Categories
ပရိုၚ်

ဆက်ဂစာန်အာသွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရောၚ် PNLO ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြး

ခတ္တာနန် – ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူပအိုဝ်ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်ပေၚ် နူကဵုဂကောံ (PNLO) ဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ်တအ် ပတိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သွက်ဂွံဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲ မွဲကဆံၚ် ညံၚ်ဂွံတက်အာကျာသဳကၠဳအာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မာန်ဂှ် ဂစာန်အာရောၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်တြးလဝ်နွံရ။

“ကၠာအိုတ်တှေ် ကဆံၚ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ညံၚ်ဂွံလလောၚ်ကဵု နကဵုလုပ်သၞောဝ်၊ တုဲပၠန် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲပွိုၚ် ၆၀ တ္ၚဲမ္ဂး အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ကဵု ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ညံၚ်ဂွံတက်ကျာတုဲ မွဲကဆံၚ် သီုဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံဆက်သဳကၠဳအာဂှ် ပိုဲတအ်အာတ်မိက်လဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာဂကောံ ဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် ဥူခေါန်မျေအ်ထောန် ဟီုရ။

ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ်(Photo-PNLO)
ဂိတုတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် ဆဵုဂဗကဵုဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလဵုအသဳဗၟာတအ် ၜါအလန်တုဲအာဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုအေဗရာဏံမ္ဂး ဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗကဵု ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်နွံပၠန်ရောၚ် ဥူခေါန်မျေတ်ထောန် ဆက်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲကဵုကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် လ္ၚဵုဂကောံဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်တုဲကီုဒှ် ဟွံဂွံဒေါအ်လဝ်ဏီကီုဒှ် သီုဖအိုတ်ဂှ်တှေ် ရန်တၟံမွဲရ၊ ဒေါအ်ပန်ပှော်ဟီုဂှ် နကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသကအ်ရောၚ် အတိုၚ်ဖအိုတ်ဂှ် ရန်တၟံနွံသာ်ဏံရ၊ အဓိကမွဲဂှ်တှေ် ဂကောံဒေါအ်ပန်ပှော်တအ် ပတဝ်အာက္ဍိုပ် နကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ် ဒးသောၚ်ပြသၞာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံဖအိုတ်ဂှ် ပတဝ်အာက္ဍိုပ် နကဵု ဆဵုဂဗသဳကၠဳ နကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်ဂှ် အဲပတှေ်လဝ် သာ်ဏံရ” သာ်ဝွံ ဥူခေါန်မျေတ်ထောန် ဟီုရ။

ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်ပေၚ် ပ္ဍဲကဵုအခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူပအိုဝ်ဂှ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ၜိုဟ်လလမ်မွဲဂှ် နကဵုကမၠောန်အစဳဇန်ဗော်မွဲကီု ကောန်ဂကူပအိုဝ်တအ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်ပါလုပ် က္တိုၚ်ၚ်ကၟိုဟ်ဟ်ညိဂှ် ပတိုက်ဖအောဝ်လဝ်ရ။

အခန်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူပအိုဝ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗၠးၜး ဒပ်လေဗွာ ဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ်တုဲ က္ဍိုပ်သကိုပ် PNLO၊ ဒပ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ်၊ ညးစၞးဂကောံကွာန်၊ ညးတာလျိုၚ် WNO ၊ ဂကောံကောန်ဂကူ“ဝ” ၊ ညးတာလျိုၚ် RCSS/SSA ကေုာံ ညးတာလျိုၚ်ဗော်ကယျာန်တအ် တိုန်စိုပ်လဝ်ဂွံတီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.