚုဟ်ၜဵု မွဲပသာ နွံ ၆၅ ဒကေဝ်ဓဝ်။ သၞာံအာဏံ အခိၚ်ဏံတှေ် ၚုဟ်ၜဵု နွံမံၚ် မွဲပသာ အကြာ ၈၀ ဒကေဝ်ကဵု ၉၀ ဒကေဝ်၊ သၟာကူသာန် သွံရာန်ၜဵုလေဝ် ဟွံရာန်ၜဵုပုဟ်။ ညးတံ ရာန်ပၠန်လေဝ် ရာန်ကေတ်မံၚ် ၚုဟ်အောန်အောန်ဓဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ၜဵုတိတ်နူကွာန်ပ္ၚဂှ် သၟာဗၞိက်ရာန်ၜဵုတံ ပလံၚ်ဗစိုပ် သွံပတိတ်မံၚ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ကေုာံ ဒေသဍုၚ်ဗၟာ သကုတ်လတူတေံအိုတ်ရ။

အခိၚ်ၜဵုတိတ် သၞာံအာတေံ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ သၞာံ ၂၀၁၀) ဂှ် ဟိုတ်နူဗြဲဂူ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်တုဲ ခံက်ၜဵုဗွဲမဂၠိုၚ် လီုလာ်ကၠုၚ်ရ။

“သၞာံအာဏံ အဲကျအာ ၜိုတ် ၉၀ ကိုဋ်၊ အခိၚ်ဗြဲဍး ကလေၚ်ပရးစဲတုဲ ကလေၚ်ဂွံအာ ခရိတ်ညိညပၠန်။ အခိၚ်ၜဵုတိတ် သၞာံဏံပၠန်လေဝ် မၞိဟ်ရာန် ဟွံမွဲတုဲ ဒးခြိုၚ်စွံလဝ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ နာဲတေန်အံၚ် ဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် သွက်သ္ဂောံပတိတ်ၜဵုဂှ် ဒးအိုတ်ခရိတ်လိၚ် သၟာကမၠောန်၊ ခရိတ်ကၠေၚ် သွက်သ္ဂောံ ဇြောတ်ပၠုပ်ဍာ်ဖနုၚ် အပ္ဍဲခံက်တုဲ ဟွံကလေၚ်ဂွံတမ်ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်မ္ဂး ကွာန်ပ္ၚ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဒှ်အဓိက ဒၞာဲကၠောန်ပတိတ်ၜဵုတုဲ ကွာန်ကရုပ္ပိ၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ ကေုာံ ပြၚ်ၜဳစက်စာဲတံကီု၊ ကွာန်ဝါကပိုဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်တေံကီု၊ ကွာန်ပလိုၚ်ဂြဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံကီု ကၠောန်ပတိတ်မံၚ်ၜဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

ကွာန်ပ္ၚဂှ် ဖဴၜဵု အလဵုအသဳပိုၚ်ပြဳ ကေုာံ ဖဴၜဵု ပုဂ္ဂလိက မၞုံ ၄၀ ဖဴတုဲ ခံက်ၜဵု မၞုံၜိုတ် ၁,၀၀၀ ဨကပြၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်မ္ဂး ဒှ်ဒၞာဲၜဵုတိတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။

သွက်သ္ဂောံပတိတ်ၜဵုဂမျိုၚ်ဂှ် စပ္တံနူဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ပွမပလေဝ်ခံက်၊ ပွမတက်ဇုက်ဗၞၚ်၊ ပွမဂြဲဂျုက်၊ ပွမပၠော၊ ပွမပၠုပ်ဍာ်ဖနုၚ် ဒးကၠောန်ကဆံၚ်ကဆံၚ်တုဲ နူဂိတုဒဳဇြေမ်ပါမံက် စဵုဂိတုမေဂှ် ၜဵုတိတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.