Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန် ၂ ပံၚ်တောဲပတိတ်လိခ်လလောၚ်တြး

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳတံ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံအာမာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ၜါလပါ်ကီု ခမဳသၚ်ဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန်တံကီု ထပက်စၟတ်တဲ တၚ်တုပ်စိုတ် ၄ တၚ်တုဲ ပတိတ်ဏါလိခ်လလောၚ်တြး နကဵုစၟတ်တ္ၚဲအံက်တဝ်ပါ ၁၃ ဏံရ။

အပ္ဍဲတၚ်တုပ်စိုတ်တံမ္ဂး ၁။ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်ကေုာံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ပံၚ်ဟေၚ်တုပ်စိုတ်ရ၊ ၂။ စၟတ်တ္ၚဲသွက်ဂွံပံၚ်ဂှ် လက္ကရဴအိုတ်ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ(၂၀၁၄) တေံမ္ဂး ဒးပံၚ်မွဲဗော်ရောၚ်၊ ၃။ သွက်ဂွံသဳကၠဳလၟေၚ်ဂိတုဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာရောၚ်၊ ၄။ နကဵုယၟုဗော်တၟိမွဲဂှ် ဒးဆက်သဳကၠဳအာရောၚ် သာ်ဝွံနကဵုဘာသာမန်ဗၟာချူပတိတ်လဝ်ရ။

ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲဇၞူမန်ဂှ် “ရဲဟွံဒုၚ်တဲပရေၚ်ဗော် ၂ ပံၚ်ကောံဂှ် ပသှေ်စွံလဝ်ဏောၚ်၊ နကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တီကၠိုဟ်တာလျိုၚ်ဇကုမွဲဂှ် အဲဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ်ဂံၚ်ၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲလိခ်လလောၚ်တြးဏံဂှ် ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲဇၞူမန်၊ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန် ကျာ်ဇၞော်အစာ ခေမာနန္ဒ၊ ဒု-ဥက္ကဌ(၂) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် နာဲတေန်အံၚ်တံ ထပက်လဝ်စၟတ်တဲရ။

ပ္ဍဲဒၞာဲဘာအံၚ်စေတဳ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကၠောန်သ္ပလဝ်ပေါဲကောံဓရီု ဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆) ဝါ စၟတ်တ္ၚဲအံက်တဝ်ပါ ၁၃ လောန်ကၠုၚ်ဏံတုဲ မတိတ်ဏာလိခ်လလောၚ်တြးဏံရ။

အပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုဏံဂှ် လပါ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဥက္ကဌနာဲဇၞူမန်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နာဲသာန်တေန်(နာဲအယှိုဟ်)၊ ကမ္မတီရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲသိုက်၊ လပါ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်ဂှ် ဒု-ဥက္ကဌ(၂) နာဲတေန်အံၚ်(နာဲတၠနန်)၊ ညးအုပ်ကာနာနာ အစာသဝ်ဒံက်တာစောန်တၟး၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ(၁) အစာသဝ်ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ(၂) မန်ရာဇာ၊ နာဲပါန်အံၚ် ကေုာံ နာဲသဵုမျေအ်တံပါလုပ်တုဲ ခမဳသၚ်ဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန်ကေုာံ သီုရဲလ္ၚတ်ဂမၠိုၚ် ၜိုတ် ရ၀ တၠပြၚ်တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

ကာလဟွံဂွံခုတ်ယၟုဗော်တၟိဏီမ္ဂး မွဲဗော်မ္ဂးညးစၞး ၃ တၠ၊ အပံၚ်ဖအိုတ် ၆ တၠတံဂှ် ပံက်ဂကောံပရေၚ်စန်ဒက်မွဲတုဲ အာသောၚ်ကလးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံမ္ဂး တၚ်တုပ်စိုတ်လၟုဟ် ၄ တၚ်ဂှ်သောၚ်ကလးအာတုဲ ပရေၚ်ဗော်၊ ပရေၚ်ပူဂဵုညးလဵုမှ ညံၚ်ဟွံပါ်ပါဲရေၚ်သ္ကံဂှ် ဆေဝ်တာလဝ်နွံရ။

“ဗော်ပိုဲဂှ် ဟွံမိက်မၚ်ဒဵုစိုပ် ၂၀၁၄ တေံပုဟ်၊ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံလေဝ်ညံၚ်ဂွံပံၚ်အာဂှ် ပိုဲဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် နွံတုဲတုဲ၊ ဥပမာ-မွဲလပါ် ကမ္မတဳဗဟဵု ၂၁ တၠတံပံၚ်ထောံမ္ဂး ဒှ်ကမ္မတဳဗဟဵု ၄၂ တၠ၊ နူဂှ်ပၠန် နကဵုမာဲပၞုက်ရုဲစှ်ပတိုန်ကေတ် ဂကောံကေၚ်ကာတံဂွံမာန်မံၚ်ရ၊ ဗီုတေံဗီုဏံ ညံၚ်တရဴဂွံသ္ၚောဲ ကၠောန်ဟွံထေက်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာစောန်တၟး ဟီုရ။

ဗော်ၜါဏံလညာတ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ဟီုဂှ် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဒုၚ်တဲကဵုဟွံဒုၚ်တဲဟေၚ်ရဒှ်တုဲ တၚ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် တုပ်သၟတ်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံရ သာ်ဝွံညးတေံဆက်ဟီုရ။

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒုၚ်တဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲလုပ်ကၠုၚ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ကီုလေဝ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်(ကၠာတေံ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန်)ဂှ် ကရောံဗော်မဟာမိတ်မွဲစွံ ဒစဵုဒစးကၠုၚ်လဝ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳသမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် မံက်ကၠုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်ပလေဝ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ နွံကၠုၚ်ဂှ် ဗော်ဒစဵုဒစးတံ ကလေၚ်ပတိုန်စရၚ်ဗော်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.