Categories
ပရိုၚ်

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဆဵုဂဗကဵု သၟာကမၠောန် ဍုၚ်မဟာချာဲ

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲဂိတု မေ ၃၀ အခိၚ် နူဂယး ၉ နာဍဳ ၃၀မိနေတ်ဂှ်ဝွံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ အာစိုပ်ရုၚ်ဂကောံအခေါၚ်အရာ သၟာကမၠောန် (MWRN) Migrant Worker Right Network မၞုံလ္တူဂၠံၚ် ၉ အရာပ်ဝဳလ လ္တူဍုၚ်မဟာချာဲဂှ်တုဲ ဆဵုဂဗ ဟီုဂလာန်ကု သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံရ။

အဃော ဒဝ်သုဂျဳ စိုပ်ဍုၚ်မဟာချာဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဒုၚ်တၠုၚ်။
ပ္ဍဲအခိၚ် ၉ နာဍဳဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲသၠာတ်ဖျာဇၞော်ၚုဲ (တာလာတ်ကောၚ်) ဍုၚ်မဟ္ၚာဲ ခရိုၚ်သမုတ်သာခန်တုဲ နကဵုကွဳစက် ဂေတ်ကရေဝ် သ္ၚဳရံၚ်သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတံတုဲ သၟာကမၠောန်တံ ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီ အာစိုပ်ဒုၚ်တၠုၚ် ဒဝ်သုအိုတ်ရ။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဏာဂလာန်ကဵု သၟာကမၠောန်တံဂှ် “လၟုဟ်ပိုဲတံ နွံဒၟံၚ် ဍုၚ်ညးဏောၚ်တှေ် အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဍုၚ်ညးဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်အိုတ်ညိ၊ ကမၠောန်ဇကုမကၠောန်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံကေတ်ကဵု တာလျိုၚ်မာန်၊ အခိၚ်လၟုဟ်ဂွံဆဵုဒၟံၚ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်ဗၟာပိုဲတံဂှ် ညံၚ်ကဵုစဴစိုပ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်ဗၟာကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုသၟာကမၠောန်တံညးဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဌာန်ဒေသဇကုဂှ် စၟဳကေတ်ဒၟံၚ်ရ”

“သၟာကမၠောန်တံ ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီ အာစိုပ်အိုတ်ရ၊ လ္တူဂၠံၚ်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ပေၚ်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ တ္ၚဲဏံဂှ် ၜိုန်ရဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲကၟာတ်ကမၠောန်ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူ ညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် “ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ” နူဍုၚ်ဇကု ကၠုၚ်စိုပ်ဏောၚ်တှေ် မိက်ဂွံဆဵုညာတ်အိုတ်ရ၊ သၟာကမၠောန်မနွံဒၟံၚ် မွဲဒမြိပ်ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်တံလေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်အိုတ်ရ” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန် ညးမအာစိုပ်လဝ် ဒၞာဲဒဝ်သု ဟီုဂလာန်ဂှ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုရ။

သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒးကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်တုဲ ဟွံဂွံအာစိုပ်ဒုၚ်တၠုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် ဂိုဟ်ကဟောံဒၟံၚ်အိုတ်လေဝ် နွံရ။

“ပိုဲဂှ်ကၠောန်မံၚ်ကမၠာန် အခိၚ်ဗ္တံတုဲ ဂွံကလေၚ်စိုပ်ဒၞာဲမံၚ်ဂှ် တ္ၚဲတၟးဒၟံၚ်ရတှေ် ဂွံအာဒုၚ်တၠုၚ် ဒဝ်သုဂှ် ဟွံဂတာပ်ဟဂှ်ရ” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဂကူမန် မိယှိုဲဟီုရ။

တုဲပၠန် နကဵုဂကောံ (MWRN) တံဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စ သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံ ဒးဒုၚ်ဖံက်ပကဝ်ဒၟံၚ်အခေါၚ်အရာ ကေုာံ ညံၚ်ဂွံကလိဂွံအခေါၚ်တုပ်သၟဟ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ်တံကီုဂှ် အဓိကသဳကၠဳလဝ်ရောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံအခေါၚ်အရာသၟာကမၠောန် (MWRN) ဥူအံၚ်ကျဝ်ဟီုရ။

အဃော ဒဝ်သုဂျဳ စိုပ်ဍုၚ်မဟာချာဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဒုၚ်တၠုၚ်။

“နူဂကောံပိုဲတံ သီုကော်ဘိက်လဝ် ညးစၞးသၟာကမၠောန် နူရုၚ်ကမၠောန်နာနာတံကီုရ၊ ညးတံလေဝ် ဗွဲတိုက်ရိုက် ဂွံတက်လဝ်ကျာကဵု ဒဝ်သုရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

နူကဵုညးစၞးဂကောံသၟာကမၠောန်တံဂှ်လေဝ် သၟာကမၠောန်နူကဵုရုၚ်ကမၠောန် ညးဇိုၚ်တဲပိုတ် ဟိုတ်နူဘဲစက်တံကီု၊ အတိုၚ်မဖျေံလဝ်သၞောဝ် ၚုဟ်မးသၟာကမၠောန်ဂှ်လေဝ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် အခေါၚ်အရာဟွံတုပ်၊ စပ်ကဵုဒးအလီ ပ္ဍဲအရာမကၠောန် ကေုံာ ဒးကဵုသြန်ၜက် နူကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ မစၟတ်သမ္တီလဝ် သာ်ဏံ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

နကဵုဒဝ်သုလေဝ် စပ်ကဵု ညးစၞးသၟာကမၠောန်တံ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်တံဂှ်တုဲ “တၚ်နၚ်တံဏံဂှ် ပညဳပညပ်သဳကၠဳအာကဵု အလဳုအသဳသေံတံဏောၚ်” ကဵုဏာလဝ်သတိပါၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ဥူအံၚ်ကျဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်မဟ္ၚာဲဂှ်ဝွံ သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မပတံ ကောန်ဂကူမန်၊ ဗၟာ ကေုာံ ကရေၚ်တံ ၜိုတ် ၄ ကိုဋ် ကၠောန်စဒၟံၚ်အိုတ်တုဲ လ္ပာ်ဒေသခရိုၚ်ၚ်တၞဟ်ဟ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံဂှ်လေဝ် နွံတဴဒၟံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

သွက်ဂွံတိုန်ကောံဓရီု (WEF) World Economic Forum ဂးတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၉ ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ညးမဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ NLD ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ရ။ စပ်ကဵုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မအာစိုပ်ဍုၚ်သေံလၟုဟ်ဝွံ မဒှ်တရဴညးအာဍုၚ်မ္ၚး အလန်ကၠာအိုတ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂၄ သၞာံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.