Categories
ပရိုၚ်

အပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲတာလျိုၚ်နွံ

မာံအဲ – ကောံဓရီုဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်အဋ္ဌမ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် စနူဂိတု ဒဳဇြေန်ပါ ၂၁၊ သၞာံ၂၀၁၁ စဵုစိုပ် ဂိတုဂျေန်နာဝါရဳ ရ၊သၞာံ ၂၀၁၂ တုဲဒှ်အာတုဲ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲညးတာလျိုၚ် ဥက္ကဌခရိုၚ်တအ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သ္ဘင်ကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန် အဋ္ဌမ

အတိုၚ်ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲတၠဟီုလဴထ္ၜးကဵုဂှ်"ဥက္ကဌ ခရိုၚ်မတ်မလီု ဂှ်နာဲဨမန် ညးအုပ်ကာဂှ် နာဲထောန်ယျ၊ဥက္ကဌခရိုၚ် ထဝဲါဂှ် နာဲဗညာလဴ၊ ညးအုပ်ကာ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု၊ ခရိုၚ်သဓီုဂှ် ဥက္ကဌ နာဲနာဍူရဲမာန်တံ ပြံၚ်လှာဲလဝ်တာလျိုၚ်နွံ”

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်အဋ္ဌမဏအ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ၉ တၠဂှ်ရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဟွံမွဲတုဲ ဒၞာဲမၞိဟ်စၞးယအ်ဂှ်ဟေၚ်ကလေၚ် ထပ်ဗပေၚ်စုတ်လဝ်မၞိဟ်တၟိနွံရ။

ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲဨမန်ဟီုဂှ် “ပ္ဍဲကဵုကေၚ်ကာဗဟဵု မၞိဟ် ၉ တၠ ကလၚ်ထပ်ဗပေၚ်လဝ်တၟိဂှ် ကမ္မတဳပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သိုက်ထဝ် (နာဲပၠုံ) တအ်ကလေၚ်ရုဲစှ်ထပ်ဗပေၚ်စုတ်လဝ်ရောၚ်” သာ်ဏအ်ညးဟီုရ။

အတိုၚ်သကုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအလန်အဋ္ဌမဂှ်မဂး သ္ကိုပ်ဗိုလ်စၠန်ထဝ်ဂှ် ရုဲစှ်ဒှ်အာ ညးလျိူၚ်ဋ္ဌာနထတ်ယုက်ဗဟဵုတုဲ နာဲမျမန်ဂှ် ဒှ်အာဂအုပ်ရုၚ်ဗဟဵု အတိုၚ်သကုတ်သွာတ်ပြံၚ်လှာဲလဝ်တံဂှ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်တုဲ ညးမအာတ်လဝ်အခေါၚ်ဇူ ဒၞာဲကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲယှိုဲတိန်ဂှ် ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲဝေန်လှ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ် ဌာနဇၞော် ဗွိုၚ်မ္ၚးဍုၚ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ဒက်ပတိုန် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၄ တုဲ ကောံဓရီုဇၞော်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၈၉ အလန်ပထမတုဲ ပန်သၞာံမွဲဝါ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် စဵုကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ ဏအ်မဂးပေၚ်အာ ပေဲါကောံဓရီု မရနုက်ကဵု အလန်အဋ္ဌမရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.