Categories
ပရိုၚ်

သၞာံဏံသဘၚ်ကၞာတ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်ဗ္ဒျ်ဟွံမာန်

ခတ္တာနန် – ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ ၁၉ ဂိတုမါတ် သၞာံဏံဒှ်တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (၃၈) ဝါဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံ ပလေဝ် ပလေတ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ နကဵုပေါဲသဘၚ်ကၞာတံ သဘၚ်ကၞာဇၞော်ဇၞော် ကၠောန်ဗ္ဒျ်ဟွံမာန်ရ သာ်ဝွံ အမာတ်မန်မွဲတၠဟီုရ။

“ပ္ဍဲသၞာံဏံဂှ် ဂွံကၠောန်နကဵုသဘၚ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ညးတံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဂတမုခ်ရုၚ် ဆၜိုတ်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ ညိညိညညဟေၚ်ရ ဒှ်မာန်ရောၚ်” သာ်ဝွံ အမတ်စၠတ်ထဝ်တွဵုရး နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

 ဗီုတိတွဵုရးဍုၚ်မန်(Photo-Internet)
ဗီုတိတွဵုရးဍုၚ်မန်(Photo-Internet)

နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဂတးမ္ဂး သဘၚ်တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန်သၟးဟွံက တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်လေဝ် ၜိုတ်ရီုဗၚ်မာန် ဖန်ဇန်အာကဵုကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ဥူအုၚ်မျေတ် ကေၚ်ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲကဵုလ္တူစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုကီုရောၚ် သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဆက်ဟီုရ။

“မန်ပိုဲဂှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မွဲဓရ်ရ စုတ်လဝ်ပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ်တုဲ ကၠောန်အခန်ကၞာဇၟာပ်ပ်ဒေသဒၞာဲ၊ တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကောန်ဂကူပိုဲတအ် စိုတ်ဟွံလုပ်စပုဟ်၊ တ္ၚဲတွဵုရးဂှ်တှေ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နူကဵုအလဵုအသဳတအ်ရ ကၠောန်ဗဒှ်အာမံၚ်ကဵု၊ အခိၚ်လၟဟ်တှေ် နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ရုဲစှ်ကဵုလဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးလေဝ် မံက်ကၠုၚ်ယျတှေ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ တ္ၚဲတွဵုရးဂှ်လေဝ် ဒးဂစာန်အာထေက်ကီုရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက် ဟီုရ။

သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုခေတ်မဆလမ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ပေဲါပြိုၚ်ပ္ကာန်ယေန်သၞာၚ်မန် ချုလှေ်ဒယှေ်တိၚ်တိုက်နာနာသာ်တအ် နွံကၠုၚ်ရ။

လက်ထက်အလဵုအသဳပၞာန် နဝတသီအဝဵုတုဲ စိုပ် ၁၉၉၅ အခိၚ်ကာလတက်ကျာဒေါအ်ပန်ပှော်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု ဗလးသၠာတ်မိုၚ်ဒါ ကေုာံ ဥဒျှာန်သာန်လောန်ဂှ်ကီု၊ ကာလဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲ ၁၉၉၆ ဂှ်လေဝ် လက်ကြဴအိုတ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပြၚ်ၜဳစက်စာဲ နကဵုသဘၚ်ကၞာဇၞော်ဇၞော်ကီုရ။

“ခေတ်မဆလတေံဂှ် ပိုဲတအ်ကၠောန် မိပ်မြဟ်ကွေံကွေံ၊ ပေဲါပြိုၚ်ပကာန် လှေ်ကီု၊ ဒယှေ်ကီု၊ တိၚ်တက်ကီု စုၚ်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် အလုံစှ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဒးလုပ်ပြိုၚ်ဖအိုတ်ရ၊ လက်ကြဴဏံတှေ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်အလဵုအသဳဍေံတအ်ရ ဍေံကၠောန်ထောံညိညိ နကဵုဖါပ်သၚ်ဟေၚ်ရ၊ လှေ် ဒယှေ်တအ်လေဝ် ဟွံမွဲရပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးကေၚ်လုပ်ကၠုၚ် ဂကောံယေန်သၞာၚ်မန် (တွဵုရးဍုၚ်မန်) အစာနာဲထဝ်ပိုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုခေတ်မဆလ နကဵုသဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၁၉၇၄ တွဵုရးဍုၚ်မန် မံက်ကတဵုကၠုၚ်တုဲ စၟပ်ဂိတု မာတ် ၁၉ မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရ။

တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ခရိုၚ်မတ်မလီုနွံ (၆) ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ခရိုၚ်သထီုနွံ (၄) ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ အပံၚ်ဖအိုတ် နွံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.