Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပံက်ရုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – အခန်ကၞာပံက်ရုၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် နူတနေံ အခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳကဝါ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာရ။

အခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳကဝါ်ကိတ်ကိတ်ဂှ် ပတိုန်ဂတဵုမုက်ဗော်ညးတံတုဲ ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဍုၚ်ကျာ်ပိ နာဲတေန်လှ ကုတ်ဇုက်ဗၠဲပံက်အခန်ကၞာရ။

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပံက်ရုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ(Photo-IMNA)
“နူဗဟဵုဗော်ပိုဲ ချူလဝ် မူဝါဒဗော် နကဵုဘာသာဗၟာတုဲ ကဵုအခေါၚ်ဟီု နကဵုဘာသာဗၟာညိ” ဂှ် နာဲတေန်လှ ပံက်ဂလာန် ဟီုဏာရ။

ကြဴနူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲလစွံစိုတ်ဝါဒပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ လၟေၚ်ကမၠောန်ဂှ် မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်သအာၚ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ဝါဗ္ၚ၊ သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ပညာ၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ သၟတ်၊ ညးဗြဴ၊ ညးဟွံထတ်ယုက် နကဵုကဏ္ဍ ပါ်တုဲ ဗှ်သောၚ်ကလးဏာရ။

နူလတူဍုၚ်ကျာ်ပိ ကောန်ဂကောံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂမၠိုၚ်၊ သၟာကမၠောန် လတူဍုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ကောန်ဂကောံ NLD လ္ၚဵု၊ ကောန်သ္ဂံၚ်တြေံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နူကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်ဂမၠိုၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် ၜိုတ် ၁၀၀ တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ ပိုဲသ္ပလဝ်သမ္တီ ကောန်ဂကောံ ၈၅ တၠညိကီု၊ သွက်သ္ဂောံသၠဲပတိတ် ဇြဟတ်ကောန်ဂကောံဂှ် ဒးကေတ်မၞိဟ်ဂဇအ်ရုၚ်လၟိုန် မွဲတၠဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကောန်ဂကောံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် နာဲဘိၚ် ဟီုရ။

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပံက်ရုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ(Photo-IMNA)
ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၅ ဂှ် ကေၚ်ပတိုန်လဝ် ဂတဵုမုက်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံကေတ်လဝ်အခေါၚ် နူညးမဆေၚ်စပ်တံတုဲ တ္ၚဲယးဂတဂှ် ညးမၞုံတာလျိုၚ် အလဵုအသဳတံ ကဵုကလေၚ်ဖျေံထောံရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု အခန်ကၞာ ပတိုန်ဂတဵုမုက် ဗော် NLD ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၆ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာတုဲရ။

လတူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ ဗော် NLD၊ ဗော်ကျဖောအ်တံ ပံက်လဝ်ရုၚ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.