Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗော်မန်ၜါ ပံၚ်မာန်ဟာ

မာံသုတ အကာဲအရာဗော်ၜါလက်ကရဴအိုတ်
လောန်ကၠုၚ်ဂိတုအေဗရဴ ၂၂ ဂှ် ဗော်မန်ၜါဗော် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် MNDF ကေုာံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP- (ယၟုဗော်ၜါအတိုၚ်ညးတံချူခၞံလဝ်)တံ ညးစၞးၜါလပါ် တုပ်စိုတ်ထပက်စၟတ်တဲ စိုပ်ကာလသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါတေံမ္ဂး ပံၚ်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဟေၚ် ဂတမုခ်သၚ်ခၟဳမန်ဂမၠိုၚ် ကဵုလဝ်ဂတိပါၚ်မိပ်ပ်သၠောၚ်သၠောၚ်ဂှ် ဂွံတီကၠုၚ်ရ။ စိုတ်နွံဒးပံၚ် ဍာံဍာံရတှေ် အခိၚ်လၟုဟ်ဏံပံၚ်ဟွံဂွံဟာ၊ မုဟိုတ်ရော? ဒးတံၚ်ဓဇက်ဏာ ကၞောတ်သၞာံ ၂၀၁၄ တေံရော? သွက်ကာလ ၂၀၁၅ ပေါဲရုဲမာဲတေံမ္ဂး အခိၚ်သ္ဂောံပလေဝ်ပလေတ်စလဝ် ရုံဂပ်မာန်ဟာ၊ မန်ကဵုမန် အတိုၚ်ဏံကယျာန်ညးသ္ကံသၟးဂှ် ဖေက်အခိၚ်အိုတ်အာ ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်အာအဟောသိကံ၊ သာ်ဏံ သၟာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်လုပ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။ မုဒှ်ဒးတံၚ်အခိၚ် ၂၀၁၄ တေံမှဂွံပံၚ်ရော ပဟေဠိဂမၠိုၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ဆဂး အပ္ဍဲၜါဗော်တုပ်လဝ်စိုတ် ၄ တၚ်ဂှ် ဇၟာပ်တ္ၚဲသဳဂိတုအိုတ်မ္ဂး ဒၞာဲခၟဳသၚ်တံချိၚ်ကဵုဒၞာဲဂှ် ညးစၞးဗော်ၜါလပါ်တံ ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗရေၚ်သ္ကံဂးလဝ်နွံရ။

ညးစၞးဗော်ၜါလပါ်သၠာဲဂတးစၟတ်တဲတၚ်တုပ်စိုတ်(နာဲချေတ်ဥူ-နာဲတေန်အံၚ်)
ဆဂး-တုဲကၠုၚ်စိုပ်တ္ၚဲဂိတုပသာ်အိုတ် အတိုၚ်တုပ်လဝ်စိုတ် သွက်ဂွံထပ်ဆဵုဂဗမွဲဝါပၠန် ခၟဳသၚ်တံချိၚ်ကဵုလဝ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဘာတိုက်လိခ် နန္ဒဝိုန်-ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ညးစၞးဗော်အလုံဒေသမန် AMDP တံ ကၠုၚ်စိုပ်ဟွံမာန်တုဲ ကောံဓရီု ဟွံဒှ်ကၠောန်ကၠုၚ်ဂွံတီရ။ တုဲပၠန် ဂကောံကဝ်မယှေန်ဗော်ၜါဂွံပံၚ် AMDP ပံက်ခၞံလဝ်ဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်ဗော်အလုံရးမန်တံ ရိုဟ်သရိုဟ်ထောံလဝ်ဒှ်တုဲ သွက်ပရေၚ်ကမၠောန် ဗော်မန်ၜါဂွံပံၚ်ဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်ကဵုလဝ်ကုညးတာလျိုၚ်ကၠးကၠးမးမးဟၟဲဏီကီုဂးသာ်ဏံ၊ ဒးပရေအာစိုတ်၊ သၠးအခေါၚ်ကဵု ညးစၞးတံတိုန်စိုပ်ဟွံမာန်တံရောၚ် တီကေတ်မာန်ရ။

ဗီုပြၚ်ဂွံပံၚ်ဝါတ်ဂှ် အကာဲအရာနွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ လ္တူဗော်လဵုလေဝ်ဗျိဒေါန်ညးတံဟွံထေက်ရ၊ ဥပမာ- ဗော်အလုံဒေသမန်ဂှ် ဗော်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်၊ ဗော်မန်ဒဳမဝ်ဂှ် ဒးဒုၚ်နုက်ပတိတ်လဝ် ဗော်နွံမ္ၚးဗွိုၚ်သၞောဝ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အတိုၚ်ဏံပံၚ်နှဴ သ္ပထောံ မွဲဗော်ဟေၚ်ဂှ် ဟီုလောဲကီုလေဝ် နတဲနဇိုၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဝါတ်မံၚ်နွံရ။ အတိုၚ် အမာတ်မန်(ဗော်အလုံရးမန်) မွဲတၠဟီုဂှ် “ဗော်ပိုဲဂှ် ကောန်ဗော်စနူကဆံၚ်အရာပ်၊ ကွာန်၊ ပွိုၚ်တိုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲမှ ဗဟဵု ပိုဲပံက်လဝ်အတိုၚ်ဏံရောၚ်၊ နူဂှ်မှ ပိုဲရုဲစှ်ပတိုန်ကၠုၚ်ကမ္မတဳကဆံၚ်ဆံၚ် ဒဵုစိုပ်ဗဟဵုရောၚ်၊ ရဲတာလျိုၚ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတံကဵုညးတံ ခုတ်ကေတ် ကမ္မတဳဗဟဵုတုဲ ရုဲစှ်ကေတ်မၞိဟ်ညးတံဒးစိုတ်ရ၊ ကောန်ဗော်သ္ဇိုၚ်ညးတံဟၟဲဏီပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံပံၚ်မာန်ဂှ် ဆန္ဒကမ္မတဳဗဟဵုဂမၠိုၚ်တံ တုပ်စိုတ်ဟွံမာန်ဏီ ဒှ်မံၚ်ရောၚ်” သာ်ဏံ ဂွံတီကၠိုဟ်အာရ။ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်မန်ၜါဗော်ဏံ ၜိုန်ရရန်တၟံပရေၚ်ဂကူတုပ် ဗွဲယျေဘူယျဟီုဂးစမာန်လေဝ် နဲကၠောန်၊ နဲဒုၚ်ကေတ်တံ တၞဟ်ခြာမံၚ်ဏီရောၚ်ဂှ် ချိၚ်ဆကေတ်မာန်ကီုရ။

ဗော်မန်ဒဳမဝ်ကၠုၚ်နူလဵု

ကလေၚ်ရံၚ်အာဝၚ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်မ္ဂး- ၈-၈-၈၈ အလုံဍုၚ်မွဲပရေၚ်အာတ်မိက် အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ က္တဵုဒှ်တုဲ အလဵုအသဳပၞာန်သီထောံအဝဵု၊ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ကၠောန်သ္ပကဵုပေါဲရုဲစှ်မာဲအလုံဍုၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ကဵုအခေါၚ်ဒက်ဗ္တန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဗော်ဒီမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန်(ဗော်မန်ဒဳမဝ်) Mon National Democracy Front ပံက်ကၠုၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ ၁၁၊ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၉၈၈ တေံရ။ နူဂှ်ပၠန် ဗော်မန်ဒဳမဝ်ဂှ် ဒက်ဗော်မဟာမိတ် ကဵုဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂမၠိုၚ် ဒတူလိုၚ်တုပ်ကဵုဗော် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ NLD တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၁၉၉၀ တေံ၊ အပ္ဍဲဂှ် နာဲထောန်တိၚ်၊ နာဲခေန်မိုၚ်(စုတိ)၊ အစာသဝ် ဒံက်တာစောန်တၟး၊ အစာသဝ် ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ်၊ နာဲသရက်(နိုၚ်သောၚ်းရှိန်)တံ မာန်ကၠုၚ်မာဲ(၅) ဒၞာဲရ။ ဆဂး အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီပေါဲရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တုဲ ဆက်တံၚ်ဗဂေတ်ပလှေ်ဝေၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဒဵုကဵုဟွံပအပ်ကဵုအဝဵု ဒှ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ဟိုတ်နူဗော်မန်ဒဳမဝ် မွဲဒမြိပ်ဒစဵုဒးစးကၠုၚ်ရဲအုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပၞာန်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဗော်ဒစဵုဒစး၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၂ ဂှ် ဒးဒုၚ်တးပါဲထောံကၠေံ နူဗော်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်ရ။ ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ် နာဲထောန်တိၚ်၊ နာဲၚိုဲတိၚ်၊ နာဲခေန်မိုၚ်၊ နာဲဗလတံ ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ်၊ ကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတက်ကျာကု အလဵုအသဳပၞာန် နဝတ ဂှ်မှ ဟိုတ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအာတ်မိက်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တံ ကလေၚ်ဗၠးတိတ်နူထံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တံ ဆက်ဒစဵုဒစးမံၚ်ကုအလဵုအသဳပၞာန်ဖိုအ်တုဲ စိုပ် ၁၉၉၈ ဂှ် အတိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအာတ်မိက်ကသပ် ဟိုတ်နူချူပ္တိုန်ဒးလိခ်ပါ်ပါဲ ကဵုကသပ်ကု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂးတုဲ နာဲၚိုဲတိၚ်၊ အစာသဝ် ဒံက်တာစောန်တၟး ကေုာံ ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ်တံ ဒးဒုၚ် ဖျေံကၠုၚ်ထံၚ်(၇) သၞာံပေၚ်ၚ်ရ။

ရံၚ်အာဗော်မန်ဒဳမဝ်မ္ဂး ဗော်ဒစဵုဒစးသၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ပေၚ်ၚ်ရ။ တၚ်ဒတူလိုၚ် ကသပ်၊ လညာတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် မန်ဒဳမဝ်တံဂှ် လဆောဝ်လဆောဝ်ကြပ်ဒၟံၚ်ကဵုလညာတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဂှ် ဗီုဗော်မန်ဒဳမဝ်ဟွံဒုၚ်တဲကၠုၚ်လဝ်ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒစဵုဒစးမံၚ်ဖိုအ်ရ။ ယဝ်လ္ၚတ်အာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်လၟုဟ် အစာနာဲထောန်တိၚ်၊ အစာနာဲၚိုဲတိၚ်တံမ္ဂး မွဲအခိၚ်တေံကေၚ် ဒှ်ကၠုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်၊ တုပ်တဴသာ်ဏံကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အစာနာဲယှိုဲကျေန်၊ အစာနာဲနလ္လာတံပၠန်လေဝ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပါဲ၊ ချပ်ကသပ်၊ ကဵုလညာတ်လ္တူပကတိရုပ်ဘဝ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်မွဲပၞောန် လညာတ်သၟဟ်ရထမံၚ်ရေၚ်သ္ကံရောၚ်။

စိုပ်ပ္ၚံက် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ဗီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒစဵုဒစးဂှ် ဗော်မန်ဒဳမဝ်လေဝ် ဒစဵုဒစးကီုရ။ လညာတ်ဒစဵုဒစး သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈၊ ဟွံလုပ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ဆဗော်မန်တံသၟးဟွံသေၚ်၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လုပ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၁၉၉၀ တေံကီု၊ ဗော် NLD ကီု ဒစဵုဒစးတးပါဲကၠုၚ်သေဲသေဲရ။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အကာဲအရာလီုအာမာန်ရောၚ် သ္ၚဳညာတ်တုဲ ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဒေါအ်ဇူအာပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၉ တေံနွံကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

မန်တံလုပ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ ထေက်ဟွံထေက်

ကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒေါအ်ပန်ပှော် တ္ၚဲပေၚ်စိုပ် ၁၄ သၞာံ(၂၉-၆-၂၀၀၉) ကၠောန်သ္ပသဘၚ်ကၞာအပ္ဍဲရုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုကသပ်ကု ညးချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တံတုဲ ကဵုကသပ်ဒက်လဝ်ဂကောံမွဲရ။ နကဵုဗော်မန်မွဲမွဲ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်လ္ၚတ်ပရေၚ်လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ထေက်ဟွံထေက်၊ လုပ်ထေက်မ္ဂး တၚ်ဒးပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ထေက်တံ ညံၚ်ဂွံပလေဝ်စလဝ်။ အပ္ဍဲဂကောံသ္ၚဳဂၠိပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဏံ နာယကဂှ် အစာနာဲထောန်တိၚ်ကေုာံ နာဲၚိုဲတိၚ် ကေုာံကမ္မတဳတိုၚ် ၁၅ တၠပါလုပ်တုဲ ဗွဲတၟေၚ်ရဲဒေါအ်ဇူလဝ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲတေန်အံၚ်၊ ဒံက်တာဗညာအံၚ်မဵု(လၟုဟ်-ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ)၊ နာဲလွဳအံၚ်(လၟုဟ်-ဝန်ဇၞော် ဓါတ်လလဳတွဵုရးဍုၚ်မန်)တံကီု ရဲဗော်မန်ဒဳမဝ်အစာသဝ်မာံဟံၚ်ဍုၚ်၊ အစာသဝ်မာံစောန်တၟးတံကီု သၞာဲဒါ ရဲဒေါအ်ဇူကမၠောန်အလဵုအသဳ အစာဇၞူမန်(သ္ကိုပ်ညးစၞောန်-ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ)၊ အစာသဝ် ဒံက်တာမာံနဲသိုဝ်(သ္ကိုပ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်-တွဵုရး)တံကီု အဓိကပါလုပ်ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

နာဲတေန်အံၚ်ဂှ် “ဂကောံသ္ၚဳဂၠိပ်ပေါဲရုဲမာဲဏံဂှ် မွဲဂိတုမွဲဝါ ကၠောန်ကၠုၚ် ပေါဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတုတုဲ တံဓဇက်ချူပ္တန်လဝ်သၞောဝ်ဗော်မန်တၟိမွဲ နကဵုယၟု ဗော်ဒဳမဵုကရက်တေတ်မန် Mon Democratic Party နွံရ၊ ဆဂး လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဟွံထေက်ရ ညးဂမၠိုၚ်ဖျေံထောံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ လက်ကရဴဏံ ပလီုထောံဂကောံဏံ” သာ်ဝွံ ကေၚ်လဴကလးလဝ်နွံရ။

ဒက်ပ္တန်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ လပါ်ရဲစှေ်စိုတ်လုပ်ပေါဲရုဲမာဲထေက်တံ ပ္ဍဲ၂၀၁၀ ဂိတုအေဗရဴ ရ ဂှ် ဒက်ပ္တန်ဗော်အလုံရးမန် All Mon Region Democracy Party (ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်)ရ။ ကမ္မတဳဗဟဵုဒေါအ်ဇူလဝ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလ္ၚဵုလ္ၚဵု တံလေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ်အပ္ဍဲဗော်မန်တၟိ ဗော်အလုံရးမန်ဏံ ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ထံက်ဂလာန်တုဲ ဗော်အလုံရးမန်ဂွံဇၞးမာဲ ၁၆ ဒၞာဲရ။ အမာတ်မန်နူဗော်အလုံရးမန်တံလေဝ် အပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်-ဍုၚ်ကရေၚ်မန်သၟးဟွံက ပ္ဍဲကဆံၚ်စၠတ်ထဝ်(ကၟိန်ဍုၚ်-ညးဍုၚ်ကွာန်)တံလေဝ် ဂွံအခေါၚ် ပါလုပ်တိုန်စိုပ်မံၚ်ရ။

အပြံၚ်အလှာဲသမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်

သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် တိုန်ဒှ်သမ္မတတုဲ ကလေၚ်ပလေတ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲဏံရ။ ဥပမာ- တက်ကျာပညဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ၄ ဝါ ဖန်ဗဒှ်ကဵုကေတ် ပံက်တိုန်ပါၚ်တြၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ မွဲလပါ်တေံ ကလေၚ်တက်ကျာကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တုဲ ကလေၚ်ထပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်တၟိကီု၊ သီုကဵုဗလးကဵုကောန်ထံၚ်ဂမၠိုၚ်တံကီု အလဵုအသဳဗၟာလၟုဟ်ဏံ ကလေၚ်ပလေဝ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် လက်ကြဴဏံ ဗော်ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ NLD ကီု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဒစဵုဒစးကၠုၚ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ တံဂှ် ကလေၚ်ပတိုန်ကၠုၚ် စၟတ်သမ္တီဗော်ညးတံသေဲသေဲအိုတ်ရ။

“မာတ်ကဠက်လဝ်သၞောဝ်တှေ် ပိုဲဟွံလုပ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ပလေဝ်ကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဂွံရောၚ် အကာဲအရာ မံက်ကၠုၚ်တုဲ ပိုဲလုပ်ကၠုၚ်ရ၊ အခိၚ်ကၠောန်ထေက်၊ ကၠောန်ဂွံဂှ် လၟုဟ်ပိုဲလုပ်ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပၠန်ရ” သာ်ဝွံ အစာနာဲၚိုဲတိၚ် ကေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူမန် သၟာၚ်နူဂကောံရပ်လွဟ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် အပ္ဍဲဂြိုဟ်ဍုၚ်မန်တေံ ဗော်မန်ဒှ်အာ ၂ ဗော်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်မ္ဂး ပရေၚ်ညဳသာကောန်ဂကူ၊ လညာတ်ပါ်ဒကးကၠုၚ် အပ္ဍဲကောန်ဂကူက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်တုဲ ညးချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူတံ စိုတ်ဂွိၚ်တဴ အိုတ်ရ။ ဂၠါဲတိုန်နဲကဲသ္ဂောံပံၚ်ကောံအာ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ရ။

ဂစာန်ဗော်ၜါဂွံပံၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ဗော် ၂ ဂွံပံၚ်ဂှ် နကဵုဗော်အလုံရးမန် ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၁ ဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၂၇ ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် ကဝ်မယှေန်လ္ၚတ်ကေတ်ဆန္ဒဗော်ၜါဗီုလဵုဂွံပံၚ်အာမာန် ဒက်လဝ်ဂကောံနွံရ။ အပ္ဍဲဂကောံဏံမ္ဂး ဝန်ဇၞော်ကောန်ဂကူမန်-တွဵုရးကရေၚ် နာဲချေတ်ဥူ ဒှ်ညးအာက္ဍိုပ် အပံၚ်ဖအိုတ်(၇)တၠပါလုပ်ရ။ အပ္ဍဲဗော်အလုံရးမန်မ္ဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ဗော်ၜါဂွံပံၚ်ဂှ် ကဝ်မယှေန်ဏံဟေၚ် ထမံက်ရုပ်ရဴမာန်ရောၚ် ကဵုလဝ်အဝဵုပေၚ်ပေၚ်ရ၊ ပါဲနူဂကောံကဝ်မယှေန်ဏံတုဲ ပူဂဵုလဵုမှအခေါၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဖန်က် ပရေၚ်ဗော်ၜါပံၚ်ကောံဟွံဂွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံရ။

စိုပ် ၂၀၁၂ ဂိတုဂျန်နဝါရဳဂှ် ဂကောံကဝ်မယှေန် ဗော်အလုံရးမန် နာဲချေတ်ဥူ၊ နာဲအံက်သာ၊ နာဲဆာန်မျေအ်၊ နာဲတၠဆာန်၊ နာဲမျေအ်နာၚ်၊ နာဲတေအ်လွေန်၊ နာဲကျဝ်တံကဵု ညးစၞးဗော်မန်ဒဳမဝ် အစာသဝ်ဒံက်တာစာန်တၟး၊ ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ်၊ နာဲပါန်အံၚ်၊ မန်ရာဇာ၊ နာဲသဵုမျေအ်၊ နာဲလျးတၟးတံ ဆဵုဂဗးသဳကၠဳပရေၚ်ဗော်ၜါဂွံပံၚ်ရ။ နကဵုကဝ်မယှေန်ဗော်အလုံရးမန်ဂှ် နကဵုဗော်မန်ဒဳမဝ် လ္ပကလေၚ်ပတိုန်စၟတ်သမ္တီရ၊ ရဲဒဳမဝ်တံကၠုၚ်လုပ်ဗော်အလုံရးမန်တှေ် ပရေၚ်ဏံတုဲမံၚ်သောၚ်ၚ်ရ။ ဆဂး ရဲဗော်မန်ဒဳမဝ်ဂှ် ယၟုဗော်လဵုလေဝ်လ္ပကေတ်ညိ၊ တၚ်ကေတ်ယၟုဗော်တၟိမွဲထေက်ဟီုဂးညးသ္ကံတုဲ အခိၚ်အိုတ်ကၠုၚ်အတိုၚ်ဏံရ။ အတိုၚ်လဟီုလပါ်ဗော်မန်ဒဳမဝ် ဒံက်တာမာံစောန်တၟးမ္ဂး “ညးစၞးဗော်ပိုဲဂှ် ဗော်ၜါဂွံပံၚ်ပိုဲအခေါၚ်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်နွံ၊ ဆဂး လပါ်ဗော်အလုံဒေသဂှ် ညးစၞးညးတံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံမာန်၊ ဒးကလေၚ်ပတိုန်ကဵု ကမ္မတဳဗဟဵုညးတံတုဲမှ တုပ်စိုတ်ဂွံ” ဂးရ။

ဆဂး လက်ကြဴဏံ အေဗရဴ ၂၂ တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဗော်ၜါပံၚ်ဏောၚ် ညးစၞးၜါဗော်တံ ထပက်စၟတ်တဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲကၠုၚ်ရ။ မွဲအဆက်ဓဝ် ဗော်မန်ဒဳမဵုပၠန် ပြံၚ်သၠာဲယၟုတၟိ “ဗော်ဒဳမဵုကရေသဳမန်” နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက် “Mon Democratic Party” ဂးရ။ Mon Democratic Party ဟီုဂှ် ကာလဗော်ၜါတေံကောံဒှ်မွဲဗော်မှ သုၚ်စောဲယၟုဏံရောၚ်ဂးတုဲ လၟုဟ်ပြံၚ်သၠာဲထောံယၟုဏံဂှ် ညးချူလိက်ဏံ ဒးဒှ်အာပဟေဠိမွဲပိုဒ်ပၠန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ သာ်လဵုတၟော်တၟော် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဂစါန်အာရောၚ်ဂှ် ဟီုမံၚ်ညးသ္ကံသေဲသေဲရ။ ဆဂး ကၠေမ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်(ဝါ) ပြယာဲနဲကဲတံဂှ် နွံမံၚ်အစောန်ညးကဵုညးကီုတုဲ ဗီုပြၚ်လဵုညးတံပံၚ်အာညးသ္ကံဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်အာပၠန်ရောၚ်။ နကဵုညးချူလိခ်ဏံ မိက်ဂွံဟီုကၞောတ်ဂလာန်မ္ဂး “က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ လ္ပဠာန်စပိုဲညိ၊ လ္တူပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် သြဝ်ကဵုယဵုလ္ဂူတပ်တးအိုတ်ညိအဴ။
ရုပ်ဗျံက်

2 replies on “ဗော်မန်ၜါ ပံၚ်မာန်ဟာ”

ယဝ်ပံၚ်အာလမုဟ်မဂး နာဲသဵုမျေတ် ဟွံဂွံမုက် ကဵု အလဵုသဳလေဝ် ပရဲညးလေဝ် အောန်အာမာန်ရောၚ်။

ယဝ်ဒှ်ပံၚ်အာနကဵုဓဝ်ဍာံမ္ဂး ဒးကၠောန်ဂှ်ပၠါ် ယဝ်ဟွံပံၚ်ကၠောန်ပၠန်လေဝ်ဒးကၠောန်အာဗီုကောန်ကၠၚ်ယာဲဗီုအခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ဟွံသေၚ် ဆဂးတၟေၚ်မွဲဂှ်ပံၚ်ကၠောန်အာညိ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.