Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ စကၠောန်ကဵုမံၚ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ပယျဵုဍုၚ်သေံဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ စကၠောန်ကဵုမံၚ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် အာကၠုၚ်မာန် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒၞာဲကၠောန်မံၚ်လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ(IMNA)
ဂကောံ မပါလုပ် ကောန်ဂကောံ အကံက်အခေါန်၊ ကညန၊ ဌာနဍိုက်က္ဍိုပ်အခေါန်၊ ဂကောံဒုၚ်လျိုၚ် (အာမခံ)၊ တိုက်သြန်တံဂှ် တ္ၚဲဏံ စနူအခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳတုဲ နကဵုသၞောတ်ရေၚ်တၠုၚ် one stop service ကၠောန်ကဵုမံၚ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် ပ္ဍဲၝောံဗဒမ်ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

“ကၠောန်တ္ၚဲဏံ ဂွံတ္ၚဲဏံရ။ လိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်ရ ဒးကေတ်။ ဗပေၚ်လိက်ဂရၚ်ပ္တီတုဲတှေ် ဆက်ကၠောန်အာ မွဲကဆံၚ်တုဲမွဲကဆံၚ် ဆဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ညးမကၠောန်လဝ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

အတိုၚ်မဝ်ဒေဝ် ကၠောန်ပတိတ်လဝ်ဂှ်ဟေၚ် ကၠာဟွံစိုပ်သၞာံ ၂၀၀၀၊ ဂကူစက် သၟဝ် ၁၁၀ ဇြဳဇြဳတံဂှ် အောန်အိုတ် အိုတ် ၄၇၆၀၀ ဒကေဝ်၊ လက္ကရဴသၞာံ ၂၀၁၁၊ ဂကူစက် လတူ ၁၂၅ ဇြဳဇြဳတံဂှ် အိုတ် ၁၄၇၅၅၀ ဒကေဝ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် မပတိတ် နူကညန ရ။

အပ္ဍဲခရိတ်ဂှ်မ္ဂး အကံက်အခေါန် ၅ တၟအ်ကၠံ၊ အခေါန်ကမၠောန်စက်စၠောံဗၞိက် ၅ တၟအ်ကၠံ၊ ကညန ၂၂၀၀၀ ဒကေဝ်၊ ခရိတ်ဒုၚ်လျိုၚ် ၂၅၅၀ ဒကေဝ်၊ ခရိတ်ရေၚ်တၠုၚ်တိုက်သြန် ၅၀၀ ဒကေဝ် ပါလုပ်ရ။

“လာၚ်ဇြေန် မလမ၊ ကကရ ကၠာတေံဂှ် ဍေံပိုၚ်ခြာလဝ် တိဍာ်ဏောၚ်။ လၟုဟ်လာၚ်ဇြေန် ဂြိပ်အတိုၚ်မွဲဍုၚ် ဂွံဏောၚ်တှေ် မၞိဟ်စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ ညးမဓရိပ်ကွဳလိုန်ဓါတ် တက္ကဇြဳ လတူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

ကာလကၠောန်လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် ပိုၚ်ခြာလဝ်တိဍာ် သၞာံကၠာတေံဂှ်လေဝ် ကွဳလိုန်ဓါတ်မွဲဖ္ဍိုက်မ္ဂး အိုတ်လဝ် ၜါကိုဋ်ဒကေဝ်တုဲရောၚ် ညးဟီုရ။

ဂၞန်လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် တ္ၚဲဏံဂှ် မဒှ်ပွဳပွူ ၂၇ယ/၉၁၄– ရောၚ် ဂွံတီကေတ်တုဲ လတူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် လၟိဟ်ကွဳလိုန်ဓါတ် ၜိုတ် ၂၀၀ ဖ္ဍိုခ် ကၠောန်လဝ်လာၚ်ဇြေန်ရောၚ် ဆိၚ်ဆ ဟီုဂးအိုတ်ကီုလေဝ် သ္ပဒတန်တၞဟ်ခြာ ဟွံမာန်ဏီရ။

အစဳအဇန် ကၠောန်လာၚ်ဇြေန် ကွဳလိုန်ဓါတ်တၟိဏံဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ နူဂိတုဂျုန် ၅ စကၠောန်ကဵုမံၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၄ မ္ဂး ဒေံါဇူရောၚ်ဂှ် နူဌာနဍိုက်က္ဍိုက်အခေါန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟီုလဝ်ရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်အေန်တာနိတ်ဂမၠိုၚ်ရ။

နူဂိတုဂျုန် ၅ စဵုဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၂၁ ဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ ကၠောန်ပတိတ်ကဵုလဝ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် ကုကွဳလိုန်ဓါတ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်တံ တုဲရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် စိုပ်ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၄ အခိၚ်သကုတ်ပိုၚ်ခြာလဝ်အိုတ်တုဲ ယဝ်ဆဵုညာတ် ညးဍိုက်ကွဳလိုန်ဓါတ် ဟွံကၠောန်လဝ် လာၚ်ဇြေန်တံမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ် ကေတ်ဒုဟ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် နူကမ္မတဳ ထိၚ်ဒဝ်ကောပ်ကာဲကွဳစက် (မထသ) တံ ဗက်ဟီုလလောၚ်လဝ် လတူဍုၚ်မတ်မလီု နကဵုစက်သၠဲရမျာၚ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် သ္ပပ္တံနူ သၞာံ ၂၀၁၂၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳတုဲ ကွဳလိုန်ဓါတ် ဟွံလုပ်သၞောဝ် ပၠုပ်နၚ်လဝ် အပ္ဍဲဍုၚ် မၞုံ ၁၉၅၈၁၂ ဖ္ဍိုက်ရောၚ်တုဲ၊ နူသၞာံ ၁၉၉၉ စဵုသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ပတိတ်ကဵုလဝ် လာၚ်ဇြေန်ကွဳလိုန်ဓါတ် ၁၅၈၇၂၉၂ ဖ္ဍိုက်ရောၚ်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် အလဵုအသဳရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.