Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲညးဗြဴမန် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် မံက်မံက်ဂတဝ်ဂတဝ်

မိလျးထဝ် – အပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၃ ဖဝ်ရနဂိုန် ၁၂ မံက် ဂှ်ဝွံ မဒှ်တ္ၚဲညးဗြဲမန်ရတုဲ နူကဵုဥက္ကဌ ဂကောံညးမြဴမန် ဗဟဵု မိလွဳဉာဏ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တ္ၚဲညးဗြဴမန် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် မံက်က်ဂတဝ် အပ္ဍဲဒၞာဲ Sunshine Villa အရာပ် မြေနဳကုၚ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗီုအခန်ကၞာ တ္ၚဲညးဗြဴမန် (ဗီု ကျဳဇဝ်လေန်)
ဗီုအခန်ကၞာ တ္ၚဲညးဗြဴမန် (ဗီု ကျဳဇဝ်လေန်)
အခန်ကၞာဂှ်ဝွံ စနူအခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၆ နာဍဳ စဵုကဵု ၁၁ နာဍဳဗ္တမ်တုဲ နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ( စီးပွားစီမံနှၚ့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး) ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကေုာံ ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ဒံက်တာမေန်နွဲသဝ်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဓါတ်လလဳ နာဲလွဳအံၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်မၞိဟ် ဥူလှဥူ၊ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်ဂှ်မ္ဂး ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲတၠညး ကေုာံကောန်ဗော်ဂမၠိုၚ်တံတုဲ နူဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဂှ်လေဝ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဒံက်တာနာဲစောန်တၟး ကေုာံ ပုရိသာတ်တံ ၜိုတ် ၄၀၀ တၠ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

အစဳဇန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် နကဵုဥက္ကဌဂကောံညးဗြဴမန် မိလွဳဉာဏ် ဟီုဂလာန်ပံက်ဏာအခန်ကၞာတုဲ ဗှ်ထ္ၜးဏာ လိက်သဝဏ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) တံ ပလံၚ် ဗစိုပ်လဝ်ဂှ်ရ။

တၚ်အဓိက မချူလဝ်အပ္ဍဲလိက်သဝဏ်ဂှ်မ္ဂး “ညးဗြဴဂမၠိုၚ်ဝွံ နဗဳဇမ္ဂး စိုတ်ဓါတ်မိပါဒၟံၚ်ရ၊ ညးဗြဴဂမၠိုၚ်ဝွံ အ ဃောဝဳဝတ်ဒၟံၚ်ကောန်ဇာတ်တံဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ကဵု မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတုဲ နကဵုဓဝ်ဗြဟ္မဇိုရ် ဇ ဂှ် မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်အာသၞးဟွံက အစောန်စရာဲဖန်ဗဒှ်လုပ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်နွံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးဗြဴတံ ပခိုၚ်ပတိုန် စိုတ် ဓါတ်ဓဝ်ပတေဟ် ဇကုဇကုတုဲ ဒးလုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်အပ္ဍဲပရေၚ်နာနာကီုဏောၚ်” သာ်ဏံ ညးမ တိုန်စိုပ်အခန်ကၞာ သ္ကိုပ်အယ်ဒဳတာ နာဲသကုမန်ဟီုလဴကဵုရ။

အခိၚ်လၟုဟ် ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ဂွံဒှ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂွံဒှ်ဍုၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်မွဲ အခိၚ်ကာလဂစာန်မံၚ်ဏံဂှ် မပ္တံ ကဵုပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်၊ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်မၞိဟ် ကေုာံ ကဏ္ဍမၞိဟ်ဗြဴတံအာက္ဍိုပ်ဂှ် ပါလုပ်အောန်မံၚ်ဏီ၊ ဆဂးသၟးဟွံက အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တံဂှ်လေဝ် နွံဆအ ယာံမာတ်ညိညဟေၚ်ရ၊ အပ္ဍဲကဵု ပရေၚ်ပညာကီု ပရေၚ်ဘာသာကီု လၟိဟ်ညးဗြဴနွံကီုလေဝ် အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်အာဂတ ပၠတရဴ ဒၞာဲက္ဍိုက်ပ်ဂှ် လၟိဟ်ညးဗြဴတံအောန်မံၚ်ရ သာ်ဏံ ညးဆက်ဟီုလဴကဵုရ။

အခန်ကၞာတ္ၚဲညးဗြဴမန်တုဲဒှ်အာတုဲ မွဲအဆက်ဓဝ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါသဳကၠဳပတိုန်စရာဲမၞိဟ်ဗြဴမန် တံကီုရ၊ အပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳဂှ်မ္ဂး နကဵုမိမန်ကျေဝ် နူဂျာနေဝ် သံလွၚ်တိုၚ်မ်း က္ဍိုက်ပ်တုဲ သ္ကိုပ်အယ်ဒဳတာ သၞံၚ်တိုၚ် နာဲကသုမန်၊ ဒုဥက္ကဌဂကောံညးဗြဴမန် မိကောန်ဆာန်နန်၊ အယ်ဒဳတာ သံလွၚ်တိုၚ်းမ် မေန်ဌေအံၚ် ကေုာံ နူကဵု ဂကောံသ္ၚိဇာဖိုၚ်သၟတ်မန် ကျဳဇြဝ်လောန်တံ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳအာရ။

စပ်ကဵုညးဗြဴတံ စပ်ကဵုကဏ္ဍ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်မၞိဟ်တံဂှ်တှေ် ဒၞာဲလဵုဓါတ်ခိုဟ် ဒၞာဲလဵု ဍိုန်လျ၊ စပ်ကဵုပရေၚ်နာနာတုဲ ညးဗြဴတံအာက္ဍိုက်အောန်မံၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်အယ်ဒဳတာ နာဲကသုမန် သဳကၠဳ လဝ် ကီုရ။

“ညးတြုံတံ စွံစိုတ်လှုဲလှုဲလးလးတုဲ ညံၚ်ကဵုကဵုအာဒၞာဲ၊ မၞိဟ်ဗြဴတံ အစောန်စရာဲ ဟွံစိုပ်ဏီတှေ် ညံၚ်ဂွံ ဒတောဲကွာ်ပတိုန်၊ စပ်ကဵုအခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မန်ဂှ် ရံၚ်စံၚ်အာတုဲ ညံၚ်ဂွံကဵုက္ဍိုပ်ကဵု ညးဗြဴတံမာန်” သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌ ဂကောံညးဗြဴမန် မိကောန်ဆာန်နန် သဳကၠဳရ။

ကဏ္ဍသဳကၠဳ တုဲဒှ်အာတုဲ နကဵုကဏ္ဍလဟိၚ်စိုတ် နူကဵုဂကောံအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်တံ လှေ်ထ္ၜးကဵုတုဲ နူကဵုညးတၠမျာၚ်ယၟုဒယှ် နာဲလျးဟံမန်၊ နာဲမန်ဆာန်၊ မိစန္ဒာအံၚ်၊ မိသိလ္လာနဲ ၊ မိခေန်ဝါန်တံ လဟိၚ်ကဵု ဒွက်ကီုရ။

စပ်ကဵုကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲညးဗြဴမန် လ္တူဍုၚ်မန်မလီု အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ ဏံဂှ် ဂွံအခေါၚ် ကၠောန်ဗဒှ် ဗွဲမမံက်ဂတဝ် ဗွဲမအံၚ်ဇၞးရ၊ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်အခေါၚ်ခိုဟ်မွဲလေဝ် ဟီုစဂွံရ သာ်ဏံ နာဲကသုမန် ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.