Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကဵု အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန်

တ္ၚဲဏအ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ အခေါၚ်အရာပံက်တိုန်ညိရ၊ အတိုၚ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ကေၚ်အာတ်ကၠုၚ်လဝ် လောန်ကၠုၚ် (၂၄) သၞာံတေံ အလဵုအသဳသမတ ဥူတိၚ်သိ်ၚ် တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံဇက်တိုန်အာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရောၚ်။

ဍာံမံၚ်ရ။ ပိုဲတအ် သီုကဵုညးဖအိုတ် ဒးအဂၞပ်စို်တ် သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ပၟိက်မိက်ဂွံကလိဂွံ ပရေၚ်သၠးပွးဂမၠိုၚ် မပတံကဵုချူဆန်ဟီုဂး ထ္ၜးဆန္ဒ ဒက်ဂကောံ နာနာသာ်ရ။ လၟုှဟ်ပၠန်လေဝ် ပရေၚ်သၠးပွးတအ်ဂှ် ဗွဲဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ဍေံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အခေါၚ်သၠးပွး ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ဓလိုက်တံရိုဟ်၊ သိုၚ်ခၞံရုၚ်စက် ရဴသာ်ဝွံ ‘ဝါဒညးဓလိုက်တံရိုဟ်’ (Capitalism) တအ်လေဝ် လိုက်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲတအ် ပၠန်ရောၚ်။ အတိုၚ် ညးမသ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပဲါ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ် ဟီုမ္ဂး နူကဵုအဒေါ်ဝ်သၞာံ (၂၀၁၁) စဵုကဵုအဒေါဝ်သၞာံ (၂၀၁၂) ညးမဓလိုက်တံရို်ဟ်တအ် ဂၠိုၚ်တိုန် (၂၀၀) တၟအ်ကၠံရောၚ်။

ပရေၚ်ဓလိုက်တံရို်ဟ်ဍုၚ်သအာၚ် ဟွံမွဲမ္ဂး ဍုၚ်သွက်ဂွံတဴတက် ဇၞော်မောဝ် အောန်တဴရောၚ်။ ဆဂး ပရေၚ်တံရိုဟ် နူကမ္ပဏဳ အပ္ဍဲဍုၚ်ကီုဒှ်၊ ကမ္ပဏီ ကၠုၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် နူကဵုဍုၚ်သအာၚ်ကီုဒှ်၊ လုပ်ဓလိုက်တအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးဒှ် ဂုဏ်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရောၚ်။ ယဝ်ရ ကမ္ပဏဳလ္ၚဵုတအ် စှေ်စိုတ် ကၠောန်ရုၚ်စက် ပတိတ်ကပေါတ်မွဲမွဲရောၚ် ဟီုတှေ် လၟိဟ်မၞိ်ဟ် ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီတအ် ဂွံကမၠောန်မာန်တုဲ သောၚ်ကလးကဵု ပြသၞာ သ္ၚိဌာန် ကောန်ဇာတ်တအ်လေဝ် မာန်ရောၚ်။

လၟုဟ် ဟိုတ်နူကမ္ပဏဳဍုၚ်သအာၚ်လ္ၚဵုကီု၊ ကမ္ပဏီ အပ္ဍဲဍုၚ်လ္ၚဵုကီု၊ ပြသၞာ ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဂှ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်ရ။ ကမ္ပဏဳဍုၚ်ကြုက်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ကၠုၚ် ဓလိုက်တံရိုဟ်မ္ဂး သီကေတ်တိဍာ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ပလီုပလာ် ဒြပ်ရတ် တြေံတြဟ် ဂၠံက်ပတိတ်ထောံ သယံဇာတ ဂၠိုၚ်ကဵုသာ်တုဲ သ္ပကဵုပရေၚ်ဂိဓဇတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ။

ဥပမာ မွဲသာ်ဝွံ၊ ပ္ဍဲကဵုဒဵု ‘လက်ပါန်တံၚ်’ (လက်ပန်းတောၚ်းတောၚ်) တေံ ဒေသမုၚ်ယွာဲ (မုံရွာ) အဒေါဝ် ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ကမ္ပဏဳကြုက်တအ် လုပ်ခဲါ ဒကောဝ် (ကြေးနီ) ဂှ် ဒးစုတ်တိညးဍုၚ်ကွာန် လုပ်ဒးစုတ် ဒၞာဲတြေံတြဟ် ဒၞာဲအာစာတၠလေဝ်တဳ (လယ်တီဆရာတော်) တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ထ္ၜးဆန္ဒရ။ ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် သာ်ဏအ်ဂှ် ဂုဏ်ဖဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် အောန်တဴ ဗွဲမလောန်တုဲ ပရဲပရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် လုပ်အာ ပ္ဍဲတဲကမ္ပဏဳကြုက် တအ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဝွံကဵု မပတံကဵုကမၠောန်ဓလိုက်တံရိုဟ် ပ္ဍဲအရာသိုၚ်ခၞံ ကၟိန်ဍာ် ‘ဨရာဝတဳ’ ကီု၊ သိုၚ်ခၞံ သၞေဟ်က္ၜၚ်ဇြိုဟ် ကဵု ရုၚ်စက်နာနာ ‘ဒေသပိုန်ဒြပ်ထဝဲါ’ ကီု ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် အောန်ကွေံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် မဒးဆုဲပြံၚ် ဂၠိုၚ်ကီု၊ တိဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ဒးဒုၚ်သီဏာကီု၊ ကမၠောန်ကမေတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် အိုတ်အာကီု ဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ်။ မွဲအဆက်ဓဝ် ပွဳပွူသဘာဝတအ် လီုလာ် ဂၠိုၚ်တဴ ဗွဲမလောန်တုဲ တၟော်အာကဵု ဂုဏ်ဖဵုကဵု လလေၚ်ဖဵုတှေ် လလေၚ်ဖဵုဂှ် ဂၠိုၚ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။ ဆဂး၊ နကဵုကမ္ပဏဳ ဟီုဂးဏာဂှ် ယဝ်ရ ညးတအ် သိုၚ်ခၞံ ရုၚ်စက်မ္ဂး ကဵုကမၠောန်ကဵု ရဲဒေသတအ်ဂှ်ရောၚ် ဂးရ။ ဒှ်ဝါတ်ရ ညးဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟွံလေပ်လိက် ဟွံလေပ်ပညာတုဲ သွက်ဂွံကလိဂွံကမၠောန်ကမေတ်ဂှ် ဒှ်ဝါတ်ရ။ ကမ္ပဏဳတအ်ဂှ် ကော်ပၠုပ်နၚ် သၟာကမၠောန် ကေက်သကာ နူကဵုဒေသတၞဟ်ဟ်တ်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ သၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် မန်ပိုဲတအ် လ္ၚဵုလေဝ် ဟီုဂးဒၟံၚ် ပရူသၞေဟ်က္ၜၚ်ဇြိုဟ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံအာ ပ္ဍဲကအ်ဂုဟ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် ချပ်မံၚ်ရ။ ဆဂး ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်ဇၞော်ဇၞော် သာ်ဏအ်ဂှ် ထေက်ကဵု ဒးဒှ်ဒဝိၚ်ရ။

လၟုဟ် ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ် (ပါလဳမာန်) ဂှ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ဓလိုက်တံရို်ဟ် ဍုၚ်သအာၚ်တုဲ ချူဇန်ဒၟံၚ် သၞောတ်ဝ်ဖိုဟ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုသၞောတ်ဝ်ဝွံ စပ်ကဵုကမ္ပဏဳတအ် ညံၚ်ဟွံဂွံလုလောန်စုတ် ဘဝညးဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ညးတအ် ကေုာံ ပွဳပွူသဘာဝတအ်ဂှ် ချူလဝ် ဟွံမွဲတုဲ ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ် အခက်အခုဲဏီရောၚ်။

မွဲအခိၚ်ဓဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ထေက်ကဵု ဒးနွံဒြဟတ်ရောၚ်။ စိုပ်ကဵု ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် အိုဿီုတအ်ဂှ် ကဵုကမၠောန် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် သာ်လဵုကီု၊ ဇီုကပိုက် ကုညးတအ် သာ်လဵုကီု ယဝ်ရ တီလဝ်မ္ဂး အခေါၚ်အရာ သွက်ညးတအ်ဂှ် ညးတအ် စဵုဒၞာမာန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.